Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

V nedeľu 2. októbra 2011 v Selenči udelením certifikátov za úspešné absolovanie kurzu sa oficiálne skončilo jubilejné 10. kolo Žur-školy, edukačného kurzu pre novinárov slovenských médií.
Certifikáty udelil predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak, ktorý sa poďakoval 16-tim frekventantom a prednášateľom, že si voľné víkendové dni rezerovali na zdokonaľovanie sa, ale aj zoznamovanie s novými kamarátmi a s novým prostredím.


Okrem prednášky prof. PhDr. Andreja Tušera o štylistickej výstavbe cestopisnej reportáže, tvorivého písania cestopisnej reportáže, ktorú mal na starosti PhDr. Martin Kasarda, cestopisnej reportáži ako žánri v slovenskej vojvodinskej žurnalistike, o ktorej hovoril redaktor Hlasu ľudu Oto Filip a novinárskych skúsenostiach autora TV vysielania Petkazanje Bora Otića, aj v tomto kole novinárskeho školenia sa veľký dôraz dal na praktickú časť.

V piatok 30. septembra 2011 v Selenči sa oficiálne začal 10. edukačný kurz pre novinárov slovenských médií Žur-škola, ktorú organizuje Komisia pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií Výboru pre informovanie NRSNM.

Prítomných privítal predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a predsedníčka KPZPŠOM Vladimíra Dorčová-Valtnerová, ktorí vyjadrili potešenie z prítomnosti mladých ľudí a zároveň vyzdvihli význam takého druhu novinárskeho školenia. Témou jubilejného kola kurzu je Štylistická výstavba cestopisnej reportáže,  a s ňou sa okrem zo 20 frekventantov, v prvý deň kurzu popasoval aj prof. PhDr. Andrej Tušer, univerzitný pedagóg a novinár z Bratislavy. V sobotu a v nedeľu sa im venujú PhDr. Martin Kasarda, Oto Filip a Bora Otić.

Vo štvrtok 29. septembra 2011 v Selenči v rámci 10. Žur-školy – edukačného kurzu pre novinárov slovenských médií sa uskutočnila novinárska porada s členmi redakcie týždenníka Hlas ľudu.

Hlavnými besedníkmi boli eminentní vysokoškolskí učitelia z Paneurópskej vysokej školy z Bratislavy prof. PhDr. Andrej Tušer a PhDr. Martin Kasarda. Cieľom tohto stretnutia bolo poukázať na možné smery a spôsoby vo vylepšovaní existujúceho obsahu a formy nášho jediného slovenského týždenníka, aby sa tak Hlas ľudu stal súčasťou súčasných svetových mediálnych trendov. Toto stretnutie bolo vstupnou akciou novinárskeho školenia mladých kádrov – 10. Žur-školy, ktorú od roku 2004 organizuje Výbor pre informovanie NRSNM.

V utorok 27. septembra 2011 v miestnostiach NRSNM v Novom Sade sa na štvrtom pracovnom zasadnutí stretli predstavitelia tímu na vypracovanie  stratégie rozvoja slovenských médií v Srbsku.

Obsahovou náplňou stretnutia bolo doplnenie a analýza Návrhu stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016, ktoré podľa oblastí rozpracovali Milina Florianová, Katarína Melegová-Melichová, Anna Gašparovská, Vladimíra Dorčová-Valtnerová, Ján Čeman, Oto Filip a Stevan Lenhart. Členovia tímu sa uzhodli na tom, že determinantou číslo jeden je zachovanie získanej úrovne menšinových, teda aj mediálnych práv, čo sa odzrkadlí aj v samotnom strategickom návrhu Výboru pre informovanie.

Prvá časť projektu pod názvom Recipročná výmena redaktorov zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Srbska v organizácii Výboru pre informovanie NRSNM a s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prebiehala v dňoch 8. augusta až 12. septembra 2011 vo Vojvodine.

Adept žurnalistiky a spolupracovník Slovenského rozhlasu Peter Nagy zo Slovenskej republiky strávil v redakcii týždenníka Hlasu Ľudu 5 celých týždňov, počas ktorých vystriedal niekoľko pracovných pozícií. Začal na pozícii korektora, kde si hneď všimol veľa archaických slov, ktoré sa v bežnej slovenčine už nepoužívajú. Na tejto pozícii zotrval dva týždne, počas ktorých sa tiež venoval aj pravej novinárskej práci. Bol vyslaný z redakcie, aby navštívil podujatia v slovenských obciach v Srieme (Slankamenské Vinohrady), Báčke (Kysáč) a v Chorvátsku (Ilok). Z udalostí priniesol odľahčené reportáže, ktoré ľudia v tlačenom vydaní ihneď spozorovali. Zároveň však navštívil aj Báčky Petrovec, kde bol ubytovaný, Hložany, Báčsku Palanku a iné obce, kde sa nachádzajú Slováci. Posledný týždeň využil na výpomoc na poste korektora a na sumarizovanie a kategorizovanie nazbieraných informácií. Podľa jeho slov, to bola nenahraditeľná skúsenosť, ako pre novinára, tak aj pre človeka.

V pondelok 5. septembra 2011 sa na 5. schôdzi stretli členovia Výboru pre informovanie, aby prerokovali revíziu rozpočtu VPI na rok 2011.

Z tohto dôvodu na schôdzi bola prítomná aj predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Jarmila Ćendićová, ktorá ozrejmila, že revízia by mala podať reálny prierez finančnej situácie všetkých výborov a ústredia NRSNM a poukázať na to, čo sa z plánu realizovalo a čo sa do konca roka reálne môže zrealizovať. Členovia VPI v čele s predsedom Samuelom Žiakom zohľadnili svoje ambície a možnosti pri plnení plánu a programu VPI na rok 2011 a jednohlasne schválili revíziu rozpočtu, keď naplánovanú výšku rozpočtových finančných prostriedkov výboru znížili o 28,6 %.

top