Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

Členky novoutvorenej Komisie pre lokálne médiá Výboru pre informovanie NRSNM v čele s predsedníčkou Katarínou Melegovou-Melichovou po prvý-krát zasadali v stredu 24. novembra 2010 v Novom Sade.
Témou schôdze bolo schválenie návrhu príslušností a programu práce a rozpočtu Komisie na rok 2011. Po konštruktívnej diskusii oba návrhy schválili. Najdôležitejšie príslušnosti Komisie, podľa prítomných členiek, sú poskytovanie mienky ohľadom kandidátov na členov správnych, dozorných a programových rád v lokálnych médiách, sledovanie aktivít okolo privatizácie a pomáhaniepri vynachádzaní najadekvátnejších riešení pre médiá, ktoré vysielajú svoj program aj v slovenskej reči, ako aj vynachádzanie spôsobov a prostriedkov pre odborné zdokonaľovanie zamestnancov v lokálnych médiách.

Kurz jazykovej kultúry, ktorý sa zrodil vo Výbore pre informovanie NRSNM a v Asociácii slovenských novinárov v marci tohto roku, už prerastá do tradičného školenia novinárov, redaktorov a jazykových redaktorov, ktorí sa počas akademického roka raz do mesiaca stretnú v Novom Sade. Stretnutia sa realizujú interaktívnou formou školenia, ktoré má na starosti prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.

V utorok 16. novembra 2010 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade zasadala Komisia pre verejný servis RUV Rádio-televízie Vojvodiny.
Predsedníčka Anna Jašková privítala členov Komisie a predsedu Výboru pre informovanie Samuela Žiaka so slovami, že byť predsedníčkou tohto útvaru je cťou a výzvou, keďže problémy v pokrajinskom verejnom servise sa hromadia roky, ale to by nemalo odradiť, priam naopak. Po schválení rokovacieho progarmu schôdze sa diskutovalo o Návrhu príslušností Komisie a o Návrhu programu práce a rozpočtu Komisie. Oba návrhy boli s niekoľkými zmenami a doplnkami jednohlasne schválené.

 

Členovia Komisie pre printové médiá Výboru pre informovanie NRSNM v čele s Otom Filipom, ktorý je jej predseda, svoje základné aktá – príslušnosti Komisie a plán a program, ako aj rozpočet Komisie schválili jednohlasne v pondelok 15. novembra 2010 v Novom Sade.
Rámcový návrh kompetencií, ktorý schvaľuje Výbor pre informovanie, sa predovšetkým týka vyjadrovania sa k stratégii rozvoja printových menšinových médií v súlade s republikovou a pokrajinskou mediálnou stratégiou, podnecovania všetkých foriem profesionálneho, odborného a jazykového uschopňovania mladých a ďalšieho zdokonaľovania zamestananých žurnalistov v záujme úspešného plnenia stanovených redakčných koncepcií a predsavzatí a spolupráce s redakciami, vysokoškolskými a odbornými inštitúciami a pod.

Komisia pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií, ktorá pracuje v rámci Výboru pre informovanie NRSNM, po prvýkrát zasadala v piatok 12. novembra 2010 v Novom Sade.
Prítomných členov Komisie a predsedu VPI Samuela Žiaka privítala predsedníčka KZPŠOM Vladimíra Dorčová. Po kratšej rozprave, Návrh príslušností, ako aj Návrh plánu, programu a rozpočtu Komisie pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií na rok 2011 s niekoľkými doplnkami boli schválené. Pred tým než sa tieto návrhy dostanú do rúk členov Národnostnej rady, Komisia ich na posúdenie postúpi Výboru pre informovanie.

Prvá schôdza nového Výboru pre informovanie sa uskutočnila vo štvrtok 4. novembra 2010 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade.  
Predseda Samuel Žiak po privítaní členov tohto Výboru, ako aj predsedníčky a podpredsedu Výkonnej rady NRSNM Jarmily Ćendićovej a Jána Puškára navrhol rokovací program schôdze, ktorý bol jednohlasne schválený. Členovia VPI jednohlasne schválili Rokovací poriadok Výboru pre informovanie, ktorý bližšie upravuje prácu a rozhodovanie tohto telesa.

top