Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

 

V dňoch 18. a 19. mája t. r. v Bratislave pobudli predsedovia Komisie pre literárnu činnosť a Komisie pre vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Martin Prebudila a Vladimír Valentík a tajomník NRSNM Ladislav Čáni, ktorí mali viacero stretnutí a rokovaní s predstaviteľmi slovenskej vydavateľskej a literárnej obce. Pri rokovaniach bol prítomný i šéfredaktor nášho časopisu pre literatúru a umenie Nový život Adam Svetlík, ktorý sa v tých dňoch nachádzal na jazykovednej konferencii v Bratislave.
 Zámerom tejto výpravy bolo nadviazanie bližšej a konkrétnejšej spolupráce s vydavateľstvami a literárnymi časopismi na Slovensku a zabezpečenie permanentnej a priamejšej prezentácie slovenskej vojvodinskej literatúry na Slovensku.

 

 Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák navštívil vo štvrtok, 19. mája 2011 Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny. Rokovania sa zúčastnil aj zástupca veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade druhý tajomník Pavol Krutošík a za Úrad boli prítomní aj Martin Štrbka, poverený riadením teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru a hovorca Úradu Ľudovít Pomichal. Za NRSNM sa rokovania zúčastnila predsedníčka Anna Tomanová Makanová, podpredseda Ján Majorský, predsedníčka Výboru pre vzdelávania Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre kultúru Annamária Boldocká Grbićová, predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak, člen NRSNM Ľubor Stupavský a tajomník NRSNM Ladislav Čáni.

 

V piatok 15. apríla 2011 v Kysáči sa uskutočnilo 5. zasadnutie  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
Hlavnou témou rokovania a diskusie členov NRSNM bolo schvaľovanie výročných správ za rok 2010 a programov práce na rok 2011 Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu a Fondu pre vydavateľskú činnosť v slovenskom jazyku Slovenské tlačené slovo, ktorých zakladateľom je Národnostná rada Slovákov. Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová ozrejmila funkciu Fondu pre vydavateľskú činnosť, kým podpredseda NRSNM Vladimír Valentík zhodnotil činnosť Slovenského vydavateľského centra, ktorý sa čiastkovo financuje z Fondu. Obaja poznamenali, že toho času vydavateľská činnosť Slovákov vo Vojvodine bojuje s finančnými problémami, ale vyzdvihli aj to, že situácia ešte nie je až taká alarmujúca. Väčšinou hlasov všetky správy a plány boli schválené. Okrem toho, na schôdzi vymenovali aj predsedu Správnej rady NVU Hlas ľudu, ktorým  sa stal Pavel Zima, a predsedu Dozornej rady NVU Hlas ľudu, ktorým sa stal Juraj Červenák.

 

Návrh stratégie pre vzdelávanie Slovákov v Srbsku – výsledok trojdielneho semináru BFPE a NRSNM

V dňoch 1. až 3. apríla 2011 v Subotici sa uskutočnilo tretie a posledné kolo projektu Belehradského fondu pre politickú výnimočnosť pod názvom Posilňovanie kapacít národnostných rád národnostných menšín v Srbsku, ktorý bol predovšetkým usmernený na predstaviteľov Národnostnej rady slovenskej nárdnostnej menšiny. Tento-krát účastníkmi, okrem členov NRSNM, boli aj predstavitelia maďarskej, chorvátskej, bunjevackej a gréckej národnostnej rady so zámerom konkretizovania spoločných problémov a v tom zmysle aj navrhnutie spoločných akcií na vyriešenie konkrétnych záležitostí všetkých národnostných rád.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili Sonja Licht, predsedníčka BFPE, Saša Vučinić, primátor Subotice, Stefan Klecli, chargé d'affaires švajčiarskeho veľvyslanectva, István Gyarmati, predseda a riaditeľ Medzinárodného strediska pre demokratickú tranzíciu z Budapešti, Tamas Korhec, predseda Národnostnej rady Maďarov a Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM. Účastníci seminára mali česť zúčastniť sa v diskusii na tému Európa občanov – nova úloha Európskeho parlamentu, o ktorej hovorili europoslanci Eduard Kukan a Kinga Gál.

 

NOVÝ SAD. Na pozvanie predsedníčky parlamentu Srbska Slavice Djukićovej  Dejanovićovej na oficiálnej návšteve Srbska pobudol v dňoch 07. - 08. marca predseda Parlamentného zhromaždenie Rady Európy Mevlüt Çavuşoğlu. Na osobné želanie pána  Çavuşoğlua počas jeho návštevy zhromaždenia a vlády AP Vojvodiny sa uskutočnilo aj pracovné stretnutie zo zástupcami národnostných rád národnostných menšín so sídlom vo Vojvodine. Na zasadnutí sa zúčastnili predstavitelia pätnástich národnostných rád a Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny zastupoval tajomník Ladislav Čáni. Toto pracovné stretnutie predseda  Çavuşoğlua využil na získanie aktuálnych informácií o postavení národnostných menšín a pôsobení národnostných rád. V diskusii zároveň poznamenal, že jednou zo základných podmienok na vstup Srbska do Európskej únie je aj dôsledné plnenie všetkých záväzkov z oblasti ochrany ľudských a menšinových práv, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd. Rada Európy preto bude túto problematiku naďalej dôsledne monitorovať a bude nápomocná všade tam, kde bude potrebné prípadné problémy riešiť.

utorok, 08 február 2011 10:37

4. zasadnutie Národnostnej rady

 

 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny uskutočnila 4. februára 2011 v Báčskom Petrovci svoje prvé tohtoročné zasadnutie. Rokovací program bol pomerne rozsiahly a obsahoval až dvadsať rokovacích bodov. Značná časť  zasadania bola venovaná schvaľovaniu výročných a finančných správ za rok 2010 a plánov a programov činnosti, predbežných finančných plánov na rok 2011 a projektov pre dotácie z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Všetky správy a plány boli schválené bez zásadných pripomienok.  Avšak s poznámkou, že finančné plány majú predbežný charakter,  nakoľko ešte stále nie je známy konečný rozpočet s ktorým bude môcť Národnostná rada disponovať v roku 2011.

top