Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

piatok, 26 október 2012 06:43

Zasadal Výbor pre kultúru

 

V miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Novom Sade dňa 24. 10. 2012 zasadal Výbor pre kultúru NRSNM. Na začiatku zasadnutia sa zaoberal vymenovaním úradujúcej riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla Ivany Ilićovej. Po diskusii členovia Výboru konštatovali, že Výbor pre kultúru akceptoval túto informáciu, ale sa bližšie k tomu nebude vyjadrovať. Členovia Výboru sa podobne vyjadrili aj keď ide o už vymenovaných členov Správnej rady tejto inštitúcie. Na základe požiadavky Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec, aby bol daný návrh na jedného člena Správnej rady tohto divadla, členovia navrhli dlhoročnú divadelníčku, herečku a právničku Zuzanu Tárnociovú.
Členovia výboru rokovali aj o Štatúte Slovenského vojvodinského divadla, ktorý je vypracovaný podľa zastaraných zákonných osnov.
piatok, 19 október 2012 11:27

32. Zlatý kľúč

Minulý víkend v selenčskom Dome kultúry  prebiehal 32. Festival Zlatý kľúč. Organizátorom festivalu bolo Združenie pre ochranu kultúry, tradície a umenia Selenča. Na festivale odznelo 12  slovenských skladieb populárnej hudby. Odborná porota pracovala v zložení Anna Medveďová, Marína Kaňová, Bogomir Mijatović a Milina Florianová, ktorá hodnotila texty.  Prvú cenu získal  Jaroslavo  Glózik  za skladbu Povedz, pre ktorú si víťaz napísal i text a sám ju aj  zaspieval. Porota druhú cenu udelila skladbe Samuelova Kováča ml. pod názvom Bača, ktorú zaspievala  hložianska skupina Deža Bu. Tretiu cenu porota udelila  skladbe Ondreja Pavčoka Už nebudeš sám, pre ktorú tento skladateľ napísal i text a zaspievala ju Andrea Lačoková a  skladbe Túžbou voniam skladateľa Ondreja Maglovského, ktorú zaspievala  novosadčanka Anna Zorňanová. Skladba Túžbou voniam  získala aj Cenu za najlepší text, ktorého autorka je Katarína Melegová-Melichová.

Vo štvrtok 27. septembra t.r. vo večerných hodinách zasadala Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Ústredná téma rokovania bola príprava ôsmej v poradí Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov, ktorá bude 24. novembra t.r. v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Téma tohtoročnej konferencie je Cirkevná hudba vojvodinských Slovákov. Predsedníčka komisie Milina Sklabinská pripomenula, že Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý je aj usporiadateľom tejto konferencie chystá zborník prác z minuloročného stretnutia hudobných odborníkov. Zborník je dokladom práce a úsilia našich hudobných expertov a zanietencov a dokladom doby pre budúce generácie.

štvrtok, 27 september 2012 12:24

Umelecký prednes a práca s recitátormi

V rámci semináru Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy prebiehal v dňoch 22. a 23. septembra t.r. v Báčskom Petrovci kurz o umeleckom prednese. Zúčastili sa ho učiteľky základných škôl z Báčskeho Petrovca, Hložian, Pivnice, Aradáča, Báčskej Palanky, Padiny, Selenče, Lugu a petrovského gymnázia. Kurz je zameraný na prácu osvetových pracovníkov s recitátormi na základných a stredných školách, na kultúru verbálneho prejavu, dialogickú podstatu reči, analyzovanie vzťahu interpretátora k obsahu a autorovi básne. Viedli ho Milina Florianová a Anna Kovárová. Dielne prebiehali v divadelnom klube VHV v Báčskom Petrovci a v priestoroch Slovenského vojvodinského divadla. 

Štvrtý cyklus semináru Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy prebiehal počas dvoch septembrových víkendov v Báčskom Petrovci. Zúčastnili sa ho deviati osvetoví pracovníci na prvom stupni a piati na druhom stupni. Prvý cyklus seminára bol organizovaný ešte v septembri minulého roka a kurz doteraz absolvovalo 40 frekventatntov takmer zo všetkých slovenských prostredí.. Vedúci edukácie sú Ján Makan, Milina Florianová, Miroslav Benka, Anna Kovárová a Ružena Šimoniová Černáková. Dielne prebiehajú v divadelnom klube VHV v Báčskom Petrovci a v priestoroch Slovenského vojvodinského divadla. 

 Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM zasadala dňa 10. septembra t.r. v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Novom Sade. Členovia komisie rokovali o troch literárnych súbehoch, ktoré táto komisia každoročne vypisuje a o ceste na Slovensko, na ktorej by sa mali prezentovať knižné vydania našich spisovateľov. Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru NRSNM už vypísali súbeh na najlepšiu prózu (poviedku alebo novelu) a básnický cyklus. Súbehová komisia udelí tri ceny za prozaický a tri ceny za básnický útvar: prvú vo výške 12000 din., druhú 8000 din. a tretiu vo výške 5000 din. Výsledky súťaže budú zverejnené v týždenníku Hlas ľudu a v časopise Nový život. Slovenské vydavateľské centrum, redakcia časopisu Zornička  a VPK NRSNM vypísali súbeh na poviedku a báseň pre deti. Výška odmien je rovnaká ako aj pri literárnom súbehu Nového života. Členovia komisie sa dohodli že aj v tomto roku Komisia pre literárnu činnosť VPK, Výbor pre vzdelávanie a Slovenské vydavateľské centrum vypíšu súbeh na žiacke literárne práce (próza a poézia)Čo dokáže pekné slovo  v dvoch kategóriach a to pre žiakov Základných škôl od 5. do 8. ročník (1. cena – tablet) a pre žiakov stredných škôl a gymnázií (1. cena – mini notebook). Téma je voľná a súbehy sú otvorené do 1. novembra 2012. Odmeny pre  všetky tri súbehy zabezpečuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. 

top