Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

Členovia Komisie pre printové médiá Výboru pre informovanie NRSNM v čele s Otom Filipom, ktorý je jej predseda, svoje základné aktá – príslušnosti Komisie a plán a program, ako aj rozpočet Komisie schválili jednohlasne v pondelok 15. novembra 2010 v Novom Sade.
Rámcový návrh kompetencií, ktorý schvaľuje Výbor pre informovanie, sa predovšetkým týka vyjadrovania sa k stratégii rozvoja printových menšinových médií v súlade s republikovou a pokrajinskou mediálnou stratégiou, podnecovania všetkých foriem profesionálneho, odborného a jazykového uschopňovania mladých a ďalšieho zdokonaľovania zamestananých žurnalistov v záujme úspešného plnenia stanovených redakčných koncepcií a predsavzatí a spolupráce s redakciami, vysokoškolskými a odbornými inštitúciami a pod.

Komisia pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií, ktorá pracuje v rámci Výboru pre informovanie NRSNM, po prvýkrát zasadala v piatok 12. novembra 2010 v Novom Sade.
Prítomných členov Komisie a predsedu VPI Samuela Žiaka privítala predsedníčka KZPŠOM Vladimíra Dorčová. Po kratšej rozprave, Návrh príslušností, ako aj Návrh plánu, programu a rozpočtu Komisie pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií na rok 2011 s niekoľkými doplnkami boli schválené. Pred tým než sa tieto návrhy dostanú do rúk členov Národnostnej rady, Komisia ich na posúdenie postúpi Výboru pre informovanie.

Prvá schôdza nového Výboru pre informovanie sa uskutočnila vo štvrtok 4. novembra 2010 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade.  
Predseda Samuel Žiak po privítaní členov tohto Výboru, ako aj predsedníčky a podpredsedu Výkonnej rady NRSNM Jarmily Ćendićovej a Jána Puškára navrhol rokovací program schôdze, ktorý bol jednohlasne schválený. Členovia VPI jednohlasne schválili Rokovací poriadok Výboru pre informovanie, ktorý bližšie upravuje prácu a rozhodovanie tohto telesa.

štvrtok, 04 november 2010 08:08

Ako rozoznať srbizmy v novinárskych textoch

Ako rozoznať srbizmy v novinárskych textoch – téma 5. Kurzu jazykovej kultúry.

Na 5. Kurze jazykovej kultúry, ktorý prebiehal 27. októbra t. r. v zasadačke NVU Dnevnik v organizácii Výboru pre informovanie NRSNM a Asociácie slovenských novinárov, prednášku pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií aj tento-krát pripravil prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
Profesor Glovňa rozmýšľal nad otázkou či je dolnozemská slovenčina variantom alebo súčasťou spisovnej slovenčiny, a prišiel k uzáveru, že je súčasťou, lebo sa dokázala etablovať hlavne prostredníctvom masmedií.

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov oboznamujú záujemcov, že pokračuje cyklus KURZU JAZYKOVEJ KULTÚRY pre jazykových redaktorov,novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, s ktorými pracuje prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Kurz bude prebiehať v stredu 27. októbra 2010 v termíne od 10.30 - 12.30 h. v zasadačke NVU Dnevnik, ul. Bul. oslobodenia 81/II v Novom Sade.

 

V stredu 14. júla 2010 v Kovačici mládežnícky časopis Vzlet, presnejšie šéfredaktor Stevan Lenhart a tamojšia obecná knižnica v čele s riaditeľkou Máriou Ďurišovou zorganizovali dielňu na tému vypracovania komiksov. Dieľňu mal na starosti kreslič komiksov a spolupracovník Vzletu Dušan Durman z Nového Sadu.  Na dieľni sa zúčastnilo zo pätnásť detí a mládežníkov, z ktorých možno niektorí vyrastú v profesionálnych  komiksových kresličov. Svoju prítomnosťou akciu poctili, podporili a s knižnicou nadviazali bližšiu spoluprácu predseda Výboru pre informovanie NRSNM a riaditeľ Nvu Hlas ľudu Samuel Žiak, koordinátorka VPI NRSNM a predsedníčka Asociácie slovenských novinárov Vladimíra Dorčová a redaktor Hlasu ľudu Oto Filip. Táto delegácia v Kovačici navštívila aj dopisovateľstvo Hlasu ľudu a redaktorku Alžbetu Babkovú, ako aj Miestne spoločenstvo Kovačica.

top