Tel/Fax
+381 21 422 989
pondelok, 12 september 2011 12:19

Pomoc pre talentovaných žiakov

V súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2011 a na základe rozhodnutia Výboru pre vzdelávanie, ktoré bolo vynesené na schôdzi Výboru pre vzdelávanie 07. septembra 2011, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí finančnú pomoc pre talentovaných žiakov.
Pomoc sa poskytuje na finančné úhrady na školenie na Športovom gymnáziu v Banskej Bystrici v Slovenskej republike pre Damiána Šuľu z Kovačice.

piatok, 09 september 2011 08:26

Odmeny pre najúspešnejších

Od 08. – 18. 07. 2011 v Banskej Bystrici bola pre žiakov základných škôl, ktorí obsadili jedno z prvých troch miest na republikovej súťaži zo slovenského jazyka, poriadaná Detská univerzita. Naši žiaci z Aradáča, Starej Pazovy, Selenče, Kysáča, Báčskeho Petrovca, Erdevíka a Kovačice mali možnosť spoznať rovesníkov z Maďarska, Rumunska a Ukrajiny. Počas pobytu im boli ponúknuté obsahy z vlastivedy, prírodovedy, slovenčiny. Navštívili Detvu, Banskú Štiavnicu, Donovaly a rozprávkovú krajinu Habakuky za pedagogického dozoru Ruženky Ďuríkovej a Svetlany Zolňanovej. Detskú univerzitu finančne podporili USZZ a MŠ SR ako i NRSNM. Organizátorom podujatia bola UMB z Banskej Bystrice.

V pondelok 5. septembra 2011 sa na 5. schôdzi stretli členovia Výboru pre informovanie, aby prerokovali revíziu rozpočtu VPI na rok 2011.

Z tohto dôvodu na schôdzi bola prítomná aj predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Jarmila Ćendićová, ktorá ozrejmila, že revízia by mala podať reálny prierez finančnej situácie všetkých výborov a ústredia NRSNM a poukázať na to, čo sa z plánu realizovalo a čo sa do konca roka reálne môže zrealizovať. Členovia VPI v čele s predsedom Samuelom Žiakom zohľadnili svoje ambície a možnosti pri plnení plánu a programu VPI na rok 2011 a jednohlasne schválili revíziu rozpočtu, keď naplánovanú výšku rozpočtových finančných prostriedkov výboru znížili o 28,6 %.

V pondelok 5. septembra 2011 po štvrtýkrát zasadali členovia Výboru pre úradné používanie jazyka a písma s cieľom urobiť revíziu rozpočtu výboru na rok 2011.

Na schôdzi bola prítomná aj predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Jarmila Ćendićová, ktorá vysvetlila, že revízia by mala podať reálny prierez finančnej situácie všetkých výborov a ústredia NRSNM a poukázať na to, čo sa z plánu realizovalo a čo sa do konca roka reálne môže zrealizovať. Členovia VPÚPJAP v čele s predsedom Pavlom Marčokom predbežne schválili revíziu rozpočtu, keď naplánovanú výšku rozpočtových finančných prostriedkov výboru znížili o 10,5 %.

Členovia rokovali aj o sčítaní obyvateľstva v októbri 2011, keď odsúhlasili heslo kampane, v ktorej NRSNM vyzýva všetkých príslušníkov slovenskej menšiny, aby sa prihlásili k svojej národnosti – Potvrďme, že sme a prihlásme sa k svojej národnosti.

pondelok, 05 september 2011 09:21

Letná škola ľudového tanca

Žiaci ZŠ 15. októbra z Pivnice, členovia tanečnej odbočky Slniečko od 8. do 14. júla 2011 absolvovali kurz IV. ročníka Letnej školy ľudového tanca, ktorý organizovalo Centrum celoživotného vzdelávania UMB z Banskej Bystrici.
Zúčastnilo sa 29 žiakov s tromi vedúcimi učiteľkami, ubytovaných v hoteli Sorea Hutník v Tatranských Matliaroch. Počas pobytu účastníkom boli k dispozícii kritériá spĺňajúce nácvičné miestnosti, hotelový bazén, športové ihriská a zdravotná pohotovosť bola na zodpovedajúcej úrovni.
Denný harmonogram bol každodenne maximálne realizovaný a to takýmto poradím:
9.00 – 9.30 - rozcvička
9.40 - 12.00 – práca na sále, nácvik spevu a tancu
12.00 – 13.50 - obed a odpočinok
14.00 – 18.00 – práca na sále, nácvik spevu a tancu
18.00 – 18.30 - večera
19.30 – 22.00 - voľnočasové aktivity, ktoré účastníci samoiniciatívne trávili pri živej hudbe (harmonikový sprievod M. Drugu)

 Na sklonku roka 2010 bolo v Segedíne dohodnuté, že treba zorganizovať ďalší spoločný dolnozemský projekt v oblasti vzdelávania a to medzinárodný workshop pod názvom Slovenská mládež na Dolnej zemi a jej implikácia do života komunity 2011. Koordináciu podujatia znovu mala na starosti Spoločnosť pre edukáciu a poradenstvo v Nadlaku. Projekt finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 Workshop sa konal v malebnom prostredí Vysokých Tatier, v Tatranských Matliaroch v dňoch 24.-26. augusta t. r. Keďže sa takéto spoločné stretnutie mladých z Dolnej zeme už v minulom roku ukázalo ako veľmi užitočné, organizátori sa rozhodli znovu ho uskutočniť v krajine našich predkov, na Slovensku. Vznikla tak aj ďalšia možnosť pre účastníkov oboznámiť sa zároveň aj s historickými a prírodnými skvostami materskej krajiny.

top