Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

I. schôdza Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila vo štvrtok 4.11.2010 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Členovia Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť boli informovaní o minuloročnej činnosti tejto komisie, ktorej akcie sú realizované podľa finančných možností. Predovšetkým boli podporené Prehliadka slovenských divadelných súborov Divadelný vavrín a Detská divadelná prehliadka 3XĎ. Významná akcia tejto komisie bol seminár pre hercov začiatočníkov Divadelný tábor, ktorý sa uskutočnil tohto roku v lete v Kovačici a taktiež aj minuloročný okrúhly stôl na tému Budúcnosť Prehliadky slovenských divadelných súborov. Konštatované bolo, že je potrebné ukončiť už započaté akcie a v niektorých pokračovať aj na budúci rok. Potom predseda Komisie Ján Makan prítomným predstavil aktivity, ktorými by sa mala táta komisia zaoberať. Každý člen Komisie má svoju oblasť práce, pre ktorú bude zodpovedný.

 

I. schôdza komisie pre hudobnú činnosť VPK NRSNM
 I. schôdza Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa konala v piatok 5. novemba  2010  v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Schôdzu viedla staronová predsedníčka Komisie pre hudobnú činnosť VPK NRSNM Milina Sklabinská a hneď na začiatku boli verifikovaní aj jej členovi, ktorými sú Juraj Ferík, Anna Medveďová, Mariena Stankovićová Kriváková a Pavel Tomáš ml. Keď ide o činnosť tejto Komisie v roku 2010, realizované boli a z prostriedkov NRSNM podporené niektoré podujatia ako je Letný zborový kemp a Stretnutie speváckych zborov z Vojvodiny, zatiaľ čo ústredná akcia tejto Komisie ako je Muzikologická konferencia na tému Slovenská hudba vo Vojvodine sa bude konať 11. decembra 2010 v priestoroch ÚKVS a bude sa niesť v znamení podtémy Inovačné metódy hudobnej pedagogiky. Konferencia okrem teoretickej časti bude zameraná aj na praktické ukážky a bude realizovaná v podobe workshopu. Zakladanie Asociácie slovenských hudobníkov sa presunie do Plánu a programu na rok 2011.

I. schôdza Komisie pre ochranu kultúrneho dedičstva Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, bola v stredu 3. 11. 2010 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. V minulom zložení mala pomenovanie Komisia pre národopisno muzeálnu činnosť. Po verifikovaní nových členov bola zvolená zástupkyňa predsedníčky Komisie pre ochranu kultúrneho dedičstva Vjeročka Šipková.
 Predsedníčka komisie Anna Séčová-Pintírová prítomných informovala o činnosti tejto Komisie v období 2008-2010 roku. Konštatovalo sa, že hlavnou prioritou činnosti v minulom období bolo doriešenie postavenia Národného múzea a tak bola aj usmernená práca, takže Komisia úspešne pracovala v oblasti muzeológie (vykonaný je súpis predmetov v Etnologickej zbierke Národného múzea, realizovaná bola výstava “Obrady prechodu Slovákov vo Vojvodine“, výstava „Odev detí v minulosti“ hosťovala na Slovensku, realizovaná je medzinárodná konferencia „60 rokov Národného múzea – kontinuita a diskontinuita“ a k nej zborník príspevkov. Týmto spôsobom sa verejnosť oboznámila o problémoch týkajúcich sa činnosti Národného múzea.

štvrtok, 04 november 2010 13:28

Filmové semináre

 Celoštátna slovenská samospráva v Budapešti, ako orgán, zastupujúci záujmy a práva Slovákov, žijúcich v Maďarsku, je súčasne inštitúciou, ktorej cieľom je jednak záchrana tradičnej kultúry, jednak snaha o oboznamovanie so súčasnou slovenskou kultúrou, vrátane slovenského filmu. Od roku 1992 organizujeme v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom v Bratislave prehliadky slovenských filmov - filmové semináre (FS) pre študentov gymnázií a poslucháčov slovenčiny tunajších vysokých škôl v budapeštianskom Slovenskom inštitúte pri Veľvyslanectve SR, teda na slovenskej pôde. K seminaristom sa samozrejme môžu pridať aj iní záujemcovia o slovenský film. Od r.2008 je organizátorom FS Slovenské divadlo Vertigo pri CSS. Filmové semináre sú 3-dňové stretnutia so slovenskou kinematografiou, v rámci ktorých sme počas dlhých rokov mali možnosť predstaviť záujemcom desiatky slovenských – a v každom roku aj najnovších – filmov, a takisto pozdraviť renomovaných filmárov zo Slovenska.

Program XVIII. ročníka filmového seminára a prehliadky slovenských filmov
BUDAPEŠT – OSTRIHOM - SEGEDÍN

SEGEDÍN – Týždeň slovenskej kinematografie a filmový seminár  8.-13. novembra 2010
Kino Grand Café (Segedín, Deák F. u. 18.)

streda, 03 november 2010 09:08

I. zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM

 V Úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade 28. 10. 2010 prebiehalo I. ustanovujúce zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM. Po schválení Rokovacieho poriadku sa verifikovali noví členovia Komisií Výboru pre kultúru, ktorí v novom zložení pozostáva z 9 komisií. Niektoré komisie sú prebraté z minulého zloženia a to sú Komisia pre výtvarnú činnosť, Komisia pre hudobnú činnosť, Komisia pre vydavateľskú činnosť, niektorým sa sčasti zmenil názov Komisia pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť, Komisia pre ochranu kultúrneho dedičstva, niektoré sú nové Komisia pre literárnu tvorbu, Komisia pre knižničnú tvorbu a Komisia pre spolkovo – folklórnu činnosť sa podelila na dve Komisia pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí a Komisia pre spolkovú činnosť, ktorá má zateraz iba pracovný názov.

top