Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

štvrtok, 02 február 2012 08:56

Pokračovanie Kurzu jazykovej kultúry

V Novom Sade, v priestoroch Hlasu ľudu 01. februára prebiehalo 14. kolo Kurzu jazykovej kultúry, ktorý organizuje Výbor pre informovanie Národnostnej rady. Kurz je určený pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, ale aj pre všetkých záujemcov, keďže je otvoreného typu. Ako aj dosiaľ, kurz viedol PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Asi 20 účastníkov sa dozvedelo o diferenčných jazykových prostriedkoch v spisovnej slovenčine vo Vojvodine a na Slovensku, o cudzích slovách a o frazeologizmoch.

V súlade s plánom a programom Výboru pre informovanie Národnostnej rady, Kurz jazykovej kultúry bude bežná činnosť Výboru aj v tomto roku a bude usporiadaný raz za mesiac.

V pondelok 30. januára zasadal Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskíj národnostnej menšiny v zložení: Milina Florianová (predsedníčka), Katarína Melegová-Melichová, Anna Jašková, Samuel Žiak, Oto Filip, Anička Chalupová a Vladimír Lenhart (koordinátor). Na zasadnutí bola prítomná aj Jarmila Ćendićová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM. Ôsma schôdza Výboru, druhá v tomto roku, ubehla v znamení návrhov plánov a programov na rok 2012. Urobená je rekapitulácia činnosti Výboru v minulom roku v podobe výročnej správy (ako aj všetkých komisií, ktore pôsobia v rámci VPI), ktorá bola jednohlasne schválená. Bola schválena aj zápisnica z minulej schodze, ktora sa vo forme pracovnej a neformalnej debaty uskutočnila 16. januára 2012. Na rokovacom programe boli aj návrhy predsedov komisií a ostatných členov Výboru na rok 2012.

V piatok 21. októbra 2011 v malej sieni Obce Báčsky Petrovec prebiehal prvý okrúhly stôl o návrhu stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016. O návrhu strategického dokumentu hovorila predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM Milina Florianová, predsedníčka Komisie pre lokálne médiá VPI NRSNM Katarína Melegová-Melichová a koordinátorka VPI Vladimíra Dorčová-Valtnerová.

Nielen predstaviteľov Výboru pre informovanie NRSNM, ale aj predstaviteľov médií – Rádia Petrovec, TV Petrovec, Novosadskej TV, Hlasu ľudu a Info kanálu obce Báčsky Petrovec – prekvapil malý, alebo takmer žiadny záujem o túto tému, keďže z predstaviteľov lokálnych samospráv a kultúrnych inštitúcií takmer nik nebol prítomný.

Okrúhle stoly o návrhu stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016 sa uskutočnia na regionálnej úrovni – v Báčskom Petrovci, Kovačici a Starej Pazove:
Báčsky Petrovec - 21.10.2011 o 11,00 h. v malej sieni Obce Báčsky Petrovec,
Kovačica – 26.10.2011 o 13,00 h. v zasadačke Obce Kovačica,
Stará Pazova – 3.11.2011 o 11,00 h. v zasadačke Obce Stará Pazova.

V nedeľu 2. októbra 2011 v Selenči udelením certifikátov za úspešné absolovanie kurzu sa oficiálne skončilo jubilejné 10. kolo Žur-školy, edukačného kurzu pre novinárov slovenských médií.
Certifikáty udelil predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak, ktorý sa poďakoval 16-tim frekventantom a prednášateľom, že si voľné víkendové dni rezerovali na zdokonaľovanie sa, ale aj zoznamovanie s novými kamarátmi a s novým prostredím.


Okrem prednášky prof. PhDr. Andreja Tušera o štylistickej výstavbe cestopisnej reportáže, tvorivého písania cestopisnej reportáže, ktorú mal na starosti PhDr. Martin Kasarda, cestopisnej reportáži ako žánri v slovenskej vojvodinskej žurnalistike, o ktorej hovoril redaktor Hlasu ľudu Oto Filip a novinárskych skúsenostiach autora TV vysielania Petkazanje Bora Otića, aj v tomto kole novinárskeho školenia sa veľký dôraz dal na praktickú časť.

V piatok 30. septembra 2011 v Selenči sa oficiálne začal 10. edukačný kurz pre novinárov slovenských médií Žur-škola, ktorú organizuje Komisia pre zveľaďovanie profesionálnych štandardov v oblasti médií Výboru pre informovanie NRSNM.

Prítomných privítal predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a predsedníčka KPZPŠOM Vladimíra Dorčová-Valtnerová, ktorí vyjadrili potešenie z prítomnosti mladých ľudí a zároveň vyzdvihli význam takého druhu novinárskeho školenia. Témou jubilejného kola kurzu je Štylistická výstavba cestopisnej reportáže,  a s ňou sa okrem zo 20 frekventantov, v prvý deň kurzu popasoval aj prof. PhDr. Andrej Tušer, univerzitný pedagóg a novinár z Bratislavy. V sobotu a v nedeľu sa im venujú PhDr. Martin Kasarda, Oto Filip a Bora Otić.

top