Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

pondelok, 15 marec 2010 13:56

Kurz jazykovej kultúry

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov organizuje
KURZ JAZYKOVEJ KULTÚRY
pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, s ktorými bude pracovať prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
Kurz bude prebiehať vo štvrtok 25. marca 2010 v termíne od 9.30 – 11.30 h.
v zasadačke NVU Dnevnik, ul. Bul. oslobodenia 81/II v Novom Sade.
Prihlášky na tel. číslo: 021 / 422 – 989 (Vladimíra Dorčová, koordinárotka)

 

Vo štvrtok 11. marca 2010 v Stredisku pre kultúru v Pančeve bol usporiadaný večierok venovaný 10. výročiu vzniku vysielaní v slovenskej a maďarskej reči – Dobrý deň a Magyar percek, ktoré sú súčasťou programu TV Pančevo. Prítomným sa prihovorili redaktorky menšinového programu Eva Nagyová a Juliana Balasová, ako aj zodpovedná redaktorka Nevena Simendićová, kým priliehavý program moderovali Marína Hríbová a Žužana Halasová. Televíznym tvorcom zablahoželali predstavitelia lokálnej samosprávy a svojou prítomnosťou ich poctila aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a pokrajinská tajomníčka pre informácia Anna Tomanová-Makanová a koordinátorka Výboru pre informovanie NRSNM Vladimíra Dorčová. Tomanová-Makanová vyzdvihla význam jestvovania redakcií v rečiach národnostných menšín, lebo práve tie sú katedrou materinského jazyka príslušníkov menšinového spoločenstva.

 

Vo štvrtok 11. februára 2010 v Novom Sade sa uskutočnila schôdza Výboru pre informovanie NRSNM, na ktorej prítomní členovia jednohlasne schválili Výročnú správu o činnosti VPI NRSNM v roku 2009 s konštatáciou, že Výbor pre informovanie svoju činnosť v roku 2009 zintenzívnil a zveľadil v edukačnej, vedeckej, odbornej a vydavateľskej oblasti, ako aj v oblasti zachovávania televízneho dedičstva TV Nový Sad a technickej podpory slovenských vojvodinských médií. Návrh program práce a rozpočtu VPI NRSNM na rok 2010, ktorý ozrejmil predseda VPI Samuel Žiak, bol tiež jednohlasne schválený.

Predseda VPI Samuel Žiak v rozhovore s predstaviteľmi
TV Apolo 

Vo štvrtok 4. februára 2010 predseda  a koordinátorka Výboru pre informovanie NRSNM Samuel Žiak a Vladimíra Dorčová návštivili Slovenskú redakciu TV Apolo v Novom Sade a Rádio Kysáč v Kysáči. S vedúcimi týchto médií - riaditeľom TV Apolo Andrejom Tomašovićom, redaktorkou Annou Lačok a riaditeľkou Kultúrno-informačného strediska Kysáč, v rámci ktorého pôsobí Rádio Kysáč, Annou Chrťanovou-Leskovac, sa rozprávali o neblahej situácii v médiách v Srbsku a o možnej spolupráci v tomto roku. Samuel Žiak pri tejto príležitosti dvom redakciám odovzdal slovenské slovníky, ktoré Výbor pre informovanie zabezpečil za finančnej pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Slovenskej republiky, čím sa akcia odovzdávania slovníkov slovenským vojvodinským redakciám úspešne ukončila.

Prvé stretnutie Redakčnej rady publikácie o 35-ročnej Slovenskej redakcii TV Nový Sad

TV Nový Sad – v súčasnosti TV Vojvodiny, začala vysielať program v piatich rečiach národov a národností Vojvodiny 29. novembra 1975. Pre Slovenskú redakciu sa historická udalosť odohrala v nedeľu 30. novembra o 17,45 TV magazínom Rozhľady. Keďže toho roku oslávi 35 rokov nepretržitého pôsobenia na poli informovania, ale aj pestovania kultúry a zachovávania národnostnej identity, jej pracovníci sa rozhodli vydať priliehavú publikáciu.
V stredu 3. februára 2010 sa v Slovenskej redakcii Televízie Vojvodiny prvýkrát stretli hlavní aktéri pre vydanie tejto publikácie, keď si určili členov Redakčnej rady (Annamária Boldocká Grbić, Anna Jašková, Zdenko Pop, Ján Čeman, Anna Radanovićová, Ljubiša Sremčević, Ján Struhár, Vladimír Valentík, Vladimíra Dorčová). Kniha by mala mať okolo 300 strán a náklad 500 exemplárov. Zostavovateľkou je Annamária Boldocká Grbić, dlhoročná redaktorka kultúrnej rubriky TV Nový Sad. Uzáverom stretnutia je, že sa do dvoch týždňov konkretizuje koncepcia publikácie a na nadchádzajúcej schôdzi Redakčnej rady zadelia konkrétne úlohy.

 

V pondelok 21. decembra 2009 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová slávnostne odovzdala technické vybavenie pre novinárov týždenníka Hlas ľudu (5 notebookov a 3 digitálne fotoaparáty). Technické vybavenie  zabezpečil Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Tomanová-Makanová pritom prízvukovala, že tento projekt je súčasťou stratégie Výboru pre informovanie, ktorej cieľom je aj technicky podporiť slovenské vojvodinské médiá, čím naši novinári budú mocť rýchlejšie, pohotovejšie a kvalitnejšie informovať svojich občanov. V mene Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu darčeky v hodnote 2500 eur prijal úradujúci riaditeľ Hlasu ľudu Samuel Žiak, ktorý zdôraznil potrebu po technickej modernizácii v našich médiách, a zároveň informoval, že NVU Hlas ľudu sa v tomto smere vylepšuje vďaka Národnostnej rade, ale aj vďaka vlastnej iniciatíve.

top