Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

 

 Dňa 8. apríla 2011 v Novom Sade prebiehala bola 2. schôdza Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru NRSNM. Na začiatku členovia Komisie prediskutovali správu zo stretnutí ochotníckych spolkov a združení zo Sriemu, Báčky a Banátu, ktoré sa uskutočnili koncom minulého roku. Témou stretnutí bola prezentácia základných údajov a  fungovanie ochotníckych spolkov a združení v oblasti  kultúrneho života  a poukázanie na problémy, s ktorými sa ochotníci stretávajú pri svojej činnosti. Na stretnutiach pripomenuli aj preregistáciu spolkov, ktorá sa musí vykonať do 22. apríla 2011. Najväčší  problém vo všetkých spolkoch a združeniach je nedostatok financií, miestností a vybavenia. V niektorých spolkoch chýba entuziazmus členov a ich aktivita. Existujú aj spolky, ktoré úspešne fungujú a tie by mohli byť vzorom pre ostatných.  Druhým krokom  tejto akcie  bude  rozosielanie dotazníkov všetkým ochotníckym spolkom a združeniam, nasledovať bude spracovanie získaných údajov, určovanie priorít pri doriešovaní tamojších problémov a následne vypracovanie metodológie ich doriešovania.

 Na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade  17. marca 2011 sa uskutočnila 2. schôdza Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM.  Dôležitým bodom rokovacieho programu boli Hudobné podujatia Slovákov v Srbsku v roku 2011 v rámci, ktorého si členovia komisie prediskutovali o štandardoch týchto hudobných podujatí a festivalov:  Folklórny festival Tancuj, tancuj..., Detský folklórny festival Zlatá brána, Festival slovenských tradičných piesní Stretnutie v pivnickom poli, Festival slovenskej hudobnej tvorby Zlatý kľúč, Detský festival populárnej hudby Letí pieseň letí a Festival slovenských lyrických piesní. Členovia Komisie sa dohodli, že oslovia Zhromaždenie Flklórneho festivalu Tancuj, tancuj s takýmito  návrhmi:
• Komisia navrhuje, aby sa vystúpenia speváckych skupín na FF Tancuj, tancuj hodnotili v kategóriách autentické a štylizované ľudové piesne.
• Komisia navrhuje, aby spevácke skupiny obohacovali svoj repertoár s ktorým sa predstavujú na festivale a siahali po čím autentickejších piesňach, ktoré si zabezpečia terénnym výskumom vo vlastnom prostredí alebo za pomoci zbierok slovenských ľudových piesní tunajších Slovákov.

Sprievodné podujatia 42.Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby
Stará Pazova 08. – 17.04.2011

Piatok, 08.04.2011
- 19.00
  Otvorenie výstavy Márie Miri Brtkovej
  V predsieni Divadla

Utorok, 12.04.2011
- 19.00
  Literarno-divadelné posedenie s Ľuboslavom Majerom pri príležitosti  
  životných 60-tín a 35.výročia jeho umeleckej tvorby                        
  V predsieni Divadla

Piatok, 15.04.2011
- 19.00
  Promócia knihy Trilógia Kameň v žite, Milana Belegišanina a premietanie dokumentárneho filmu „Lastovička“, autora Milana Belegišanina
  V predsieni Divadla

Nedeľa, 17.04.2011
-20.00
  Michaela Vyskupičová, držiteľka Ceny za tvorivý čin roka zo Scénickej žatvy 2010
  Uzatvárací ceremoniál 42. Divadelného vavrínu v Divadelnej sieni
 

Komisia  pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí prispie k organizácii FF Tancuj, tancuj...

Na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade  sa 24. marca 2011  uskutočnila 2. schôdza Komisie pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí Výboru pre kultúru NRSNM. V  Pláne a programe tejto komisie na rok 2011 je stanovené, že sa Komisia bude podieľať  na zveľadení minimálne dvoch celomenšinových festivalov (patrí tam spolupráca s organizátorom, poskytovanie pomoci pri vypracovaní projektov, príprava festivalu, analýza, resp. zosúčastnenie festivalových pravidiel, popularizácia festivalu v Srbsku a zahraničí, skvalitnenie jeho obsahu a formy...) Prvý festival, ku ktorého organizácii Komisia  pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí prispie je Folklórny festival Tancuj, tancuj..., ktorý v tomto roku bude prebiehať vo Vojlovici.

štvrtok, 24 marec 2011 18:30

Divadelný festival DIDA 2011

 

Divadelný festival DIDA 2011

            Na Festivale divadelných inscenácií dolnozemských autorov DIDA 2011 bude predvedených sedem predstavení našich divadelných súborov. Taktiež vystúpia aj hosťujúce súbory zo Slovenska,  Maďarska a Chorvátska.

Slávnostné otvorenie17. ročníka Festivalu DIDA 2011 bude 25. marca 2011 o 20.00 hodine na javisku Ochotníckeho divadla J. Čemana v Pivnici.

štvrtok, 24 marec 2011 18:22

Marcová schôdza Výboru pre kultúru

 Na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade  21. marca 2011 sa uskutočnila 3. schôdza Výboru pre kultúru NRSNM, na ktorej schválili návrh na kritériá NRSNM na rozdeľovanie finančných prostriedkov pre oblasť kultúry a návrh na členov posudzovacej komisie NRSNM, ktorá bude hodnotiť projekty z oblasti kultúry a umenia. Komisia tvoria Jarmila Ćendićová, Annamária Boldocká Grbić, Milina Sklabinská, Vladimír Valentík a Martin Prebudila.  O projekte pod názovm Verbálna komunikácia prítomných poinformoval predseda Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť VPK Ján Makan, ktorý zdôraznil, že okrem Výboru pre kultúru do tohto projektu by mal byť zapojený aj Výbor pre vzdelávanie, Výbor pre informovanie NRSNM a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Cieľom projektu je vyučovanie verbálnej komunikácie na základných školách so slovenským vyučovacím jazykom, ktorým sa chce vplývať na  zachovavanie materinskej reči  u mladých.

top