Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

piatok, 19 október 2012 06:11

NRSNM na pracovnej schôdzi v Šíde

 
V stredu 17. októbra delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívila obec Šíd, kde sa stretla s predstaviteľmi lokálnej samosprávy a predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny. Delegácia v zložení Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Juraj Červenák a Lýdia Čemanová, podpredseda a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, najprv navštívila obecný úrad v Šíde, kde sa stretla s predsedom obce Nikolom Vasić. Téma pracovnej schôdze bola Spolupráca Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a lokálnej samosprávy Obce Šíd v oblastiach kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma.

Dňa 14.09.2012 predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívili Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a novinovo–vydavateľskú ustanovizeň Hlas ľudu v Novom Sade. Pri tejto príležitosti predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Pavel Marčok odovzdal symboly slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku – erb, vlajku a stolovú zástavku a príručku Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny. 

 
Dňa 13.septembra 2012 sa v budove vlády AP Vojvodiny uskutočnila prezentácia databázy o úradnom používaní jazykov a písem v mestách a obciach Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.  Databázu zostavil Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá na základe údajov z roku 2011, ktoré doručili jednotky lokálnej samosprávy a verejné podniky. Databáza obsahuje údaje o počte a štruktúre zamestnaných príslušníkov národnostnej menšiny v orgánoch správy a vo verejných podnikoch, ktoré založila lokálna samospráva, o ústnej a písomnej komunikácií zamestnaných v orgánoch správy so stránkami, o počte dokladov vydaných v jazyku a písme národnostnej menšiny atď. 
 
Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá zverejnil databázu na webovej stránke:  www.ounz.vojvodina.gov.rs .
štvrtok, 12 júl 2012 07:54

Letná škola OBSE v Kladove

V období od 1-6 júla v Kladove sa uskutočnil seminár na tému Tradicía, kultúra a rodová rovnosť, ktorý mal za cieľ poukázať na postavenie žien v spoločnosti. Na seminári prednášali Dr. Zilka Spahić Šiljak, riaditeľka letnej školy, Dr. Biljana Sikimić, Dr. Daša Duhaček, Dr. Svenka Savić, Dr. Snežana Milivojević a Zorana Antonijević. Najprv sa hovorilo o historií rozvoja ideí ženských práv, základných konceptov pohlavia a rodu, a potom o právnych predpisoch z oblasti ľudských práv a rodovej rovnosti ako sú: Charta o ľudských a menšinových právach a občianskych slobodách, Dohovor o eliminácii všetkých foriem diskriminácie žien, Zákon o rodovej rovnosti atď. Letnú školu organizovala Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Evrope (OBSE) a seminára sa zúčastnili koordinátorka Výboru pre kultúru NRSNM Mária Čániová a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Lydia Čemanová.

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma (ďalej: VPUPJP) zasadal v pondelok 18. júna t.r. v priestoroch  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej: NRSNM) v Novom Sade. Na zasadnutí boli prítomní predseda výboru Pavel Marčok a členovia Jaroslav Javorník, Erka Viljačiková, Vladislav Ivičiak a Žeľko Čapeľa. Po schválení zápisnice z minulej schôdze členovia VPUPJP sa zamerali na zrealizované  plány a programy výboru v období január - jún 2012. Predseda výboru Pavel Marčok podal finančnú správu jednotlivých komisií a prečítal prítomným polročnú správu o činnosti VPUPJP, ktorú členovia bez väčších pripomienok schválili.

Spolok petrovských žien z Báčskeho Petrovca navštívil dňa 10. mája 2012 Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny. Členky spolku privítali tajomník NRSNM Ladislav Čani, predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Pavel Marčok a koordinátorka tohto výboru Lýdia Čemanová. Ladislav Čani prítomným členkám Spolku petrovských žien vysvetlil čo je to Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, v ktorých oblastiach a na aký spôsob zastupuje slovenskú národnostnú menšinu.
 Pri tejto príležitosti Pavel Marčok odovzdal predsedníčke spolku Katarine Arňašovej symboly slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku – erb, vlajku a stolovú zástavku a príručku Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny.

top