Tel/Fax
+381 21 422 989
streda, 17 november 2010 09:05

Zasadnutie Aktívu slovenčinárov

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Aktív slovenčinárov v rámci seminára pre žiakov Komparáciou k lepšiemu výsledku v Báčskom Petrovci 13. novembra 2010.

Zasadnutie Aktívu otvorila predsedníčka Mária Andrášiková a prečítala rokovací program. Privítala prítomné kolegyne slovenčinárky a hosťky: Svetlanu Zolňanovú, Vieru Boldockú, Marienu Korošovú, Alenu Peškovú a Andreu Rojkovú.
 Profesorka triedneho vyučovania Andrea Rojková podala správu o stretnutí slovenských dolnozemských pedagógov v Békešskej Čabe, ktoré prebiehalo v dňoch 8.-10. októbra t.r. Predstaviteľky z našej krajiny na tomto stretnutí boli: Viera Boldocká, Mária Gašparovská, Mariena Korošová, Svetlana Zolňanová, Andrea Rojková, Zuzana Lenhartová, Tatiana Naďová, Mária Kotvášová-Jonášová a Jaroslava Števková.

 Predsedníčka Úradu pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová stručne oboznámila prítomné členky Aktívu ako by mali vyzerať testy na záverečnej skúške pre terajších žiakov 8. ročníka, ako aj potom postupne ďalej pre súčasných žiakov 7., 6.a 5. ročníka. Hovorila aj o tzv. štandardoch vedomostí po zakončení základnej školy. Pripomenula, že existujú 3 úrovne štandardov, pričom sa na záverečnej skúške bude dbať najmä na tú základnú úroveň. Navrhla urobiť s deťmi próbne testy, aby sme už teraz videli ako budú rozumieť takej novej forme testov.
 Predstaviteľka Ústavu pre vydávanie učebníc Mariena Korošová sa tiež zamerala na tému štandardov a hovorila aj o zbierke úloh pre záverečnú skúšku, ktorú by žiaci mali dostať po zimných prázdninách. Preanalyzované boli niektoré úlohy na ukážku. Pripomenula, že dôraz pri príprave na skúšku so žiakmi by sa mal dať najmä na čítanie s porozumením.
 Na otázku prečo prišlo k zmene formy prijímacích skúšok, Svetlana Zolňanová vysvetlila, že sa celkove v osvete v našej krajine začalo pracovať podľa tzv švédskeho modelu záverečných skúšok. Pripomenula, že musíme dbať na uplatnenie vedomostí.
 Predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Viera Boldocká podotkla, že žiaci majú problém práve s použitím vedomostí. Navrhla dávať väčší dôraz na ústne vyjadrovanie žiakov.
 Slova sa znovu ujala Mariena Korošová a hovorila aj o novej čítanke pre žiakov 7. a 8. ročníka. Pripomenula, že vsunie sa slovník literárno-vedných pojmov. Mária Andrášiková a Alena Pešková navrhli profesorkám slovenčiny, aby dali svoje poznámky na súčasnú čítanku pre 7. a 8. ročník, ako aj na jazykovú učebnicu pre 6. ročník. Máriena Korošová navrhla urobiť spoločný plán, aby sa na hodinách spracovali rovnaké texty.
 Predsedníčka Aktívu Mária Andrášiková sa poďakovala prítomným a uzavrela zasadnutie.

Čítať 1100 krát
top