Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

 

Folklórny festival Tancuj, tancuj... (ďalej iba FF TT) sa bežného roku uskutoční vo Vojlovici. O jeho príprave a plánovaných novinkách sa hovorilo aj v sobotu 30. apríla 2011 na zasadnutí Zhromaždenia festivalu.
Zasadnutie, ktoré sa konalo v miestnostiach Slovenského kultúrno osvetového spolku Detvan vo Vojlovici viedol predseda Zhromaždenia festivalu Tancuj, tancuj... Michal Hataľa. Predseda Organizačného výboru tohtoročného FF TT Michal Spišiak prítomných poinformoval o prípravách festivalu, realizovaných a plánovaných aktivitách a časovom harmonograme festivalu.
Ako zisťujeme zo zasadnutia, na festival sa prihlásilo 20 tanečných súborov (Kovačica, Padina, Jánošík, Hajdušica, Vojlovica, Stará Pazova, Šíd, Lug, Hložany, Pivnica, Kysáč, Kulpín, Nový Sad, Erdevík, Báčsky Petrovec, Biele Blato), 24 speváckych skupín, 3 orchestre a 1 spevácky zbor. V programe vystúpia aj hosťujúce súbory a to KUS Bunjevačko kolo, MKUS Tomaši Aron, KUS Stanka Paunovića, FS Zobor Nitra a FS Hriňovčan.

 

V stredu  20. apríla  2011 v miestnostiach úradu NRSNM v Novom  Sade  sa  uskutočnila druhá schôdza komisie pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
Členovia komisie rokovali o organizačných záležitostiach týkajúcich sa Literárneho snemovania, ktorého spoluorganizátormi sú Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM, Slovenské vydavateľské centrum, redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Výbor pre kultúru NRSNM prednedávnom navrhol Literárne snemovanie zaradiť do zoznamu celomenšinových kultúrnych podujatí Slovákov v Srbsku. Tohtoročné snemovanie  sa uskutoční v sobotu 18. júna  v Novom Sade. Témou snemovania bude Slovenská literatúra v prvom desaťročí 21. storočia a dôležitou súčasťou jeho programovej náplne aj tento-krát bude zaznamenávanie jubileí významných literárnych osobností  Slovákov v Srbsku.

štvrtok, 21 apríl 2011 11:47

Vansovej Lomnička 2011 v Banskej Bystrici

 

Asociácia slovenských spolkov žien (ďalej iba ASSŽ) sa v spoluprácii s Úniou žien Slovenska, už štvrtý raz zúčastnila celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy pre ženy Vansovej Lomnička v Banskej Bystrici.
Súťaž Vansovej Lomnička prebiehala už 44. krát a zúčastnilo sa jej  40 účastničiek z celého územia Slovenska a dve predstaviteľky ASSŽ z Vojvodiny.
Šúťaž prebiehala v miestnostiach Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici  v dňoch 15. až 16. apríla 2011.
ASSŽ tohto roku predstavovali dve finalistky:
• Mária Galasová z Padiny s prednesom  úryvku z prózy Whisky s príchuťou dymu  od Viery Benkovej
• Anita Mišićová Jonášová z Bieleho Blata s prednesom básne Krajanom od Andreja Sládkoviča
Obe súťažiace boli zaradené do strieborného pásma, čím potvrdili kvalitu svojho prednesu a adekvátny výber textu.

 

 Na tohtoročnej 42. Prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín Stará Pazova 2011 súťažilo osem divadelných predstavení.
 Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Peter Janků, scénograf zo SR - predseda a členovia Jano Čáni, režisér z Báčskeho Petrovca a Milan Belegišanin, režisér z Nového Sadu udelila šesť  rovnoprávnych diplomov za herecký výkon a to:
 
• Ivanovi Privizerovi, za úlohu Menata v hre Komédia o láske z Kysáča
• Andrejovi Matúšovi, za úlohy Tomassa v predstavení Komedia o láske v podaní súboru z Kysáča a úlohu Prvého v predstavení Tip-top biotop v predvedení ochotníkov z Báčskeho Petrovca
• Ivanovi Sabolčkému za úlohu Tretieho v predstavení Tip-top biotop z B. Petrovca
• Denise Gálikovej za úlohu Denisa v predstavení 5 chlapcov.si z Kovačice

 V  Dome kultúry v Hložanoch sa 15. apríla 2011 uskutočnila schôdza Festivalového výboru Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... Členovia Festivalového výboru sa dohodli, že sa návrhom, aby sa slovenské zbory so svojím zborovým repertoárom predstavovali na podujatí Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny, ktoré sa už tri roky koná v Báčskom Petrovci v organizácii Komorného zboru Musica Viva, budú zaoberať neskôr, nakoľko sa podľa Pravidiel Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... tieto nemôžu meniť v období od 15. marca do 15. júla bežného roku. O plánoch realizačného tímu Komisie pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí Výboru pre kultúru NRSNM, ktoré sa vzťahujú na zmeny v poradí koncertov, réžiu tanečných koncertov, záver a sprievodné podujatia festivalu, prítomných poinformovala predsedníčka komisie Katarína Mosnáková. Členovia Festivalového výboru   navrhnutý obsah festivalu odsúhlasili.  Na návrh Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry členom Organizačného výboru  Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj...sa stal aj  Ján Marko, člen tejto komisie a zároveň riaditeľ Domu kultúry 3. októbra v Kovačici. Prítomných o prípravách na 41. Folklórny festival Tancuj, tancuj..., ktorý sa v tomto roku uskutoční  vo Vojlovici , poinformoval predseda Organizačného výboru Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... Michal Spišjak.

utorok, 12 apríl 2011 06:09

Divadelný vavrín 2011 v Starej Pazove

 

 V Starej Pazove sa v piatok 8. apríla 2011 slávnostnými príhovormi začala 42. prehliadka slovenskej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín 2011.
Publiku sa prihovorili predsedníčka SKUS h. Janka Čmelíka Anna Lepšanovićová a Alexander Bako, predseda organizačného výboru 42. PSDT Divadelný vavrín 2011. Krásne umelecké zážitky prítomným zaželal aj predseda obce Stará Pazova Goran Jović a veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo. Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová vo svojom príhovore zdôraznila úsilie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov pomáhať a zveľaďovať pokrajinské festivaly a podujatia Slovákov v Srbsku. Pripomenula, že NRSNM má pred sebou schválenie zoznamu festivalov a kultúrnych podujatí, ktoré majú celomenšinový význam a kultúrnych inštitúcii osobitného významu pre slovenskú menšinu v Srbsku. Prehliadku slávnostne otvoril Ján Šipický, profesor dejín na dôchodku a niekdajší kultúrny dejateľ.

top