Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

Dňa 1. mája 2013 nadobúda účinnosť novela zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorá prináša určité zmeny týkajúce sa aj držiteľov osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Ide o nasledovné zmeny, ktoré zásadne zjednodušia podmienky udeľovania prechodného pobytu zahraničným Slovákom:

Črtá sa riešenie osudu tlačiarne Neografia a. s. Báčsky Petrovec

Zdá sa, že sa rokovania o osude tlačiarne Neografia a. s. v Báčskom Petrovci blížia k svojmu pozitívnemu ukončeniu. Asi takto by sa dali zrekapitulovať závery pracovného rokovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. apríla 2013 v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Rokovania sa zúčastnili Mgr. Stanislav Muntág, predseda predstavenstva a Ing Peter Budiský, finančný riaditeľ Neografie a. s. z Martina, Ján Štark zástupca veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade zodpovedný za obchodné a ekonomické záležitosti, Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM, Samuel Žiak, riaditeľa NVU Hlas ľudu, Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra a podpredseda NRSNM, Pavel Zima, predseda správnej rady NVU Hlas ľudu a Ladislav Čáni, tajomník NRSNM.

Zveľadenie spolupráce medzi štátnymi orgánmi a národnostnými radami národnostných menšín

V Belehrade sa dňa 28. 03. 2013 uskutočnilo zasadnutie pod názvom Zveľadenie spolupráce medzi štátnymi orgánmi a národnostnými radami národnostných menšín, ktoré zorganizovali Kancelária pre ľudské a menšinové práva a Koordinácia národnostných rád národnostných rád v Republike Srbsko.

Delegácia NRSNM na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v pondelok 25. marca 2013 na pôde úradu Annu Makanovú Tomanovú, predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (ďalej NRSNM). Na pracovnom rokovaní ju sprevádzali Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM a riaditeľka školy v Selenči a Jarmila Ćendić, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM

Múzeum vojvodinských Slovákov predsa získa adekvátne sídlo
 V piatok 25. januára 2013 sa v Novom Sade, v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM ) uskutočnilo pracovné zasadnutie venované aktuálnym otázkam rekonštrukcie budovy starého chmeľového skladu v Báčskom Petrovci pre potreby Múzea vojvodinských Slovákov. Zasadnutia sa zúčastnili predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, riaditeľ personálneho, ekonomického a právneho odboru ÚSŽZ Milan Koščo, konzulka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Republike Srbsko Katarína Stehlíková, zástupca ministra kultúry Republiky Srbsko Milan Lukić, pokrajinský sekretár pre kultúru a verejné informovania Slaviša Grujić, riaditeľ Pokrajinského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok Zoran Vapa, riaditeľ regionálnej pobočky Agencie pre reštitúciu v Novom Sade Stanislav Novaković, predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok so spolupracovníkmi náčelníkom Obecnej správy Vladislavom Tarnocim a vedúcim Oddelenia pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony Jánom Jovankovičom, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová a tajomník NRSNM Ladislav Čáni. 
Pripomenuli sme si 10. výročie založenie NRSNM

V piatok 18. januára 2012 sa v Novom Sade uskutočnila tlačová konferencia venovaná desiatemu výročiu založenia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, na ktorej boli pripomenuté najdôležitejšie udalosti z jej doterajšej činnosti. Predsedníčka Anna Tomanová Makanova, podpredsedovia Vladimír Valentík, Ján Majorský, Zuzana Lenhartová, predsedníčka Výkonnej rady Jarmila Ćendićová a predsedovia výborov Annamária Boldocká Grbićová (kultúra), Svetlana Zolňanová (vzdelávanie), Milina Florianová (informovanie) a Pavel Marčok (úradné používanie jazyka a písma) privítali novinárov a zahlásili slávnostné obdobie, v ktorom sa filmom o prvých desiatich rokoch NRSNM, monografiou o NRSNM, výstavou fotografií, novou webovou stránkou a ďalšími podujatiami a akciami v priebehu roka 2013 bude zaznamenávať toto jubileum. 

top