Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

štvrtok, 21 marec 2019 15:43

Z návštevy OEBS

Z návštevy OEBS

Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade dňa 20. marca 2019 navštívili predstavitelia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe – OSCE / OEBS – Misia v Srbsku – Milica Rodić, programová radkyňa pre národnostné menšiny a Ian Bancroft, vyšší poradca pre otázky národnostných menšín.

            Predstaviteľov OEBS v rozhovore s predsedníčkou NRSNM Libuškou Lakatošovou sa zaujímali o priority z plánu a programu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v 2019. roku, plány s inými národnostnými radami, individuálne, resp. prostredníctvom Koordinácie národnostných rád národnostných menšín, o plány rady v rámci Republikovej rady pre národnostné menšiny ako i o potrebách pracovať na budovaní kapacít a zlepšovaní kvality práce a činností NRSNM. Zároveň informovali o plánoch Misie OEBS v práci s národnostnými radami počas bežného roka.

            V rozhovoroch sa zúčastnili i tajomníčka NRSNM a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Mária Poptešinová a koordinátorka Výboru pre kultúru NRSNM Svetluša Hlaváčová.

Štáty, zmluvné strany tohto Dohovoru,

 

Konštatujúc, že Charta Organizácie Spojených národov potvrdzuje vieru v základné ľudské práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osoby a v rovnoprávnosť mužov a žien,

 

Konštatujúc, že Všeobecná deklarácia ľudských práv potvrdzuje zásadu neprípustnosti diskriminácie a vyhlasuje, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní, pokiaľ ide o dôstojnosť a práva, a že každý má nárok na všetky práva a slobody, ktoré sú v nej zakotvené, bez akéhokoľvek rozdielu včítane rozdielu založeného na pohlaví,

 

Konštatujúc, že štáty, zmluvné strany, signatári Medzinárodného paktu o ľudských právach majú povinnosť zabezpečiť rovnoprávnosť mužov a žien pri využívaní všetkých hospodárskych, sociálnych, kultúrnych, občianskych a politických práv,

 

Berúc do úvahy medzinárodné dohovory uzavreté pod záštitou Organizácie Spojených národov a odborných organizácií, ktoré presadzujú rovnoprávnosť mužov a žien,

 

Berúc tiež na vedomie rezolúcie, deklarácie a odporúčania prijaté Organizáciou Spojených národov a odbornými organizáciami, ktoré presadzujú rovnoprávnosť mužov a žien,

 

Znepokojené však, že bez ohľadu na tieto dokumenty naďalej existuje rozsiahla diskriminácia žien,

 

Pripomínajúc, že diskriminácia žien porušuje zásady rovnosti práv a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, je prekážkou pre účasť žien, na rovnoprávnom základe s mužmi, na politickom, spoločenskom, hospodárskom a kultúrnom živote ich krajín, sputnáva ďalší pokrok spoločnosti a rodiny a sťažuje plný rozvoj možností žien účinkovať v službe svojich krajín a ľudstva,

 

Znepokojené, že v podmienkach chudoby majú ženy najmenší prístup k výžive, zdravotníctvu, vzdelaniu, školeniu a pracovným príležitostiam a iným potrebám,

 

Presvedčené, že nastolenie nového medzinárodného ekonomického poriadku, založeného na rovnosti a spravodlivosti, významne prispeje k uskutočneniu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami,

 

Zdôrazňujúc, že vyhubenie apartheidu, všetkých foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, kolonializmu, neokolonializmu, agresie, cudzej okupácie a nadvlády a vmiešavanie do vnútorných záležitostí štátov je nevyhnutné pre plné využívanie práv mužmi a ženami,

 

Potvrdzujúc, že upevnenie medzinárodného mieru a bezpečnosti, uvoľňovanie medzinárodného napätia, vzájomná spolupráca medzi štátmi bez ohľadu na ich spoločenské ekonomické zriadenie, všeobecné a úplné odzbrojenie a osobitné jadrové odzbrojenie pod prísnou a účinnou medzinárodnou kontrolou, potvrdenie zásad spravodlivosti, rovnoprávnosti a vzájomného prospechu vo vzťahoch medzi krajinami a uskutočnenie práv národov pod cudzou a koloniálnou nadvládou a cudzou okupáciou na sebaurčenie a nezávislosť, ako aj rešpektovanie národnej zvrchovanosti a územnej celistvosti napomôže spoločenský pokrok a rozvoj a v dôsledku toho prispeje k dosiahnutiu plnej rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami,

 

Presvedčenie, že plný a všestranný rozvoj krajiny, blahobyt ľudstva a vec mieru vyžadujú maximálnu účasť žien za rovnoprávnych podmienok s mužmi vo všetkých oblastiach,

 

Berúc do ohľadu veľký prínos žien pre blahobyt rodiny a rozvoj spoločnosti, doteraz nie plno uznávaný, spoločenský význam materstva a úlohu oboch rodičov v rodine a pri výchove detí a vedomé si toho, že úloha ženy pri zachovaní rodu by nemala byť základom pre diskrimináciu, ale že výchova detí predstavuje spoločnú zodpovednosť mužov a žien a spoločnosti ako celku,

 

Vedomé si toho, že pre dosiahnutie plnej rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami je potrebná zmena tradičnej úlohy mužov, ako aj úlohy žien v spoločnosti a v rodine,

 

Odhodlané realizovať zásady zakotvené v Deklarácii o odstránení diskriminácie žien a prijať za tým účelom opatrenia nevyhnutné pre odstránenie takej diskriminácie vo všetkých jej formách a prejavoch,

 

Dohodli sa takto:

 

ČASŤ I.

 

Článok 1

 

            Na účely tohto Dohovoru bude výraz "diskriminácia žien" označovať akékoľvek robenie rozdielu, vylúčenie alebo obmedzenie vykonané na základe pohlavia, ktorého dôsledkom alebo cieľom je narušiť alebo zrušiť uznanie, požívanie alebo uplatnenie zo strany žien, bez ohľadu na ich rodinný stav, na základe rovnoprávnosti mužov a žien, ľudských práv a základných slobôd v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, občianskej alebo inej oblasti.

 

Článok 2

 

            Štáty, zmluvné strany, odsudzujú diskrimináciu žien vo všetkých jej formách, súhlasia s tým, že budú všetkými vhodnými prostriedkami, ktoré najú k dispozícii, a bez odkladu uskutočňovať politiku odstránenia diskriminácie žien a za tým účelom sa zaväzujú:

 

a) zakotviť zásadu rovnoprávnosti mužov a žien vo svojich národných ústavách alebo iných príslušných právnych predpisoch, pokiaľ v nich ešte nie je zakotvená, a zabezpečovať, prostredníctvom zákonov a iných vhodných prostriedkov, praktické uskutočnenie tejto zásady;

 

b) prijať príslušné legislatívne a iné opatrenia včítane sankcií tam, kde ich bude treba, zakazujúce všetku diskrimináciu žien;

 

c) zaviesť právnu ochranu práv žien na rovnakom základe s mužmi, zabezpečovať prostredníctvom príslušných národných súdov a iných verejných inštitúcií účinnú ochranu žien proti akémukoľvek aktu diskriminácie;

 

d) zdržiavať sa zapojenia do akéhokoľvek aktu alebo praktiky diskriminácie žien a zabezpečiť, aby verejné orgány a inštitúcie konali v súlade s týmto záväzkom;

 

e) podniknúť všetky príslušné opatrenia pre odstraňovanie diskriminácie žien akoukoľvek osobou, organizáciou alebo podnikom;

 

f) podniknúť všetky príslušné opatrenia, včítane legislatívnych opatrení, na zmenu alebo zrušenie existujúcich zákonov, predpisov, obyčajov alebo praktík, ktoré predstavujú diskrimináciu žien;

 

g) zrušiť všetky národné trestné ustanovenia, ktoré diskriminujú ženy.

 

Článok 3

 

            Štáty, zmluvné strany, budú vo všetkých oblastiach, osobitne v politickej, sociálnej, hospodárskej a kultúrnej oblasti, prijímať všetky príslušné opatrenia, včítane legislatívnych opatrení, na zabezpečenie plného rozvoja a pokrok žien s cieľom zaručiť im uskutočňovanie a užívanie ľudských práv a základných slobôd na základe rovnoprávnosti s mužmi.

 

 

Článok 4

 

            1. Ak štáty, zmluvné strany, prijmú dočasné osobitné opatrenia zamerané na faktické urýchlenie zrovnoprávnenia žien a mužov, nebude sa to považovať za diskrimináciu, ako je definovaná v tomto Dohovore; v žiadnom prípade však tieto opatrenia nesmú vo svojom dôsledku viesť k zachovaniu nerovnoprávnych alebo oddelených meradiel; od týchto opatrení sa ustúpi, až sa dosiahnu ciele zrovnoprávnenia v oblasti možností a zaobchádzania.

 

            2. Ak štáty, zmluvné strany, prijmú osobitné opatrenia, včítane opatrení obsiahnutých v tomto Dohovore, zamerané na ochranu materstva, nebude sa to považovať za diskrimináciu.

 

Článok 5

 

            Štáty, zmluvné strany, podniknú všetky príslušné opatrenia:

 

a) na zmenu spoločenských a kultúrnych zvyklostí, pokiaľ ide o chovanie mužov a žien, s cieľom dosiahnuť odstránenie predsudkov a zvykov a všetkých iných praktík založených na myšlienke podradenosti a nadradenosti niektorého z pohlaví alebo na stereotypných úlohách mužov a žien;

 

b) na zabezpečenie toho, aby rodinná výchova zahŕňala riadne pochopenie materstva ako spoločenskej funkcie a uznanie spoločnej zodpovednosti mužov a žien za výchovu a rozvoj ich detí, pričom sa rozumie, že záujem detí sa vo všetkých prípadoch stavia na prvé miesto.

 

Článok 6

 

            Štáty, zmluvné strany, podnikajú všetky príslušné opatrenia, včítane legislatívnych opatrení, na potlačenie všetkých foriem obchodu so ženami a vykorisťovania prostitúcie žien.

 

 

 

 

                                                                             ČASŤ II.

 

Článok 7

 

            Štáty, zmluvné strany, podniknú všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie žien v politickom a verejnom živote krajiny a najmä zabezpečia, na rovnoprávnom základe s mužmi, právo žien:

 

a) hlasovať vo všetkých voľbách a verejných referendách a právo na zvolenie do všetkých verejne volených orgánov;

 

b) zúčastniť sa na tvorbe a uskutočňovaní štátnej politiky a zastávať verejné úrady a vykonávať všetky verejné funkcie na všetkých úrovniach riadenia štátu;

 

c) účasti v nevládnych organizáciách a združeniach, zapojených do verejného a politického života krajiny.

 

 

Článok 8

 

            Štáty, zmluvné strany, podniknú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ženy na rovnoprávnom základe s mužmi a bez akejkoľvek diskriminácie mali príležitosť zastupovať svoje vlády na medzinárodnej úrovni a zúčastniť sa v práci medzinárodných organizácií.

 

 

 

 

 

Článok 9

 

            1. Štáty, zmluvné strany, priznajú ženám rovné práva s mužmi nadobúdať, meniť alebo ponechávať si svoju štátnu príslušnosť. Najmä zabezpečia, že ani manželstvo s cudzincom ani zmena štátnej príslušnosti manžela počas manželstva nezmení automaticky štátnu príslušnosť manželky, neurobí ju osobou bez štátnej príslušnosti a ani ju neprinúti prijať štátnu príslušnosť manžela.

 

            2. Štáty, zmluvné strany, zabezpečia ženám rovnaké práva s mužmi, pokiaľ ide o štátnu príslušnosť ich detí.

 

 

 

ČASŤ III.

 

Článok 10

 

            Štáty, zmluvné strany, podniknú všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie žien, aby im boli zabezpečené rovnaké práva s mužmi v oblasti vzdelania a najmä, na základe rovnoprávnosti mužov a žien, opatrenia slúžiace na zabezpečenie:

 

a) rovnakých podmienok pre voľbu zamestnania a povolania, pre prístup na štúdium a pre získanie absolventských vysvedčení, dosiahnutie diplomov vo vzdelávacích zariadeniach všetkých kategórií vo vidieckych aj mestských oblastiach; táto rovnoprávnosť sa zabezpečí v predškolskom, všeobecnom, technickom, odbornom a vyššom technickom vzdelaní, ako aj vo všetkých typoch odborného výcviku;

 

b) prístupu k rovnakým osnovám, rovnakým skúškam, učiteľskému zboru s kvalifikáciou rovnakej úrovne a školským objektom a vybaveniu rovnakej kvality;

 

c) odstránenia všetkých stereotypných koncepcií úlohy mužov a žien na všetkých úrovniach a vo všetkých formách vzdelávania presadzovaním koedukácie a iných foriem vzdelávania, ktoré pomôžu dosiahnuť tento cieľ a najmä revíziou učebníc a školských programov a prispôsobením vyučovacích metód;

 

d) rovnakých príležitostí pre využívanie štipendií a iných príspevkov na štúdia;

 

e) rovnakých príležitostí pre prístup k programom ďalšieho vzdelávania, včítane programov pre dospelých a vzdelávacích programov, najmä programov zameraných na zníženie existujúceho rozdielu vo vzdelaní medzi mužmi a ženami v čo možno najkratšom čase;

 

f) zníženie počtu žien, ktoré nedokončia štúdia, a organizovanie programov pre dievčatá a ženy, ktoré opustili školu predčasne;

 

g) rovnakých príležitostí pre aktívnu účasť na športe a telesnej výchove;

 

h) prístupu k osobitným vzdelávacím informáciám, ktoré pomáhajú zabezpečiť zdravie a blaho rodiny, včítane informácií a rád, pokiaľ ide o plánovanie rodiny.

 

 

 

Článok 11

 

            1. Štáty, zmluvné strany, podniknú všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie žien v zamestnaní s cieľom zabezpečiť, na základe rovnoprávnosti mužov a žien, rovnaké práva, najmä:

 

a) práva na prácu, ako nescudziteľné právo všetkých ľudských bytostí;

 

b) práva na rovnaké príležitosti v zamestnaní, včítane používania rovnakých kritérií výberu v zamestnaní;

 

c) práva slobodnej voľby povolania a zamestnania, práva na postup, zabezpečenie miesta a na všetky výhody a podmienky zamestnania a práva na získanie odborného zaškolenia a preškolenia včítane vyučenia, špecializačnej prípravy a doškoľovania;

 

d) práva na rovnakú odmenu, včítane výhod, a na rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o prácu rovnakej hodnoty, ako aj rovnoprávnosť pri hodnotení kvality práce;

 

e) práva na sociálne zabezpečenie, najmä v prípadoch dôchodku, nezamestnanosti, choroby, invalidity a staroby a inej neschopnosti pracovať, ako aj práva na platenú dovolenku;

 

f) práva na ochranu zdravia a na bezpečné pracovné podmienky včítane ochrany poslania ženy ako matky.

 

            2. Za účelom zabránenia diskriminácii žien z dôvodu manželstva alebo materstva a zabezpečenia ich reálneho práva na prácu prijmú štáty, zmluvné strany, všetky príslušné opatrenia:

 

a) na zákaz, pod hrozbou uvalenia sankcií, prepúšťania z dôvodov tehotenstva alebo materskej dovolenky a diskriminácie pri prepúšťaní z dôvodov manželského stavu;

 

b) na zavedenie materskej dovolenky s platom alebo s porovnateľnými sociálnymi výhodami bez straty predchádzajúceho zamestnania, služobného postavenia alebo sociálnych príspevkov;

 

c) na presadenie poskytovania nevyhnutných doplnkových sociálnych služieb umožňujúcich rodičom spájať rodinné povinnosti s pracovnými povinnosťami a účasťou na verejnom živote, najmä podporovaním zriaďovania a rozvoja siete zariadení starostlivosti o deti;

 

d) na poskytovanie osobitnej ochrany tehotným ženám v druhoch práce, ktoré sa ukázali byť pre ne škodlivé.

 

            3. Právne predpisy upravujúce poskytovanie ochrany vo veciach uvedených v tomto článku, sa budú pravidelne prehodnocovať vo svetle vedeckých a technických znalostí a podľa potreby sa budú revidovať, zrušovať alebo rozširovať.

 

Článok 12

 

            1. Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie žien v oblasti starostlivosti o zdravie, s cieľom zabezpečiť na základe rovnoprávnosti mužov a žien, prístup k zdravotníckym službám, včítane tých, ktoré sa vzťahujú na plánovanie rodiny.

 

            2. Bez ujmy ustanoveniu odseku 1, zabezpečia štáty, zmluvné strany, ženám príslušné služby v súvislosti s tehotenstvom, šestonedelím a popôrodným obdobím, pričom podľa potreby budú tieto služby bezplatné a takisto zabezpečia zodpovedajúcu výživu počas tehotenstva a kojenia.

 

Článok 13

 

            Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie žien v ostatných oblastiach hospodárskeho a spoločenského života s cieľom zabezpečiť, na základe rovnoprávnosti mužov a žien, rovnaké práva, najmä:

 

a) právo na rodinné prídavky;

 

b) právo na bankové pôžičky, hypotéky a iné formy finančného úveru;

 

c) právo na rekreáciu, šport a účasť na všetkých formách kultúrneho života.

 

 

Článok 14

 

            1. Štáty, zmluvné strany, vezmú do úvahy osobitné problémy, pred ktorými stoja vidiecke ženy, a významnú úlohu, ktorú majú v hospodárskom živote a zachovanie ich rodín, včítane ich práce v nezárobkových sektoroch hospodárstva, a prijmú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie vykonávania ustanovení tohto Dohovoru na ženy vo vidieckych oblastiach.

 

            2. Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie žien vo vidieckych oblastiach s cieľom zabezpečiť im, na základe rovnoprávnosti mužov a žien, účasť na rozvoji vidieka a na prospechu z neho a najmä týmto ženám zabezpečia právo:

 

a) účasti na vypracúvaní a vykonávaní plánovania rozvoja na všetkých úrovniach;

 

b) na prístup k primeraným zariadeniam starostlivosti o zdravie, včítane informácií, poradenstva a služieb v oblasti plánovania rodiny;

 

c) mať priamy prospech z programov sociálneho zabezpečenia;

 

d) získavať všetky druhy školenia a vzdelania, formálneho aj neformálneho, včítane vzdelávacích programov, ako aj využívať všetky komunálne a ďalšie služby, medzi iným za účelom zvýšenia ich technickej kvalifikácie;

 

e) organizovať svojpomocné skupiny a družstvá s cieľom získať rovnaký prístup k hospodárskym príležitostiam prostredníctvom zamestnania alebo nezávislých povolaní;

 

f) účasti vo všetkých druhoch spoločenskej činnosti;

 

g) mať prístup k poľnohospodárskym úverom a pôžičkám, trhovým zariadeniam, vhodnej technike a na rovnaké zaobchádzanie pri pozemkových a agrárnych reformách, ako aj v programoch osídlovania krajiny;

 

h) mať primerané životné podmienky, najmä pokiaľ ide o bývanie, sanitárne zariadenia, dodávky elektriny a vody, dopravu a spoje.

 

 

ČASŤ IV.

 

Článok 15

 

            1. Štáty, zmluvné strany, poskytnú ženám rovnosť s mužmi pred zákonom.

 

            2. Štáty, zmluvné strany, poskytnú ženám v občianskoprávnych záležitostiach právnu spôsobilosť, ktorá je totožná so spôsobilosťou mužov, a rovnaké možnosti pre uplatnenie tejto spôsobilosti. Najmä poskytnú ženám rovnaké práva uzavierať zmluvy a spravovať majetok a budú voči nim postupovať rovnako vo všetkých štádiách súdneho konania.

 

            3. Štáty, zmluvné strany, súhlasia s tým, aby sa všetky zmluvy a všetky iné súkromné dokumenty akéhokoľvek druhu, ktorých právny účinok je namierený na obmedzenie právnej spôsobilosti žien, považovali za ničotné a neplatné.

 

            4. Štáty, zmluvné strany, priznajú mužom a ženám rovnaké práva, pokiaľ ide o zákony vzťahujúce sa na pohyb osôb a slobodu zvoliť si miesto pobytu a bydlisko.

 

Článok 16

 

            1. Štáty, zmluvné strany, podniknú všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie žien vo všetkých veciach týkajúcich sa manželstva a rodinných vzťahov a najmä zabezpečia, na základe rovnoprávnosti mužov a žien:

 

a) rovnaké právo na vstup do manželstva;

 

b) rovnaké právo slobodne si vybrať manžela a vstúpiť do manželstva iba so slobodným a úplným súhlasom;

 

c) rovnaké práva a povinnosti po dobu trvania manželstva a pri jeho zániku;

 

d) rovnaké rodičovské práva a povinnosti bez ohľadu na ich manželský stav, vo veciach týkajúcich sa ich detí. Vo všetkých prípadoch musia byť záujmy detí prvoradé;

 

e) rovnaké práva rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia ich detí a mať prístup k informáciám, vzdelaniu a prostriedkom, ktoré im umožnia uplatňovať tieto práva;

 

f) rovnaké práva a povinnosti, pokiaľ ide o poručníctvo, zverenstvo, opatrovníctvo a adopciu detí alebo podobné inštitúcie existujúce v národných zákonodarstvách. Vo všetkých prípadoch musia byť záujmy detí prvoradé;

 

g) rovnaké osobné práva manželov, včítane práva zvoliť si rodinné meno, povolanie alebo zamestnanie;

 

h) rovnaké práva pre oboch manželov, pokiaľ ide o vlastníctvo, nadobudnutie, riadenie, správu, užívanie a disponovanie s majetkom, bezplatne alebo za protihodnotu.

 

            2. Zasnúbenie a manželstvo detí nemajú právny účinok a budú prijaté všetky nevyhnutné opatrenia, včítane legislatívnych, na to, aby sa určil minimálny vek pre uzavretie manželstva a aby sa registrácia manželstva v úradnej matrike stala povinnou.

 

ČASŤ V.

 

Článok 17

 

            1. Za účelom posúdenia pokroku, ktorý bol dosiahnutý pri plnení tohto Dohovoru, bude ustanovený Výbor pre odstránenie diskriminácie žien (naďalej uvádzaný ako Výbor), ktorý bude pozostávať v čase nadobudnutia platnosti Dohovoru z 18, a po jeho ratifikácii alebo prístupu k nemu 35 štátov, zmluvných strán, z 23 odborníkov s vysokou morálnou úrovňou a schopnosťou v oblasti, ktorej sa tento Dohovor týka. Týchto odborníkov zvolia zmluvné štáty, zmluvné strany z radov svojich občanov, ktorí budú účinkovať osobne v práci Výboru. Pri voľbe členov Výboru sa prihliadne na rovnomerné geografické rozdelenie, ako aj na to aby boli zvolení odborníci, ktorí predstavujú zastúpenie rôznych foriem civilizácie a hlavných právnych systémov.

 

            2. Členovia Výboru budú zvolení tajným hlasovaním zo zoznamu osôb vymenovaných štátmi, zmluvnými stranami. Každý štát, zmluvná strana môže vymenovať jednu osobu z radov svojich občanov.

 

            3. Prvé voľby sa uskutočnia šesť mesiacov od dátumu nadobudnutia platnosti tohto Dohovoru. Najmenej tri mesiace pred dátumom každých volieb zašle generálny tajomník Organizácie Spojených národov list štátom, zmluvným stranám, v ktorom ich vyzve, aby do dvoch mesiacov predložili svojich kandidátov. Generálny tajomník pripraví abecedný zoznam všetkých takto vymenovaných osôb s uvedením štátov, zmluvných strán, ktoré ich vymenovali, a predloží ho štátom, zmluvným stranám.

 

            4. Voľby členov Výboru sa budú konať na schôdzi štátov, zmluvných strán zvolanej generálnym tajomníkom do sídla Organizácie Spojených národov. Na schôdzi, ktorej kvórum budú tvoriť dve tretiny štátov, zmluvných strán, osobami zvolenými do Výboru budú tí kandidáti, ktorí získajú najväčší počet hlasov a súčasne absolútnu väčšinu hlasov prítomných a hlasujúcich zástupcov štátov, zmluvných strán.

 

            5. Členovia Výboru budú zvolení na štyri roky. Avšak funkčné obdobie deviatich členov, ktorí boli zvolení v prvých voľbách, vyprší po dvoch rokoch; mená týchto deviatich členov vyberie žrebom predseda Výboru okamžite po prvých voľbách.

 

            6. Voľby piatich dodatočných členov Výboru sa budú konať v súlade s ustanoveniami odsekov 2, 3 a 4 tohto článku po tridsiatej piatej ratifikácii alebo prístupe. Funkčné obdobie dvoch z dodatočných členov zvolených pri tejto príležitosti vyprší po dvoch rokoch. Mená týchto dvoch členov vyberie žrebom predseda Výboru.

 

            7. V prípade uvoľnenia miesta vymenuje štát, zmluvná strana, ktorého odborník prestal pracovať ako člen Výboru, ďalšieho odborníka z radov svojich občanov, pričom toto vymenovanie bude podliehať schváleniu Výboru.

 

            8. Členovia Výboru budú so súhlasom Valného zhromaždenia platení zo zdrojov Organizácie Spojených národov v lehotách a za podmienok ustanovených Valným zhromaždením s prihliadnutím na význam povinností Výboru.

 

            9. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov poskytne nevyhnutný personál a zariadenie pre účinné uskutočňovanie funkcií Výboru podľa tohto Dohovoru.

 

Článok 18

 

            1. Štáty, zmluvné strany, sa zaväzujú, že predložia generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov na prerokovanie Výborom správu o legislatívnych, súdnych, administratívnych alebo iných opatreniach, ktoré prijali za účelom uvedenia ustanovení Dohovoru do života, a o pokroku, ktorý sa v tomto období dosiahol:

 

a) do jedného roka po nadobudnutí platnosti Dohovoru pre príslušný štát;

 

b) potom aspoň každé štyri roky a ďalej kedykoľvek o to Výbor požiada.

 

            2. Správy môžu informovať o faktoroch a ťažkostiach, ktoré majú vplyv na stupeň plnenia záväzkov, ktoré vyplývajú z tohto Dohovoru.

 

Článok 19

 

  1. 1.Výbor prijme svoj vlastný rokovací poriadok.

 

            2. Výbor zvolí svojich funkcionárov na dva roky.

 

Článok 20

 

            1. Výbor sa bude obvykle schádzať na dobu najviac dvoch týždňov ročne za účelom prerokovania správ predložených v súlade s článkom 18 tohto Dohovoru.

 

            2. Schôdze Výboru sa budú obvykle konať v sídle Organizácie Spojených národov, prípadne na inom vhodnom mieste, ktoré určí Výbor.

 

Článok 21

 

            1. Výbor bude, prostredníctvom Hospodárskej a Sociálnej rady, podávať každý rok správu Valnému zhromaždeniu o svojej činnosti a môže predkladať návrhy a všeobecné odporúčania založené na preštudovaní správ a informácií zaslaných štátmi, zmluvnými stranami. Také návrhy a všeobecné odporúčania budú zahrnuté do správy Výboru spolu s prípadnými komentármi štátov, zmluvných strán.

 

            2. Generálny tajomník bude odovzdávať, Komisii pre postavenie žien, správy Výboru na informáciu.

 

Článok 22

 

            Špecializované agentúry majú právo zúčastňovať sa zasadnutí pri prerokúvaní plnení tých ustanovení tohto Dohovoru, ktoré patria do sféry ich poľa pôsobenia. Výbor môže vyzvať špecializované agentúry, aby predložili správu o plnení Dohovoru v oblastiach, ktoré patria do poľa ich pôsobnosti.

 

 

ČASŤ VI.

 

Článok 23

 

            Žiadne ustanoveniei z tohto Dohovoru nebude vplývať na ujmu hociktorého ustanovenia, ktoré môže ešte lepšie viesť k dosiahnutiu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami, ktoré môžu byť obsiahnuté:

 

a) v zákonodarstve štátu, zmluvnej strany; alebo

 

b) v akomkoľvek inom medzinárodnom dohovore, zmluve alebo dohode, ktorá je pre tento štát platná.

 

Článok 24

 

            Štáty, zmluvné strany sa zaväzujú, že prijmú na národnej úrovni všetky nevyhnutné opatrenia zamerané na dosiahnutie plného uskutočnenia práv ustanovených týmto Dohovorom.

 

Článok 25

 

  1. 1.Tento Dohovor bude otvorený na podpis všetkými štátmi.

 

  1. 2.Depozitárom tohto Dohovoru je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

 

  1. 3.Tento Dohovor podlieha ratifikácii. Nástroje ratifikácie budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

 

  1. 4.Tento Dohovor bude otvorený na prístup všetkým štátom. Prístup sa uskutoční uložením

nástrojov o prístupe u generálneho tajomníka Organizácie Spojených Národov.

 

Článok 26

 

            1. Žiadosť o revíziu tohto Dohovoru sa môže vzniesť kedykoľvek ktorýmkoľvek štátom, zmluvnou stranou, prostredníctvom písomného oznámenia, zaslaného generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených Národov.

            2. O prípadných krokoch, ktoré sa urobia, pokiaľ ide o takú žiadosť, rozhodne Valné zhromaždenie Organizácie Spojených Národov.

 

Článok 27

 

            1. Tento Dohovor nadobudne platnosť tridsiatym dňom po dátume uloženia dvadsiateho nástroja o ratifikácii alebo prístupe u generálneho tajomníka Organizácie Spojených Národov.

 

            2. Pre každý štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor alebo k nemu pristúpi po uložení dvadsiateho nástroja o ratifikácii alebo prístupe, nadobudne tento Dohovor platnosť tridsiatym dňom po dátume uloženia jeho listiny o ratifikácii alebo prístupe.

 

Článok 28

 

            1. Generálny tajomník Organizácie Spojených Národov bude prijímať a rozosielať všetkým štátom text výhrad, ktoré štáty urobili pri ratifikácii alebo pri prístupe.

 

            2. Výhrada, ktorá nie je zlučiteľná s predmetom a účelom tohto Dohovoru, je neprípustná.

 

            3. Výhrady sa môžu odvolať kedykoľvek prostredníctvom oznámenia, zaslaného generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených Národov, ktorý o tom bude informovať všetky štáty. Toto oznámenie nadobudne platnosť dňom ich prijatia.

 

Článok 29

 

            1. Akýkoľvek spor medzi dvoma alebo viacerými štátmi, zmluvnými stranami, pokiaľ ide o výklad alebo vykonávanie tohto Dohovoru, ktorý sa nevyrieši rokovaním, sa na žiadosť jedného z nich odovzdá arbitráži. Ak sa strany do šiestich mesiacov odo dňa žiadosti o arbitráž nedohodnú o organizácii arbitráže, môže ktorákoľvek zo strán tento spor odovzdať Medzinárodnému súdnemu dvoru na základe žiadosti podanej v súlade so Štatútom súdneho dvora.

 

            2. Každý štát, zmluvná strana môže pri podpise alebo pri ratifikácii tohto Dohovoru alebo pri prístupe k nemu vyhlásiť, že sa necíti byť viazaný odsekom 1 tohto článku. Ostatné štáty, zmluvné strany nebudú viazané odsekom 1 tohto článku vo vzťahu ku ktorémukoľvek štátu, zmluvnej strane, ktorý takú výhradu urobil.

 

            3. Ktorýkoľvek štát, zmluvná strana, ktorý urobil výhradu v súlade s odsekom 2 tohto článku, môže takú výhradu kedykoľvek odvolať prostredníctvom oznámenia generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených Národov.

 

Článok 30

 

            Tento Dohovor, ktorého znenia v arabštine, čínštine, angličtine, francúzštine, ruštine a španielčine majú rovnakú platnosť, bude uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených Národov.

 

            Na dôkaz čoho nižšie podpísaní, riadne na to oprávnení, podpísali tento Dohovor.      

 

 

piatok, 08 marec 2019 19:41

Z tretieho zasadnutia NRSNM

Z tretieho zasadnutia NRSNM

V Novom Sade sa dňa 27. februára 2019 so začiatkom o 18.00 hodine v priestoroch Zhromaždenia AP Vojvodinyuskutočnilo tretie pracovné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

            Po schválení programu rokovania a zápisnice z druhého pracovného zasadnutia NRSNM za prítomnosti 26 členov rady schválené boli nasledujúce dokumenty: nový Rokovací poriadok NRSNM, výročné správy výborov NRSNM za rok 2018, plány a programy práce výborov NRSNM na rok 2019, výročná správa NRSNM za rok 2018, finančná správa NRSNM za rok 2018, rozhodnutia o schválení Správy o hmotnom a finančnom hospodárení v roku 2018, o schválení plánu a programu práce NRSNM na rok 2019 a o schválení finančného plánu NRSNM na rok 2019.

            Taktiež boli schválené Pravidlá o účtovníctve a účtovnej politike NRSNM, Správa nezávislého revízora o vykonanej revízii príjmov a výdavkov NRSNM financovaných zo štátneho rozpočtu za rok 2018, Pracovné pravidlá pre zamestnaných v NRSNM, Pravidlá o vnútornej organizácii a systematizácii pracovných miest v NRSNM, rozhodnutia o náhradách, o založení pracovného pomeru a podmienky na získanie štipendia na akademický rok 2019/2020.

            V pokračovaní schôdze národnostná rada sa vyjadrila proti prijatiu Správy o činnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za rok 2018 a Finančnej správy Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za rok 2018, kým Správu o činnosti a finančnú správu za rok 2018 a finančný plán a program práce a stratégiu Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2019 národnostná rada schválila.

            V rámci osobitného bodu Mienky a stanoviská NRSNM pozitívne boli zhodnotené: Stanovisko k plánu na zápis žiakovdo Zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade na rok 2019/2020; Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Desanky Maksimovićovej v Báčskej Palanke; Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Branka Radičevića v Savinom Sele;Mienka k voľbe riaditeľa ZŠ Jovana Jovanovića Zmaja v Sriemskej Kamenici; Mienka k voľbe riaditeľa stredoškolského domova Angeliny Kojić Giny v Zreňanine; Mienka a odborné hodnotenie kvality učebníc vydavateľstva Klett d.o.o.;Mienka na sieť verejných ustanovizní pre predškolské a základné vzdelávanie Obce Alibunar; Mienka na sieť verejných ustanovizní pre predškolské a základné vzdelávanie Obce Báč; Mienka na sieť verejných ustanovizní pre predškolské vzdelávanie Obce Kovačica; Mienka na sieť verejných ustanovizní pre základné vzdelávanie Mesta Nový Sad; Mienka na sieť verejných ustanovizní pre predškolské a základné vzdelávanie Obce Stará Pazova; Mienka na sieť verejných ustanovizní pre predškolské vzdelávanie Obce Šíd; Mienka na sieť verejných ustanovizní pre základné vzdelávanie Obce Šíd; Mienka na sieť verejných ustanovizní pre základné vzdelávanie Obce Báčska Topola; Mienka na sieť verejných ustanovizní pre predškolské a základné vzdelávanie mesta Zreňanin; Mienka na sieť verejných ustanovizní pre základné vzdelávanie Obce Inđija;Stanovisko k voľbe členov Rady Filozofickej fakulty v Novom Sade;Stanovisko k voľbe členov Školského výboru Zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade;Mienka NRSNM k voľbe člena Rady Vysokej školy odborného štúdia pre vzdelávanie vychovávateľov v Novom Sade; Stanovisko k návrhu Rozhodnutia o určení názvu parku Obce Šíd; Stanovisko k návrhu Rozhodnutia o určení názvu ulíc Obce Odžaci; Stanovisko k návrhu Rozhodnutia o určení názvu ulíc Obce Odžaci; Stanovisko k návrhu Rozhodnutia na zmenu názvu ulíc mesta Zreňanin;Stanovisko k návrhu Rozhodnutia na zmenu názvu ulíc Obec Stará Pazova.

            Zasadnutie malo plynulý priebeh a ukončilo sa o 19.39 hodine.

Zo stretnutia s pokrajinským tajomníkom  pre národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá

Dňa 16. januára 2018 v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v Novom Sade sa uskutočnilo stretnutie pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá p. Nyilas Mihályho s predsedmi národnostných rád národnostných menšín, ktoré pôsobia na území AP Vojvodiny. V mene NRSNM sa zúčastnili predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a podpredseda NRSNM Pavel Surový. Na zasadnutí sa aktívne zúčastnili i Milinka Chrťanová, úradujúca asistentka pokrajinského tajomníka rezortného sekretariátu a Adrian Borka, samostatný radca pre inšpkčný dozor pre úradné používanie jazykov a písem v APV.

Zo stretnutia s ochrancom občanov Srbskej republiky

Dňa 15. januára 2019 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová sa v Belehrade stretla s ochrancom občanov p. Zoranom Pašalićom a ich rozhovor prebiehal na tému postavenia slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Na stretnutí sa okrem iného rokovalo aj o návšteve verejnej ochrankyne práv Prof. JUDr. Márie Patakyovej zo Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční v marci bežného roka. Bude to vhodná príležitosť, aby sa ochrankyňa občanov SR zoznámila aj s pôsobením Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

piatok, 28 december 2018 00:00

Z druhého zasadnutia NRSNM

Z druhého zasadnutia NRSNM

V Báčskom Petrovci sa dňa 28. decembra 2018 so začiatkom o 16.00 hodine v priestoroch Matice slovenskej uskutočnilo druhé pracovné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

top