Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

 Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák počas svojej pracovnej návštevy Srbska navštívil v stredu 26. januára aj Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Pracovného stretnutia sa okrem neho zúčastnili aj predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, tajomník NRSNM Ladislav Čáni, zástupca predsedu Obce Báčsky Petrovec Ján Hansman, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni a vedúca odboru spoločenských služieb Obce Kovačica Jarmila Ćendićová. Na rokovaní boli upresnené podmienky realizácie významných projektov, ktorých nositeľkou je NRSNM a to rekonštrukcie budovy Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci a Pamätného domu Martina Jonáša v Kovačici. Na rokovaní boli dohodnuté a upresnené všetky formálne podmienky nevyhnutné na úspešnú realizáciu týchto projektov vyplývajúce z legislatív   Srbska a Slovenska. Na realizáciu projektov Slovenská republika vyčlení vyše 300 000 Eur a po ich ukončení vojvodinský Slováci získajú dve reprezentatívne kultúrne inštitúcie.

 V stredu 25. januára sa v Belehrade na pôde Ministerstva pre cirkvi a diaspóru uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili štátny tajomník ministerstva Goran Jakšić, štátny tajomník Predrag Tojić, zástupca ministra Đorđo Prstojević, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák (Slovenská republika), konzulka Slovenskej republiky Katarína Stehlíková a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová. Témou rokovania bola spolupráca štátnych inštitúcií dvoch krajín v  oblasti starostlivosti o diaspóru. Zástupcovia dvoch inštitúcií, ktoré majú v kompetencii túto problematiku sa navzájom informovali o legislatívnych modeloch a praxi v Srbsku a na Slovensku a deklarovali ochotu nadviazať užšiu spoluprácu. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák informoval hostiteľov o úmysle slovenskej strany iniciovať vytvorenie neformálnej siete obdobných inštitúcií krajín európskej únie a kandidátskych krajín, ktorá by mala konzultačno-poradenskú funkciu a bola by platformou na vytvorenie jednotnej európskej politiky v oblasti starostlivosti o diaspóru.

 Predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Anna Tomanová Makanová a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák za prítomnosti mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Republiky Srbska na Slovensku Radmily Hrustanovićovej podpísali dňa 20. 12. 2011 v Bratislave zmluvu o financovaní zriadenia Pamätného domu Martina Jonáša v Kovačica.
 Cieľom podpisu zmluvy je kúpa budovy od terajšieho majiteľa, jeho celková rekonštrukcia, kúpa celkového obrazového fondu a všetkých predmetov, ktoré ostali po smrti maliara v dome a takisto aj kúpa potrebného vybavenia pre múzeum.

V piatok 9. decembra zasadala v Nadlaku (Rumunsko) redakčná rada Dolnozemského Slováka, spoločného časopisu Slovákov zo Srbska, Rumunska a Maďarska, ktorý finančne podporuje aj Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Zasadnutie zahájil predseda redakčnej rady Michal Harpáň a následne odovzdal slovo šéfredaktorovi Ivanovi Miroslavovi Ambrušovi, ktorý skonštatoval, že doteraz vyšli tri čísla a posledné tohtoročné číslo je v príprave a bude venované jubilujúcim osobnostiam dolnozemských Slovákov. Pri hodnotení doterajších čísel členovia redakčnej rady s uspokojením skonštatovali, že časopis zaznamenal isté kvalitatívne a grafické zlepšenie. Pri koncipovaní obsahovej náplne budúceho ročníka bolo dohodnuté, aby jednotlivé čísla boli opäť,  aspoň čiastočne, tematický koncipované, napriek istým ťažkostiam, s ktorými zápasila redakcia pri zabezpečovaní príspevkov k jednotlivým témam.

Vo štvrtok 24. novembra delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v zložení Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka a Ján Majorský podpredseda NRSNM navštívila Surčín. V Dobanovciach, kde tohto roku oslavujú 150. výročie príchodu Slovákov do tejto osady, predsedníčka a podpredseda NRSNM sa boli pozrieť na prebiehajúcu výstavbu Slovenského národného domu, ktorá je v záverečnej fáze. Národnostná rada prispeje k úprave tohto kultúrneho strediska a poskytne prostriedky na kúpu základného vybavenia. Delegáciu Národnostnej rady privítali Žeľko Čapeľa, zástupca predsedu obce a SKOS Šafárik, Stevo Vitíz predseda MOMS a predstavitelia lokálnej samosprávy.

pondelok, 28 november 2011 11:58

8. zasadnutie Národnostnej rady

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny zasadala dňa 18. novembra 2011 Novom Sade. Na svojom 8. zasadnutí Národnostná rada schválila ďalší významný strategický dokument a to Stratégiu rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016. Tento dokument je, po schválenej stratégii v oblasti školstva, pokračovaním aktivít Národnostnej rady zameraných na dlhodobé strategické a koncepčné pôsobenie, ktoré jej v zmysle Zákona o národnostných radách národnostných menšín prislúchajú a ktoré majú za cieľ mapovanie aktuálnej situácie, identifikovanie východiskových pozícií a anticipovanie budúceho rozvoja v oblasti vzdelávania, informovania a kultúry slovenskej národnostnej menšiny.

top