Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

 

V dňoch 2. – 12. septembra t.r. v Banskej Bystrici v Slovenskej republike prebiehal prvý edukačný kurz pod názvom Rozvoj kľúčových kompetencií v rámci projektu Mladí mladým, ktorého nositeľom je Centrum pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice a hlavným partnerom je Národnostá rada slovenskej národnostnej menšiny. Za pomoci lektora PhDr. Miroslava Valicu, PhD. sa 15 mladých ľudí zo Srbska zdokonaľovalo v mäkkých zručnostiach. Cieľom vzdelávania v tejto oblasti je zdokonalenie medziľudskej komunikácie, schopnosti prezentovať sa a zlepšenie interpersonálnych zručností. Medzi mäkké zručnosti, ktoré v rámci pobytu v Banskej Bystrici účastníci absolovovali, patria Osobnosti manažéra, Riadenie kariéry a časový manažment manažéra a Komunikácia manažéra. 

pondelok, 28 september 2009 07:12

Rady a MŠ

Predstavitelia Národnostných rád v Srbsku sa v utorok 22. septembra 2009.r stretli s predstaviteľmi Ministerstva školstva v Belehrade. Národnostné rady predstavovali Dragan Marčel, Svetlana Zolňanová, Irina Papugová, Miroslav Kalenjuk a Ivan Moskaljuk a Ministerstvo školstva (MŠ) Vesna Fila, zástupkyňa Ministra a Mira Petrov, spolupracovníčka v MŠ.
Uzáveri rokovania:
1. MŠ dáva záruku, že sa racionalizácia vo vzdelávaní nebude sprevádzať na menšinových školách. Každá národnostná menšina si určí školy, ktoré majú trvaloudržateľný rozvoj a MŠ tým školám dáva záruku, že sa u nich nebudú zlučovať a zatvárať triedy, ak škola disponuje odbornými kádrami.
2. Materinský jazyk s prvkami národnej kultúry je na školách voliteľný predmet. Každá škola má za úlohu zaradiť na listinu voliteľných predmetov aj tento predmet, rodičia si pre svojich žiakov môžu zvoliť svoj materinský jazyk aj keď je to pre žiaka druhý voliteľný predmet a každá školská správa je povinná zabezpečiť škole prostriedky pre učiteľský plat. Pre všetky problémy, ktoré vznikajú v spolupráci so školskými správami je určený inšpektor, ktorý bude spolu s predstaviteľmi menšín riešovať konkrétne otázky.

 V utorok 15. septembra 2009.r sa v Novom Sade  uskutočnilo 35. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Rokovania sa zúčastnilo 21 členov NRSNM a rokovací program obsahoval celkovo 10 bodov.
 Na začiatku rokovania prítomní členovia NRSNM schválili zápisnicu z predchádzajúceho 34. zasadnutia. V rámci schvaľovnia zápisnice  a po vypočutí zvukového záznamu z predchádzajúceho zasadnutia bolo jednoznačne potvrdené, že pri hlasovaní o návrhu správnej rady NVU Hlas ľudu na vymenovanie riaditeľa Hlasu ľudu za znovuzvolenie doterajšieho riaditeľa pána Jaroslava Čiepa hlasovali dvaja členovia NRSNM, proti boli desiati a šiesti sa zdržali hlasovania. Týmto bolo potvrdené, že informácie publikované v Hlase ľudu (dvaja za, deviati proti a šiesti sa zdržali) neboli pravdivé.

V úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade 25. augusta 2009.r. prebiehalo zasadnutie podpredsedov NRSNM a predsedov výborov NRSNM. Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová podala správu o finančných prostriedkach, ktorými Rada podľa Plánu a programu na rok 2009 podporila Slovenské národné slávnosti. Národný sviatok vojvodinských Slovákov naša inštitúcia podporila vo výške takmer 400 tisíc dinárov. O financiách sa rokovolo aj v druhom bode, v ktorom bola ozrejmená finančná správa NRSNM. Prítomní členovia uzavreli, že NRSNM hospodári pozitívne a všetky výbory realizujú akcie podľa plánu a programu. Pripomíname, že NRSNM, ako aj všetky ostatné národnostné rady, nemá definovaný rozpočet na rok 2009, keďže Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva RS a Výkonná rada APV nezaslali žiaden písaný dokument o výške finančných prostriedkov, ktoré určili na financovanie tejto inštitúcie. Predsedníčka Tomanová-Makanová informovala aj o tom, že sa NRSNM plánuje do konca septembra presťahovať do nových, reprezentatívnych priestorov – na 4. poschodie budovy, v ktorej aj v súčasnosti sídli, čím sa získajú lepšie podmienky pre činnosť. V tomto zmysle bola podaná aj správa o novej systematizácii NRSNM, keď slovenská národnostná rada v septembri zamestná tajomníka Rady. Prítomní podpredsedovia (Vladimír Valent a Zuzana Lenhartová) a predsedovia výborov (Svetlana Zolňanová, Miroslav Mikľan, Zlatko Šimák, Samuel Žiak a Pavel Zima) s predsedníčkou prerokovali aj návrh zákona o národnostných radách, ktorý na rokovacom programe Zhromaždenia Republiky Srbsko bude koncom augusta. Jeho prípadné dlhoočakávané schválenie bude znamenať voľby vo všetkých národnostných radách, ktoré možno očakávať začiatkom roku 2010. Na tomto zasadnutí určili aj predbežný termín 35. zasadnutia NRSNM – 15. september 2009.

Strana 30 z 30
top