Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Zo 4. zasadnutia Výboru  pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM

Dňa 19. januára 2016 sa uskutočnilo 4. zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM.

Výsledky súbehu na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám

Vo štvrtok 28. mája v Novom Sade zasadala Komisia pre hodnotenie projektov mimovládnych organizáciách a mládežníckych zduženiach slovenského národného spoločenstva v Srbsku Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM.

SÚBEH na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym zduženiam slovenského národného spoločenstva v Srbsku

Na súbeh sa môžu prihlásiť registrované právnické osoby – organizácie a združenia, ktorých činnosť spočíva na pestovaní a rozvíjaní slovenskej identity na území Srbska.

Finančne budú podporené tie projekty, ktoré budú propagovať zveľadenie, zachovávanie, pestovanie a popularizovanie slovenského jazyka, písma a kultúry.
Pri realizácii projektu musí byť zastúpený a uplatňovaný slovenský jazyk a písmo.

K prihláške je potrebné pripojiť:

  1. úradný doklad o registrácii,
  2. popis činnosti v minulých rokoch,
  3. pokiaľ sa žiadajú prostriedky na založenie organizácie, tak plán činnosti združenia.

>> Prihláška

>> Pravidlá o podmienkach a kritériách na udeľovanie finančných prostriedkov

Prihlášky je potrebné zaslať najneskoršie do 25. mája 2015.

Prihlášky sa podávajú na súbehovom tlačive(www.rada.org.rs) v dvoch exemplároch, v slovenskom jazyku, osobne v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, alebo poštou na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
21000 Nový Sad
Bul. M. Pupina 1/4
PRE SÚBEH VUPJP

Stretnutie predstaviteľov NRSNM s predstaviteľom medzinárodnej akadémie Hepy s Česka

Dňa 15. apríla 2015 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v čele s predsedníčkou Annou Tomanovou Makanovou a predseníčkou Komisie pre spoluprácu s mládežou Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Jarmilou Šprochovou Beličkovou a členmi tejto komisie Hanou Tancikovou, Branislavom Merníkom, Jánom Puškárom a  koordinátorkou Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Máriou Čániovou s predstaviteľom medzinárodnej akadémie Hepy pre neformálne vzdelávanie a podnikateľské príležitosti z Česka – Rostislavom Jurkom.

Dňa 14. apríla 2015 sa uskutočnilo iniciálne stretnutie lexikografického tímu na vypracovanie Právnického terminologického slovníka slovensko-srbského a srbsko-slovenského jazyka na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade.

Z 2. zasadnutia Výboru  pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM

Dňa 23. marca 2015 sa uskutočnilo 2. zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Zasadnutiu predsedal Branislav Kulík a zúčastnili sa ho všetci členovia Výboru a člen Výkonnej rady NRSNM poverený úradným používaním jazyka a písma Ján Paul.

top