Tel/Fax
+381 21 422 989

 Komisia pre spoluprácu s radami pre medzinaciopnálne vzťahy na prvej schôdze 21. decembra uzavrela, že treba v rámci svojich možností prevenčne pôsobiť na eventuálne medzinacionálne roztržky. Rady pre medzinacionálne vzťahy sú formované na základe Zákona o lokálnej samospráve   a cieľ im je ochrana a rozvoj nacionálnej rovnoprávnosti. Z doterajšej praxe vyplýva, že tieto rady pomerne sťažene fungujú ... Členovia komisie sa uzhodli v roku 2011 zorganizovať školenie, seminár pre všetkých  Slovákov, ktorí sú členmi jednotlivých rád vo svojej obci. Na tomto pracovnom stretnutí sa pokúsi ozrejmiť čo je to RMV, praktické fungovanie RMV, perspektíva RMV,  čo Národnostná rada očakáva od členov Slovákov... všetko s cieľom prevenčne pôsobiť a tým zamedziť konflikty.
 Komisia tiež navrhla zlepšiť komunikácia s RMV, dôraz dať  na obce/mesta kde žije malí percent slovenskej menšiny. Analyzovať problémy ak jestvujú a hľadať riešenie, ako ja navštíviť obce/mesta a zúčastniť sa  na zasadnutiach RMV v kritických prostrediach.

štvrtok, 23 december 2010 23:06

Manažment (menšinových) festivalov

 

Prednáška Dr. Mileny Dragićevićovej – Šešićovej na tému Manažment (menšinových) festivalov sa uskutočnila v utorok 21. decembra 2010 v miestnostiach ÚKVS.
S cieľom podporiť a motivovať aktérov v kultúre aby zveľaďovali existujúce festivalové formy, ako aj prispieť k definovaniu kritérií na vymenovanie podujatí, ktoré majú osobitný význam pre zachovávanie, zveľaďovanie a rozvoj príznačností a národnej identity slovenskej národnostnej menšiny, v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v utorok 21. decembra 2010 odznela prednáška na tému Manažment (menšinových) festivalov.

 Komisia pre činnosť ochotníckych spolkov a združení na zachovávaní a zveľadení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru NRSNM zrealizovala stretnutia predstaviteľov ochotníckych spolkov a združení zo Sriemu, Banátu a Báčky. Témou stretnutia bolo predstavovanie základných údajov a fungovanie ochotníckych spolkov a združení v oblasti kultúrneho života a problémy, s ktorými sa stretávajú v práci. Prvé stretnutie bolo 28. novembra 2010 v Starej Pazove Zúčastnili sa ho predstavitelia ochotníckych spolkov z Boľoviec, Dobanoviec, Šídu, Slankamenských Vinohradov, Lugu a Starej Pazovy. Z predstaviteľov NRSNM na stretnutí boli aj Anna Lepšanovićová, členka NRSNM zo Starej Pazovy, ktorá je zároveň aj predseníčkou Slovenského kultúrno umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a Alexander Bako, podpredseda Výkonnej rady NRSNM.

  Kurz jazykovej kultúry, ktorý v roku 2010 mal sedem kôl, je úspešná a osožná akcia Výboru pre informovanie NRSNM a Asociácie slovenských novinárov. Takto ju ohodnotili nielen samotní organizátori, ale aj účastníci – početní novinári, redaktori a jazykoví redaktori. Počas celého roka mediálnym pracovníkom o variantoch, kalkoch a „inakosti“ nášho slovenského vojvodinského jazyka hovoril, radil a poúčal PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Posledný kurz z tohtoročného cyklu sa uskutočnil v stredu 22. decembra 2010 v Novom Sade.
Výbor pre informovanie a Asociácia slovenských novinárov v spolupráci s profesorom Glovňom v dobrej praxi budú pokračovať aj v nadchádzajúcom roku 2011, začnúc od februára. Organizátori plánujú vydať aj vreckovú príručku, ktorá bude obsahovať prednášky Kurzu jazykovej kultúry s krátkym slovníčkom.

streda, 22 december 2010 07:53

Zasadal Výbor pre vzdelávanie

 

 V pondelok 20. decembra t. r. v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade zasadali členovia Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Na tejto ustanovujúcej schôdzi predsedníčka VPV PaedDr. Svetlana Zolňanová, členom Výboru podala správu o činnosti Výboru pre vzdelávanie a plán projektov na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v mene VPV na rok 2011. Témou schôdze bol aj návrh plánu práce VPV bez finančného rozpočtu na rok 2011, ktorý vypracovali predsedovia komisií.
 V pokračovaní schôdze členovia Výboru navrhli kandidáta na Veľkú medailu Svätého Gorazda profesora Michala Týra, za celoživotné dielo.
Ako osobitný bod, bolo prezentovanie projektu: Školský administratívny systém APV. Ide tu o elektronický denník, ktorý sa bude vypracovávať na základných a stredných školách a bude fungovať v šiestich jazykoch.

 V utorok 14. decembra 2010 o 14.00 h v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina I/IV v Novom Sade bolo udeľovanie cien víťazom súbehu časopisov Zornička a Nový život o najlepšiu prózu a poéziu. Prítomných privítal a prihovoril sa im Vladimír Valentík zástupca predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a riaditeľ Slovenského vydavateľského centra. Finančné odmeny na tento súbeh zabezpečuje Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Správu členov komisie literárneho súbehu časopisu Nový život prečítal jej predseda Adam Svetlík šéfredaktor časopisu Nový život. Dve druhé ceny časopisu Nový život za básnický cyklus dostali Michal Ďuga a Martin Prebudila zatiaľ čo tretiu cenu za prózu získala Ružena Kraticová.

top