Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

štvrtok, 12 júl 2012 07:54

Letná škola OBSE v Kladove

V období od 1-6 júla v Kladove sa uskutočnil seminár na tému Tradicía, kultúra a rodová rovnosť, ktorý mal za cieľ poukázať na postavenie žien v spoločnosti. Na seminári prednášali Dr. Zilka Spahić Šiljak, riaditeľka letnej školy, Dr. Biljana Sikimić, Dr. Daša Duhaček, Dr. Svenka Savić, Dr. Snežana Milivojević a Zorana Antonijević. Najprv sa hovorilo o historií rozvoja ideí ženských práv, základných konceptov pohlavia a rodu, a potom o právnych predpisoch z oblasti ľudských práv a rodovej rovnosti ako sú: Charta o ľudských a menšinových právach a občianskych slobodách, Dohovor o eliminácii všetkých foriem diskriminácie žien, Zákon o rodovej rovnosti atď. Letnú školu organizovala Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Evrope (OBSE) a seminára sa zúčastnili koordinátorka Výboru pre kultúru NRSNM Mária Čániová a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Lydia Čemanová.

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma (ďalej: VPUPJP) zasadal v pondelok 18. júna t.r. v priestoroch  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej: NRSNM) v Novom Sade. Na zasadnutí boli prítomní predseda výboru Pavel Marčok a členovia Jaroslav Javorník, Erka Viljačiková, Vladislav Ivičiak a Žeľko Čapeľa. Po schválení zápisnice z minulej schôdze členovia VPUPJP sa zamerali na zrealizované  plány a programy výboru v období január - jún 2012. Predseda výboru Pavel Marčok podal finančnú správu jednotlivých komisií a prečítal prítomným polročnú správu o činnosti VPUPJP, ktorú členovia bez väčších pripomienok schválili.

Spolok petrovských žien z Báčskeho Petrovca navštívil dňa 10. mája 2012 Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny. Členky spolku privítali tajomník NRSNM Ladislav Čani, predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Pavel Marčok a koordinátorka tohto výboru Lýdia Čemanová. Ladislav Čani prítomným členkám Spolku petrovských žien vysvetlil čo je to Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, v ktorých oblastiach a na aký spôsob zastupuje slovenskú národnostnú menšinu.
 Pri tejto príležitosti Pavel Marčok odovzdal predsedníčke spolku Katarine Arňašovej symboly slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku – erb, vlajku a stolovú zástavku a príručku Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny.

 V nedeľu 29. apríla bol v Dobanovciach pri príležitosti osláv 150. výročia príchodu Slovákov do tejto osady slávnostne otvorený Slovenský národný dom. Pri otvorení tohto stánku slovenskej kultúry v Dobanovciach predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny pani Anna Tomanová Makanová a predseda Obce Surčin, Vojislav Janošević odhalili pamätnú tabuľu venovanú tejto významnej udalosti.

 Výstavbu domu financovala Mestská obec Surčin Mesta Belehrad s podporou stavebného podniku Karabuva a vybavenie tohto domu finančne podporili Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejne informovanie, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy, Slovenská republika a Slovenská evanjelická cirkev Laverton z Melbourna, Austrália.

 Dňa 27. apríla 2012 na ZŠ Branka Radičevića v Boľovciach bol slávnostné otvorený multifunkčný kabinet slovenského jazyka. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili predsedníčka a podpredseda Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Anna Tomanová Makanová a Ján Majorský, tretí tajomník veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Martin Bielik, predseda Obce Surčin, Vojislav Janošević a zástupcovia školy, miestnej samosprávy a NRSNM.

 Základná škola získala na realizáciu projektu Materiálno-technické zabezpečenie kabinetu slovenského jazyka na základnej škole Branka Radičevića v Boľovciach od Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Belehrade z prostriedkov SlovakAid nenávratný finančný príspevok vo výške 4 654 EUR. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny prispela na časť rekonštrukcie a vybavenie kabinetu nábytkom, novými lavicami, stoličkami, pracovným stolom a skriňou v hodnote 350 000 dinárov.

pondelok, 23 apríl 2012 13:07

Zástupcovia NRSNM vo Vojlovici

Delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na čele s predsedníčkou Annou Tomanovou Makanovou navštívila v sobotu 21. apríla 2012 Vojlovicu v obci Pančevo, kde sa stretla so predstaviteľmi tunajšej slovenskej národnostnej menšiny a zástupcami miestnej samosprávy. Návšteva delegácie NRSNM mala za cieľ vzájomné informovanie o aktuálnych otázkach týkajúcich sa postavenia Slovákov v Obci Pančevo a aktivitách NRSNM.

Prvou zastávkou návštevy bol SKOS Detvan, kde predsedníčka Tomanová Makanová spolu so členkou Obecnej rady mesta Pančevo, pani Nadou Berkuljan, odhalila pamätnú tabulu venovanú otvoreniu expozície Tradičnej slovenskej izby. Delegácia NRSNM, v ktorej bol a Juraj Červenák podpredseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, následne navštívila Slovenskú evanjelickú a. v. cirkev a Maďarskú reformovanú cirkev vo Vojlovici, ktoré sa prednedávnom stali terčom vandalského útoku. Na záver oficiálneho programu delegácia NRSNM navštívila Miestny odbor Matice slovenskej vo Vojlovici.

top