Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

Delegácia Rady národnostných spoločenstiev Zhromaždenia AP Vojvodiny navštívila Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny

Delegácia Rady národnostných spoločenstiev Zhromaždenia AP Vojvodiny navštívila Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Novom Sade. V delegácii Rady boli jej predseda Sándor Egeresi, zástupca predsedu Života Lazarević, člen Ján Bohuš a sekretárka Branka Bukvićová. NRSNM zastupovali predsedníčka Anna Tomanová Makanová, jej zástupca Vladimír Valentík, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Pavel Marčok a tajomník Ladislav Čáni.

Dňa 1. mája 2013 nadobúda účinnosť novela zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorá prináša určité zmeny týkajúce sa aj držiteľov osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Ide o nasledovné zmeny, ktoré zásadne zjednodušia podmienky udeľovania prechodného pobytu zahraničným Slovákom:

Črtá sa riešenie osudu tlačiarne Neografia a. s. Báčsky Petrovec

Zdá sa, že sa rokovania o osude tlačiarne Neografia a. s. v Báčskom Petrovci blížia k svojmu pozitívnemu ukončeniu. Asi takto by sa dali zrekapitulovať závery pracovného rokovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. apríla 2013 v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Rokovania sa zúčastnili Mgr. Stanislav Muntág, predseda predstavenstva a Ing Peter Budiský, finančný riaditeľ Neografie a. s. z Martina, Ján Štark zástupca veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade zodpovedný za obchodné a ekonomické záležitosti, Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM, Samuel Žiak, riaditeľa NVU Hlas ľudu, Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra a podpredseda NRSNM, Pavel Zima, predseda správnej rady NVU Hlas ľudu a Ladislav Čáni, tajomník NRSNM.

Zveľadenie spolupráce medzi štátnymi orgánmi a národnostnými radami národnostných menšín

V Belehrade sa dňa 28. 03. 2013 uskutočnilo zasadnutie pod názvom Zveľadenie spolupráce medzi štátnymi orgánmi a národnostnými radami národnostných menšín, ktoré zorganizovali Kancelária pre ľudské a menšinové práva a Koordinácia národnostných rád národnostných rád v Republike Srbsko.

Delegácia NRSNM na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v pondelok 25. marca 2013 na pôde úradu Annu Makanovú Tomanovú, predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (ďalej NRSNM). Na pracovnom rokovaní ju sprevádzali Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM a riaditeľka školy v Selenči a Jarmila Ćendić, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM

Múzeum vojvodinských Slovákov predsa získa adekvátne sídlo
 V piatok 25. januára 2013 sa v Novom Sade, v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM ) uskutočnilo pracovné zasadnutie venované aktuálnym otázkam rekonštrukcie budovy starého chmeľového skladu v Báčskom Petrovci pre potreby Múzea vojvodinských Slovákov. Zasadnutia sa zúčastnili predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, riaditeľ personálneho, ekonomického a právneho odboru ÚSŽZ Milan Koščo, konzulka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Republike Srbsko Katarína Stehlíková, zástupca ministra kultúry Republiky Srbsko Milan Lukić, pokrajinský sekretár pre kultúru a verejné informovania Slaviša Grujić, riaditeľ Pokrajinského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok Zoran Vapa, riaditeľ regionálnej pobočky Agencie pre reštitúciu v Novom Sade Stanislav Novaković, predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok so spolupracovníkmi náčelníkom Obecnej správy Vladislavom Tarnocim a vedúcim Oddelenia pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony Jánom Jovankovičom, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová a tajomník NRSNM Ladislav Čáni. 
top