Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

Plán a program Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na rok 2010

Komisia pre hudobnú činnosť NRSNM sa aj v roku 2010 mieni zasadzovať o zvyšovanie kvality  hudby vojvodinských Slovákov a to na všetkých úrovniach – začnúc ochotníckou činnosťou, manifestovanou najmä na vrcholných festivaloch a manifestáciách vojvodinských Slovákov až po vysokú umeleckú činnosť, v ktorej vynikajú jednotlivci – umelci z radov vojvodinských Slovákov.

Aj v roku 2010 sa Komisia pre hudobnú činnosť bude zasadzovať o
• skvalitnenie hudobných festivalov
• skvalitnienie produkcie slovenskej hudby
• rozvoj hudobno-teoretických prístupov
• zabezpečovanie archívneho materiálu pre výskumy
• popularizáciu slovenskej hudby v Srbsku a v zahraničí
• vedenie kádrovej politiky v oblasti hudby a manažmentu v kultúre

Vzhľadom na to, že hudobné pole u vojvodinských Slovákov nemá špecializovné inštitucionálne krytie, Komisia si na rok 2010 zaumienila založiť Asociáciu slovenských hudobníkov v Srbsku, ktorej prvoradým cieľom by bolo zoskupiť tvorivých hudobníkov a realizovať hore uvedené ciele. Asociácia by sa v budúcnosti mala vyprofilovať v serióznu organizáciu, ktorá by bola partnerom najväčších hudobných podujatí, podporovala by tieto podujatia kádrovo a zabezpečovala prostriedky pre tie položky, ktoré sú pre hudobný festival najdôležitejšie – pre kvalitu hudby.

Vzhľadom na obmedzené finančné možnosti, ktorými disponuje Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM, na rok 2010 navrhujeme realizovať už overené projekty:

VI. muzikologickú konferenciu, ktorá by bola venovaná téme Hudobná pedagogika    
Letný dirigentský kemp (v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov)       
Vydanie zvukovej nahrávky Mladé talenty II                       
Prezentácia slovenskej vojvodinskej hudby v zahraničí                    
    
Predsedníčka
Komisie pre hudobnú činnosť
Výboru pre kultúru NRSNM
Milina Sklabinská

streda, 12 máj 2010 15:51

Plán práce a finančný plán

Plán práce a finančný plán Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2010

 1. Finančná účasť NRSNM pri vydávaní časopisu Dolnozemský Slovák v podobe hradenia honorárov autorom zo Srbska
 2. Reprezentatívne zájazdy víťazov našich najväčších hudobno-tanečných a divadelných festivalov na popredné festivaly do Slovenskej republiky :

• Víťaz Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj odchádza na Podpolianske slávnosti v Detve
• Víťaz Detského folklórneho festivalu Zlatá brána odchádza na Detský folklórny festival do Duloviec
• Víťaz Prehliadky slovenských divadiel Vojvodiny odchádza na Scénickú žatvu do Martina
• Víťaz  Festivalu detských divadelných inscenácií 3xĎ odchádza s pravidla do Šale na festival  Divadelná Šaľa, prípadne na iné festivaly rovnakého obsahu.
 3. Zabezpečiť účasť Slovákov zo Srbska na manifestácii Na jarmoku v Rumunsku v     roku 2010
 4. Pracovné a finančné koncipovanie a participácia v realizácii SNS

Hlavné ciele v oblasti kultúry a umenia vojvodinských Slovákov na rok 2010

 Podobne ako i v minulých rokoch VPK plánuje podporiť naše tradičné festivaly, prehliadky a iné manifestácie.

 Inštitucionalizácia Slovenských národných slávností ( SNS ) sa z roka na rok ukazuje ako všetko viac potrebná, takže sa VPK znovu pokúsi to spraviť a bude to jedna z priorít v bežnom roku.

 Hlavnou a najväčšou prioritou VPK NRSNM v roku 2010 bude oficiálne, systémové doriešenie štatútu NÁRODNÉHO MÚZEA v Báčskom Petrovci, inštitúcie celoslovenského a širšieho významu, aby sa naša jediná muzeálna inštitúcia v právnickom zmysle osamostatnila ( v súčasnosti pôsobí v rámci Slovenského vojvodinského divadla ). V minulom roku Národné múzeum   na používanie na neurčitú dobu dostalo priestor  chmeľového skladu v Báčskom Petrovci a preto sa  VPK NRSNM zúčastní vo vyriešovaní problému adaptácie a rekonštrukcie tohto skladu.
Predseda Výboru pre kultúru NRSNM
Miroslav Mikľan

streda, 12 máj 2010 15:49

Plán a program Výtvarnej komisie

Plán a program Výtvarnej komisie Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2010

• Výstavy: Galéria Zuzky Medveďovej
1. Výstava Mire Brtkovej- monografický katalóg, prop. materiál     
2. Výstava Jaroslava Supeka – katalóg,prop. mater                             
3. Prvé bienale slovenských výtvarnikov amatérov - katalóg, propagačný materiál 
4. Výstava Miška Bolfa, autorova päťdesiatka                                     
• Reštaurácia obrazov Z.Medveďovej                                          
• Umelecká výstava v záhraničí, Slovensko – cesta, katalóg          
                            
V Novom Sade
3.9.2009 
Predseda Komisie
Mgr. Pavel Čáni

Plán práce a finančný plán Spolkovo – folklórnej komisie Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2010

1. Podpora spolkom v  zabezpečovaní prostriedkov pre realizovanie aktivít členstva (zariadenie miestností, adaptácie a rekonštrukcie priestorov).
Spôsob: - prostredníctvom projektov
 a) USŽZ
 b) Pokrajinské sekretariáty
 c) SLOVAK  AID
poznámka: určiť prioritu, akceptovať aj eventuálnu finančnú pomoc na základe jednotlivých požiadaviek a podľa možnosti NRSNM z vlastných príjmov
2. Spolupráca VPK s Ústavom pre kultúru
(web – stránka, jednotlivé manifestácie)
3. Pokračovanie projektu Spolkografia V (nové kolo)
- konkurovať na USŽZ
- Pokrajinské sekretariáty
4. Spolupráca s Ústavom:
príprava na vydanie publikácie Slovenské tance vo Vojvodine.
5.  II. Konferencia spolkov
6. Podpora NRSNM manifestáciam Festivalu Tancuj, tancuj... v Hložanoch din, Zlatá brána v Kysáči, Stretnutie v pivnickom poli v Pivnici, ktoré si prostriedky zabezpečia prostredníctvom projektov vypísaných na ÚSŽZ a Pokrajinské sekretariáty.
7. Podporiť založenie Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj...ako osobitnej inštitúcie ( združenie občanov).
8. Realizovať VIII. Seminár pre umeleckých vedúcich folklórnych súborov z prosriedkov projektu napísaného na ÚSŽZ.
9. Podporiť cestu na Slovensko, Kurz pre choreografov v Martine.
10. Podporiť návrh, aby VPK mal dva odbory spolky  a folklór.
11. Realizovať spoluprácu s Asociáciou spolkov žien.

 Predseda Spolkovo folklórnej komisie
Jaroslav Listavský

 

Plán a program Komisie pre národopisno - muzeálnu činnost Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2010

Predbežný návrh:

1. Revízia zbierkových fondov Národného múzea v Báčskom Petrovci
2. Svadba ako obrad prechodu Slovákov vo Vojvodine, pokračovanie projektu Obrady prechodu Slovákov vo Vojvodine  
3. Výstava Obrady prechodu Slovákov vo Vojvodine  (zájazd- transport, diety/ 4 minimum osady )     

Doplnenie Plánu a programu na rok 2010
4. V rámci medzinárodnej spolupráce v Liptovskom Hrádku bude realizovaná výstava Odev detí v minulosti.

Revízía zbiekových fondov múzea ako i tlač propagačného materiálu pre potreby múzea by sa realizovali spolu s Ustavom pre kultúru.

V Novom Sade
3.9.2009

                            Predsedníčka Komisie
                              Tatiana Mitićová

Plán práce a finančný plán Literárno-vydavateľskej komisie Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2010

  V roku 2010 Literárno-vydavateľská komisia plánuje vykonať nasledovné aktivity:

  1. Vypísanie súbehu pre pôvodnú literárnu tvorbu vojvodinských Slovákov (poéziu a prózu) v spolupráci s redakciami časopisov Nový život a Zornička.
Odmeny sú vypísané tak pre poéziu ako aj pre prózu:
                       1. cena 15.000,00 din netto
                       2. cena 10.000,00 din netto
                       3. cena 5.000,00 din netto
 2. Nákup nových kníh slovenských vojvodinských autorov pre knižnice v slovenských osadách v Srbsku.
 3.Účasť VPK v realizovaní  literárneho snemovania, ktoré každoročne organizuje časopis Nový život.
  4. Zima s knihou v spoluorganizácii s SVC.

Vedúci komisie
Vladimír Valentík

top