Tel/Fax
+381 21 422 989
štvrtok, 07 máj 2015 00:00

7. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
7. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Podstatná časť 7. schôdze NRSNM, ktorá sa uskutočnila 7. mája 2015 v Erdevíku, bola venovaná NVU Hlas ľudu.

Členovia NRSNM schválili pozmenené Rozhodnutie o NVU Hlas ľudu. Zmena zakladacieho aktu  nášho vydavateľstva bola nevyhnutná z dôvodu potreby zosúladenia jeho znenie s platnou legislatívou. V dôsledku vykonaných zmien riaditeľa NVU Hlas ľudu a šéfredaktora rovnomenného týždenníka už nebude voliť Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny ako zakladateľka ustanovizne, ale správna rada NVU Hlas ľudu na základe verejného konkurzu.

Správnu radu bude tak ako aj doteraz voliť NRSNM. Nakoľko doterajšej Správnej rade a Dozornej rade NVU Hlas ľudu uplynul štvorročný mandát, na zasadnutí boli zvolení noví členovia týchto orgánov. Do správnej rady boli zvolení: Pavel Zima – predseda Správnej rady, a členovia Jarmila Pálenkášová, Dušan Kereš, Ján Litavský, Samuel Čelovský , Veno Nechvátal, Vladimír Hudec, Elena Šránková a Oto Filip. Do dozornej rady boli zvolení Juraj Červenák – predseda a členovia Adam Jonáš a Miroslav Dobroňovský.

Ďalšou významnou zmenou v rámci NVU Hlas ľudu je skutočnosť, že sa vydavateľom detského časopisu Zornička stala NVU Hlas ľudu, zatiaľ čo praktická realizácia vydávania časopisu zostane v kompetencii jeho doterajšieho vydavateľa Slovenského vydavateľského centra.

Vzhľadom na skutočnosť, že Národnostná rada vo svojej kompetencií má aj posudzovanie projektov zaslaných na súbehy AP Vojvodiny, zvolená bolo osobitná komisia, ktorá tieto projekty bude posudzovať  a na základe jej stanoviska NRSNM zašle odporúčanie pokrajinským orgánom, ktoré rozhodujú o pridelení finančnej podpory. Do komisie boli zvolení: Jarmila Bohušová, Viera Dorčová Babiaková, Samuel Žiak, Katarína Melegová – Melichová, Miroslav Kožík, Martin Zloch, Ján Paul, Ján Brna a Jarmila Ćendićová.

V pokračovaní schôdze si členovia NRSNM vypočuli správu o privatizácií lokálnych elektronických médií, dali súhlasné stanovisko k Pravidlám o spôsobe uplatnenia ustanovení predpisov o úradnom používaní jazykov a písem na území Obce Báčsky Petrovec a vyjadrili sa aj k návrhu názvov ulíc v obci Zreňanin.

V oblasti školstva sa venovali otázke voľbe člena Rady Vysokej školy odborného štúdia pre vzdelávanie vychovávateľov v Novom Sade a dali podporné stanovisko k otvoreniu triedy so slovenským vyučovacím jazykom na z. š. Bratstvo v Aradáči, kde sa do prvého ročníka zapísalo iba 9 žiakov, čo znamená že nebola splnená zákonom stanovená podmienka minimálneho počtu 15 žiakov.

Na záver schôdze bolo vynesené aj rozhodnutie upravujúce hradenie nákladov dochádzky do zamestnania pre zamestnancov NRSNM s trvalým pobytom mimo územia Nového Sadu a úplne na záver sa členovia NRSNM venovali aj nepríjemnému prípadu poškodenia okna člena NRSNM Pavla Surového z Kysáčša.

Čítať 1200 krát
top