Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

 

 V piatok, 24. júna 2011 sa v Hložanoch uskutočnilo 6. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Témou rokovania boli polročné správy činnosti a finančné správy NRSNM, resp. Výboru pre vzdelávania, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Na zasadnutí bolo skonštatované, že všetky plánované aktivity NRSNM v prvom polroku boli úspešne zrealizované.
 NRSNM následne schválila Strategický plán pre vzdelávania, ktorý v súlade s právomocami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zákona o národnostných radách a plánu a programu práce Výboru pre vzdelávanie na rok 2011 schváleného na zasadnutí NRSNM 4. februára 2011 v Báčskom Petrovci, pripravil Výbor pre vzdelávanie.

 

 Pri príležitosti prvého výročia uskutočnenia prvých volieb do národnostných rád  podľa nového Zákona o národnostných radách národnostných menšín Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva, štátnu správu a lokálnu samosprávu v spolupráci s Delegáciou európskej únie v Republike Srbsku usporiadalo pracovné stretnutie so zástupcami konštituovaných národnostných rád národnostných menšín. Zasadnutie sa uskutočnilo 06. júna 2011 v Belehrade.
 Na zasadnutí sa hovorilo o aktivitách národnostných rád počas uplynulého roku. Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny na tomto zasadnutí zastupovali Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM a Jarmila Čendićová predsedníčka Výkonnej rady NRSNM.

 

ŠANCA  PRE  VŠETKÝCH

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave,

Slovenská republika

moderná slovenská súkromná vysoká škola otvorená potrebám študentov ovládajúcim slovenský jazyk  v Srbsku  ponúka:

atraktívny akreditovaný bakalársky študijný  program „Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch“   vhodný pre:

- maturantov
- rodinných podnikateľov,
- manažérov malých a stredných podnikov  v Srbsku

Miesto konania výučby:

Informačno – konzultačné stredisko Kovačica, Srbsko

 

V dňoch 18. a 19. mája t. r. v Bratislave pobudli predsedovia Komisie pre literárnu činnosť a Komisie pre vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Martin Prebudila a Vladimír Valentík a tajomník NRSNM Ladislav Čáni, ktorí mali viacero stretnutí a rokovaní s predstaviteľmi slovenskej vydavateľskej a literárnej obce. Pri rokovaniach bol prítomný i šéfredaktor nášho časopisu pre literatúru a umenie Nový život Adam Svetlík, ktorý sa v tých dňoch nachádzal na jazykovednej konferencii v Bratislave.
 Zámerom tejto výpravy bolo nadviazanie bližšej a konkrétnejšej spolupráce s vydavateľstvami a literárnymi časopismi na Slovensku a zabezpečenie permanentnej a priamejšej prezentácie slovenskej vojvodinskej literatúry na Slovensku.

 

 Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák navštívil vo štvrtok, 19. mája 2011 Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny. Rokovania sa zúčastnil aj zástupca veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade druhý tajomník Pavol Krutošík a za Úrad boli prítomní aj Martin Štrbka, poverený riadením teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru a hovorca Úradu Ľudovít Pomichal. Za NRSNM sa rokovania zúčastnila predsedníčka Anna Tomanová Makanová, podpredseda Ján Majorský, predsedníčka Výboru pre vzdelávania Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre kultúru Annamária Boldocká Grbićová, predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak, člen NRSNM Ľubor Stupavský a tajomník NRSNM Ladislav Čáni.

 

V piatok 15. apríla 2011 v Kysáči sa uskutočnilo 5. zasadnutie  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
Hlavnou témou rokovania a diskusie členov NRSNM bolo schvaľovanie výročných správ za rok 2010 a programov práce na rok 2011 Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu a Fondu pre vydavateľskú činnosť v slovenskom jazyku Slovenské tlačené slovo, ktorých zakladateľom je Národnostná rada Slovákov. Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová ozrejmila funkciu Fondu pre vydavateľskú činnosť, kým podpredseda NRSNM Vladimír Valentík zhodnotil činnosť Slovenského vydavateľského centra, ktorý sa čiastkovo financuje z Fondu. Obaja poznamenali, že toho času vydavateľská činnosť Slovákov vo Vojvodine bojuje s finančnými problémami, ale vyzdvihli aj to, že situácia ešte nie je až taká alarmujúca. Väčšinou hlasov všetky správy a plány boli schválené. Okrem toho, na schôdzi vymenovali aj predsedu Správnej rady NVU Hlas ľudu, ktorým  sa stal Pavel Zima, a predsedu Dozornej rady NVU Hlas ľudu, ktorým sa stal Juraj Červenák.

top