Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

 

Mládež zo Srbska si po tretíkrát rozšírila svoje vedomosti vďaka Centru pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v projekte Mladí mladým.
Prvá skupina účastníkov na Slovensku sa v septembri učila o rozvoji kľúčových kompetencií, druhá skupina sa v októbri učila robiť webstránky a tretia skupina mladých ľudí v novembri absolvovala tretiu časť kurzu Projektového manažmentu. Účastníci kurzu z B. Petrovca boli Nataša Lukáčová, Tatjana Cakićová, Martin Hansman, Marína Nováková, Zdeno Lončar, z Maglića Nebojša Miljević, zo Selenče Jaroslav Pecník, Vlastislav Ďurčiansky, z Pivnice Juraj Miroslav Béla, z Kysáča Marína Sláviková, Hana Zavišová, zo Starej Pazovy Tina Domoniová, z Aradáča Ivan Zvara a Nového Sadu Anna Brtková.

štvrtok, 26 november 2009 09:25

Mišljenje Savetodavnog komiteta

Preporuke u vezi sa Mišljenjem Savetodavnog komiteta za Okvirnu konvenciju i Izveštajem Komiteta eksperata za Povelju o jezicima u ime Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine:

- Po pitanju učešća pripadnika nacionalnih manjina u organima uprave u lokalnoj samoupravi, gde je slovački jezik u službenoj upotrebi, evidentiran je procentualno zadovoljavajući broj zaposlenih pripadnika slovačke nacionalne manjine u organima uprave, u sudstvu, u policiji... Još uvek se u ovim institucijama ne izdaje dvojezična dokumentacija kao što su lične karte, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih itd. Zaposleni još uvek imaju problema sa evidencijom imena i prezimena pripadnika slovačke nacionalne zajednice, iako je organizovano već nekoliko edukacija.

Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová  v stredu 18.11. v Kovačici vyzvala všetky relevantné slovenské subjekty aby prispeli k  zápisu do osobitného  voličského zoznamu slovenskej menšiny. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili aj predseda obce Kovačica Miroslav Krišan a predseda Rady MS Kovačica Martin Zloch. Predstavitelia Slovákov z Južného Banátu  vážne pochopili význam tejto akcie a navrhli vedúceho  pre celý Banát a koordinátorov pre jednotlivé prostredia. NRSNM navštívila Obec Báčsky Petrovec 20.11. Vladimír Valentík podpredseda NRSNM vyzdvihol  význam priamych volieb do NRSNM a tiež vyzval všetky slovenské subjekty z územia tejto obce aby sa pričinili o  to, aby sa zápis do osobitného voličského zoznamu vydaril. Na stretnutí v tomto smere hovorili aj predseda obce Vladimír Turan, štátny tajomník Ministerstva pre ľudské a menšinové práva Dr. Ján Sabo a Katarína Melegová Melichová predsedníčka MSJ. Aj v tomto prostredí je formovaný osobitný tím, ktorý bude akciu zápisu do voličského zoznamu sledovať a sprevádzať.

Belehrad, 30. októbra 2009

Belehrad, 30. októbra 2009 – Predseda vlády Republiky Srbsko Mirko Cvetković predsedal prvým zasadnutím Rady Republiky Srbsko pre národnostné menšiny. Na tomto konštitutívnom zasadnutí schválili rokovací poriadok Rady a za tajomníčku sekretariátu Rady vymenovali Annu Tomanovú-Makanovú, predsedníčku NRSNM.
Na svojom prvom zasadnutí Rada schválila sviatky a symboly národnostných menšín, ktoré navrhli národnostné rady a to: znak, vlajku a sviatky macedónskej, rumunskej, bulharskej, ukrajinskej, rusínskej, vlašskej, gréckej a nemeckej národnostnej menšiny a znak a vlajku slovenskej národnostnej menšiny.
Rada sa uzhodla na tom, že národnostné rady menšín vypracujú prehľad problémov, s ktorými zápasia, aby rezortné ministerstvo v spolupráci s inými ministerstvami do konca roka preskúmali otvorené otázky a navrhli smernice na ich riešenie.

 

Edukačný kurz pod názvom Informačno - komunikačné technológie, ktorý je súčasťou projektu Mladí mladým, prebiehal  v dňoch 5. až 14. októbra 2009 v Banskej Bystrici.
Kurzu  sa zúčastnilo pätnásť  mladých ľudí z Aradáča, Nového Sadu, Báčskeho Petrovca, Selenče, Hložian, Laliťe a Kysáča. Prednášky sa konali v priestoroch Centra pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela a prednášky mal na starosti Ing. Peter Laco, PhD. Obsah kurzu bol výnimočne bohatý a úžitočný. Frekventanti podľa návodov lektora spracovali nasledujúce témy -  internet a jeho služby, tvorba www stránok písaním HTML kódu v notepad-e, eport do formátu HTML z MS Word-u, Excel-u a Power Point-u,  tvorba www stránok v programe MS Sharepoint Designer 2007, vyhľadávanie, používanie a úpravy voľne dostupných šablón z internetu, prepájanie webov, pripájanie miniaplikácií,  publikovanie pomocou ftp na freewebhosting,  základy práce s MS Acces.
Okrem prednášok, organizátori účastníkom zorganizovali návštevu firmy Gamo, ktorá je poskytovateľ komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií.

 

  V Selenči sa 18. októbra 2009 uskutočnil 29. ročník hudobného festivalu Zlatý kľúč. V súťažnej časti programu sa predstavilo 15 skladieb. Porota, ktorá pracovala v zložení Kornelije Kovač, Jovan Adamov, Kvetoslava Benková, Marina Adamov Stojadinović a Lado Leš ocenila tri skladby. Tretiu cenu získala skladba Ruža a mráz, za ktorú hudbu napísal Jaroslav Chalupa, text Zuzana Cicková a zaspievala ju Ivana Vozárová. Druhé miesto obsadila skladba Rozkvitol kvet lásky skúseného autora Ondreja Maglovského, ktorú otextoval Martin Slivka a zaspievala ju Jana Veňarská, ktorá si za svoj prednes vyslúžila aj ocenenie za najlepšiu interprétku. Odbornú porotu najviac oslovila skladba Nová pieseň, ktorú napísal a zaspieval Juraj Súdi.
 Porota v zložení Milina Florianová, Michal Ďuga, Daniela Báďonská a Vladislava Lovásová cenu za najlepší text udelila mladej autorke Malvíne Zolňanovej, za jej text Ja to viem.
 NRSNM ocenených autorov a interprétku odmenila finančnými odmenami a celkový víťaz si domov odniesol aj Zlatý kľúč, ktorý by sa mal stať tradičným ocenením tohto festivalu.
 Cenu obecenstva získala skladba Juraja Berédiho Sľúb mi, za ktorú text napísala Betína Govdová a zaspievala ju Natália Šimoniová.

 

top