Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - júl 2021
štvrtok, 29 júl 2021 08:16

Gala koncert v Hložanoch

Gala koncert v Hložanoch

Dňa 18. júla 2021 na javisku Domu kultúry v Hložanoch členovia Kultúrno-osvetového spolku Jednota Hložany usporiadali celovečerný gala koncert z príležitosti nezrealizovaného 50. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... v Hložanoch, ktorý sa mal konať ešte v júni vlaňajšieho roka, ale v dôsledku pandémie zapríčinenej vírusom Covid-19 sa neuskutočnil. Zato ale odznel v plnej svojej kráse umelecký program a to s nádychom multikultúrnosti, na ktorom vystúpili všetky tanečné sekcie KOS Jednota, sóloví speváci, ako i hostia z Nového Sadu, z Folklórneho ansámblu Vila, ktorí svojím profesionálnym predvedením tancov oduševnili prítomných. Obecenstvo nešetrilo dlane, veď viac ako rok a pol nebola možnosť pozerať tanečné body naživo. Koncert poctila aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová, tiež podpredsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová, predsedníčka Výboru pre informovanie a podpredsedníčka Matice slovenskej pre Báčku Anna Horvátová, predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Ján Jovankovič a mnohí milovníci folklóru. Finančnú podporu poskytli Ministerstvo kultúry Republiky Srbsko, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, Obec Báčsky Petrovec a Miestne spoločenstvo Hložany. Na záver programu sa spoločne s predsedom KOS Jednota Vladimírom Bažaľom účinkujúcim poďakovali a predsedníčka Lakatošová zdôraznila, že NRSNM bude aj naďalej podporovať činnosť KOS Jednota, nakoľko sú ich výsledky veľmi viditeľné. (podľa A. Horvátovej, foto M. Pap, Hlas ľudu)

IMG-f19708bebc14f9549cc01d31f7a218e0-V

IMG-1b9ff43ae596c7b5b71282bf71607bb1-V

Zverejnené vNRSNM
štvrtok, 29 júl 2021 08:07

Uzavreté memorandum o spolupráci

Uzavreté memorandum o spolupráci

Spolupráca národnostných rád sa neodzrkadľuje len cez činnosť Koordinácie národnostných rád, ale aj vzájomnou spoluprácou medzi predstaviteľmi rád, s dôrazom na ten multinárodnostný prvok. Dosvedčilo to aj stretnutie predstaviteľov Národnostnej rady slovenskej a Národnostnej rady rusínskej národnostnej menšiny, ktoré bolo v sobotu 17. júla 2021 v Ruskom Kerestúre.

Z iniciatívy predstaviteľov Rusínov sa rokovalo o vzájomnej spolupráci, spoločnom vystupovaní, uchádzaní sa o finančné prostriedky, čerpanie zdrojov na základe projektov. V mene predsedníčky NRSNM Libušky Lakatošovej a vo svojom mene činnosť samotnej rady prezentoval podpredseda Zlatko Šimák, tiež predstavil prítomných predstaviteľov: Máriu Poptešinovú, tajomníčku a koordinátorku Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, Annu Čapeľovú, predsedníčku Výboru pre kultúru, Janka Kolárika, predsedu Výboru pre vzdelávanie, Vladimíra Francistyho, predsedu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, a Annu Horvátovú, predsedníčku Výboru pre informovanie.

Predstavitelia Národnostnej rady rusínskej národnostnej menšiny s predsedom Borislavom Sakačom, predsedami výborov – pre kultúru Nikolom Šantom, pre vzdelávanie Melanijou Rimarovou, pre úradné používanie jazyka a písma Zvonkom Sabom, pre informovanie Jakimom Vinajim, tiež so štátnou tajomníčkou Olenou Papugovou predostreli činnosť tejto menšiny, problémy, na ktoré narážajú, i keď nie neriešiteľné, a v záujme všeobecného prosperovania dvoch menšín a celospoločenskom uzavreli memorandum o spolupráci. (Podľa Anny Horvátovej, týždenník Hlas ľudu)

Zverejnené vNRSNM
streda, 28 júl 2021 09:52

100 rokov Spolku petrovských žien

100 rokov Spolku petrovských žien

Dňa 25. júla 2021 v Spolku petrovských žien v Báčskom Petrovci si za prítomnosti početných hostí pripomenuli sté výročie tohto spolku. Program moderovala terajšia predsedníčka spolku Mária Gašparovská. Bol to program pozostávajúci z pásma hudby a slova, ktorý okrem toho zaviedol prítomných i do dejín spolku a čias jeho zakladania, keď sa prvou predsedníčkou stala Adela Greisingerová. Po vstupnom programe prítomní si pozreli aj príležitostne ladenú a bohatú etnografickú výstavu členiek tohto spolku. Na podujatí sa zúčastnila a priliehavo prihovorila i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

IMG 20210725 191801 resized 20210728 112256378

Zverejnené vNRSNM
streda, 28 júl 2021 08:55

Z 22. zasadnutia NRSNM

Z 22. zasadnutia NRSNM

Dňa 23. júla 2021 so začiatkom o 19.00 hodine v priestoroch Slovenského národného domu v Starej Pazove sa za prítomnosti 20 členov uskutočnilo dvadsiate druhé zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorým predsedala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM. Program rokovania, pôvodne pozostávajúci z 10 bodov, doplnený bol o ešte dva ďalšie body – o Voľbu predsedu Dozornej rady NVU Hlas ľudu ako i o Informáciu o odvolaní riaditeľky NVU Hlas ľudu a postavení novej riaditeľky tejto ustanovizne. Bod, ktorý sa vzťahoval na schvaľovanie rozhodnutí, ktoré vyniesla Výkonná rada NRSNM bol doplnený o ďalšie Stanovisko na predbežnú poradovú listinu žiakov stredných škôl ubytovaných v žiackom domove Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

Po takto doplnenom programe pristúpilo sa k rokovaniu.

Schválená bola zápisnica z 20. pracovnej schôdze NRSNM.

V rámci bodu Polročné správy o činnosti výborov NRSNM: Polročná správa o činnosti Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, Polročná správa o činnosti Výboru pre kultúru, Polročná správa o činnosti Výboru pre vzdelávaniePolročná správa Výboru pre informovanie, predsedovia výborov Vladimír Francisty, Anna Čapeľová a Anna Horvátová ako i koordinátorka výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, stručne podali informácie o činnosti v období od začiatku roka po 30. jún 2021. Keď ide o výbor pre vzdelávanie, schválené bolo, aby sa z prostriedkov na podporu zápisu detí do slovenských škôl, ktoré vyčlenili všetky štyri výbory, podporil aj zápis piatich prvákov do slovenskej triedy na základnej škole v Erdevíku.

Keď ide o bod Informácia o doterajších etapách o zabezpečenie Slovenského strediska v Novom Sade, predsedníčka L. Lakatošová podala informáciu o prípravách na kúpu budovy tohto strediska na ulici Karađorđovej č. 70 v Novom Sade, kde okrem ústredia NRSNM budú sídliť aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a NVU Hlas ľudu. Tiež o možnosti dostavby budovy o internátne priestory pre slovenských študentov v Novom Sade. Predsedníčka sa zmienila i o dôvodoch na zmenu rozhodnutia zo pôvodnej myšlienky stavania nového objektu na aktuálnu situáciu – kúpu už postavenej budovy vhodnej na uvedené účely a vhodnej na spomenutú rekonštrukciu. Tiež ohľadom uvedeného hovorila i o komunikácii s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Bodom Schválenie návrhu na udelenie cien NRSNM, ktoré sa uskutoční na slávnostnom zasadnutí NRSNM 12. augusta 2021 v Báčskom Petrovci, boli všetky uvedené návrhy jednoznačne schválené.

V rámci bodov Stanovisko NRSNM k Rozhodnutiu o prijatí zmien a doplnkov pracovného programu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021Stanovisko NRSNM k Rozhodnutiu o prijatí Zmien a doplnkov finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021 riaditeľ ÚKVS Vladimír Francisty ozrejmil stanoviská, ktoré boli veľkou väčšinou hlasov odsúhlasené.

V rámci bodu Odvolanie predsedu Dozornej rady NVU Hlas ľudu – Daniely Lazorovej, ktorá s touto ustanovizňou podpísala pracovnú zmluvu, uvedené odvolanie bolo jednoznačne schválené. V rámci doplneného bodu – Voľba nového predsedu Dozornej rady NVU Hlas ľudu – navrhnutá a väčšinou hlasov za novú predsedníčku tohto telesa bola zvolená Ankica Benková, riaditeľka školy z Lalite.

Bod Schválenie rozhodnutí, ktoré vyniesla VR NRSNM boli všetky u vedené stanoviská a mienky jednoznačne schválené.

Ďalším doplneným bodom zasadnutia Informácia o odvolaní riaditeľky NVU Hlas ľudu a postavení novej riaditeľky tejto ustanovizne – záverom bolo dohodnuté, aby sa spred NRSNM oslovila Správna radu NVU Hlas ľudu a aby na nasledujúce zasadnutie NRSNM boli zavolaní riaditeľka NVU Hlas ľudu a predseda Správnej rady NVU Hlas ľudu a aby členom NRSNM, čiže svojej zakladajúcej ustanovizni, ozrejmili uvedené odvolania resp. vymenovania do funkcie riaditeľa tejto ustanovizne a aby členovia NRSNM mali kompletný obraz všetkých zmien v NVU Hlas ľudu, ktoré sa udiali od začiatku tohto roka.

Záverom zasadnutia predsedníčka L. Lakatošová pozvala členov na slávnostné zasadnutie NRSNM ako i na tohtoročné Slovenské národné slávnosti a vyzvala ich na imunizáciu nášho štátu, aby teda vplývali na našich občanov na očkovanie a aby tak prispeli k ochrane proti vírusu COVID-19.

IMG 20210723 191359 BURST001 COVER resized 20210727 120833888

IMG 20210723 193127 resized 20210727 120947368

IMG 20210723 193009 resized 20210727 121015865

Zverejnené vNRSNM
utorok, 27 júl 2021 09:33

Zápisnica z 20. zasadnutia NRSNM

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Bul. Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad

Číslo: 01-9/2021-01

Dňa: 03.02.2021

 

Z Á P I S N I C A

 

z 20. schôdze Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá sa uskutočnila3. februára 2021, so začiatkom o 17.00hv Starej Pazove, v priestoroch Slovenského národného domu, Cyrila a Metoda 11.

 

Zasadnutiu predsedala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM. Schôdze sa zúčastnilo 24 členov NRSNM: Libuška Lakatošová, Branislav Kulík, Zlatko Šimák, Tatiana Vujačićová, Vladimír Francisty, Janko Havran, Svetlana Zolňanová, Ján Šuľan, Janko Kolárik, Tatiana Brtková, Zlatko Lenhart, Juraj Súdi, Anna Horvátová, Branislav Slivka, Anna Huďanová, Miroslav Tomáš,Hviezdoslav Čmelík, Ján Makan, Tatiana Štaubová, Katarína Vrabčeniaková,Martina Martinková Sabolčká, Juraj Červenák, Michal Baláž a Jarmila Agarská.

 

Schôdze sa nezúčastnili: Pavel Surový, Jaroslav Stevanov, Jano Puškár, Zdenko Kolár a Ján Gages.

Schôdze sa zúčastnila aj Anna Čapeľová, predsedníčka VPK NRSNM.

Prítomní zamestnanci NRSNM – Mária Poptešinová, Svetluša Hlaváčová, Anna Stojanovićová, Lidija Damijanová.

Prítomní predstavitelia médií: RTV Vojvodina– Rádio Nový Sad, NVU Hlas ľudu, RTV Stará Pazova.

 Zasadnutie otvorila predsedníčka Libuška Lakatošová.

Prítomných pozdravil Zdenko Uhelík, výkonný riaditeľSlovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka.

Predsedníčka L. Lakatošová prečítala návrh rokovacieho programu.

 

Návrh rokovacieho programu:

          1. Schválenie rokovacieho program

          2.Schválenie zápisníce

a) zo 14. pracovnej schôdze NRSNM

                b) z 15. elektronickej schôdze NRSNM

                c) zo 16. elektronickej schôdze NRSNM

                d) zo 17. elektronickej schôdze NRSNM

                e) z 18. elektronickej schôdze NRSNM

                f) z 19. elektronickej schôdze NRSNM

 

          3.Výročné správy:

a) Výročná správa NRSNM za rok 2020

                b) Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM za rok 2020

                c) Výboru pre vzdelávanie NRSNM za rok 2020

                d) Výboru pre informovanie NRSNM za rok 2020

e) Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2020

 

         4.Schvaľovanie finančnej správy NRSNM za rok 2020

5.Vynesenie rozhodnutia o schválení Správy o hmotnom a finančnom hospodáreníroku 2020

         6.Schvaľovanie plánu a programu práce :

                  a) Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM na rok 2021

                  b) Výboru pre informovanie NRSNM na rok 2021

                  c) Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2021

       d) Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2021

 

                          7.   Schvaľovanie plánu a programu práce NRSNM na rok 20 

                          8. Schvaľovanie finančného plánu NRSNM na rok 2021

        9. Schválenie pravidiel na reguláciu postupu verejného obstarávania v NRSNM

      10. Informácia o angažovaní nezávislého revízora

                 11. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov:

a.)    schválenie Plánu a programu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021.

b.)   schválenie Finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021.

 12. Informácia o podávaní demisie člena Výboru pre informovanie NRSNM a voľba nového člena Výboru pre informovanie NRSNM

 13.   Informácia o doterajších etapách na príprave výstavby Slovenského centra v Novom Sade

                 14 .Mienky a stanoviská NRSNM:

 

 • Mienka k voľbe riaditeľa Základnej školy Ľudovita Štúra v Kysáči.
 • Mienka k voľbe riaditeľa Predškolskej ustanovizne Ľubu Stanića v Beočine.
 • Mienka k voľbe riaditeľa Základnej školy Jána Amosa Komenského v kulpíne.
 • Mienka k voľbe riaditeľa Základnej školy Prvá Vojvodinská Brigáda v Novom Sade.
 • Stanovisko a odborné posúdenie kvality učebníc v slovenskom vyučovacom jazyku -  2. ročník ZŠ – Čítanka zo slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry s multimediálnym dodatkom a cd k učebnici, 2. ročník – Moja prvá gramatika - pracovný zošit pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry.
 • Stanovisko a odborné posúdenie kvality a používania učebnice Hudobnej kultúry a CD k učebnici Hudobná kultúra 5 a multimediálny dodatok.
 • Mienka na návrh na Sieť verejných ustanovizni základných škôl – na území obce Báčska Topola.

 

15. Rôzne

 

ROKOVANIE:

 

1.Schválenie rokovacieho programu

 

J. Šuľan navrhol doplniť rokovací program jedným bodom: Návrh na odvolanie Pavla Surového s postu podpredsedu NRSNM. Žiadal, aby sa tento bod našiel pod číslom jeden. Návrh podpísali 17-ti členovia NRSNM. Prečítal odôvodnenie.

 V diskusii sa zúčastnil J. Červenák, Ján Makan a J. Havran.

 L. Lakatošová dala návrh na zmenu rokovacieho programu (aby sa pod č. 2 do rokov. programu dal bod: Návrh na odvolanie P. Surového z postu podpredsedu NRSNM) na hlasovanie

.Návrh je väčšinou hlasov schválený (za: 18, proti: 0, zdržaných: 4, nehlasovali:2)

 L. Lakatošová navrhla, aby sa ako bod 3 dalo: Voľba volebnej komisie a postup odvolania

Návrh je väčšinou hlasov schválený (za: 18, proti: 0, zdržaných: 3, nehlasovali:3).

 

S. Zolňanová navrhla doplniť bod 14 rokov. programu jedným podbodom:

- Mienka na rozriešenie a vymenovanie člena školského výboru Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade

Návrh je jednohlasne schválený (za: 24).

 Ostatné body v rokovacom programe sa posúvaju o dve čísla.

 L. Lakatošová dala na hlasovanie zmenený rokovací program.

Návrh je väčšinou hlasov schválený (za: 18, proti: 0, zdržaných: 3, nehlasovali:3).

 

2.Návrh na odvolanie P. Surového z postu podpredsedu NRSNM

L. Lakatošová konštatovala, že iniciatívu podpísali 16-ti členovia a vysvetlila, akým postupom sa, na základe rokovacieho poriadku národnostnej rady, odvoláva a volí podpredseda NRSNM. Vysvetlila, že odvolanie podpredsedu národnostnej rady, spravuje rokovací poriadok národnostnej rady, čl. 21 a čl. 8, ktorý spravuje voľby predsedu národnostnej rady. Na základe čl. 11 rokovacieho poriadku sa voli trojčlenná volebná komisia, ktorá voľby má uskutočniť.

Na požiadavku J. Červenáka, prečítala odôvodnenie a mená členov ktorí podali návrh na odvolanie P. Surového z postu podpredsedu NRSNM: Hviezdoslav Čmelík, Branislav Kulík, Zlatko Lenhart, Tatiana Brtková, Miroslav Tomáš, Janko Kolárik, Zlatko Šimák, Svetlana Zolňanová, Janko Havran, Tatiana Vujačićová, Ján Šuľan, Anna Horvátová, Anna Huďanová, Vladimír Francisty, Juraj Súdi, Branislav Slivka.

L. Lakatošová otvorila rozpravu. Rozpravy sa nikto nezúčastnil.

 3.Voľba volebnej komisie a postup odvolania

 Do volebnej komisie L. Lakatošová navrhla Janka Havrana, Zlatka Lenharta a Hviezdoslava Čmelíka.

           L. Lakatošová otvorila rozpravu. Rozpravy sa nikto nezúčastnil.

Členovia schválili návrh na zloženie volebnej komisie väčšinou hlasov (za: 17, proti: 0, zdržaných: 4, nehlasovali:3).

 

PRESTÁVKA

 

Janko Havran konštatoval, že volebná komisia si zvolila predsedu (Janka Havrana) a pripravila 29 hlasovacích lístkov s textom: HLASOVACÍ LÍSTOK na odvolanie Pavla Surového z postu podpredsedu NRSNM pred uplynutím mandátu, Stará Pazova 03.02.2021

s dvomi ponúknutými opciami: ZA a PROTI.

 Členovia NRSNM tajne hlasovali.

4.Volebná komisia konštatovala že je použitých 21 lístkov, z toho: za 17, proti 2, 2 lístky boli neplatné, z čoho vyplíva, že návrh na odvolanie P. Surového z postu podpredsedu NRSNM je väčšinou hlasov schválený.

 

4. Schválenie zápisníc:

 L. Lakatošová otvorila rozpravu. Rozpravy sa nikto nezúčastnil.

 

a) zo 14. pracovnej schôdze NRSNM

 Zápisnica zo 14. pracovnej schôdze NRSNM je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 3)

 

                  b) z 15. elektronickej schôdze NRSNM

Zápisnica z 15. elektronickej schôdze NRSNM je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 2, nehlasoval: 1)

 

 

                    c) zo 16. elektronickej schôdze NRSNM

Zápisnica zo 16. elektronickej schôdze NRSNM je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 2, nehlasoval: 1)

 

 

                   d) zo 17. elektronickej schôdze NRSNM

 Zápisnica zo 17. elektronickej schôdze NRSNM je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 2, nehlasoval: 1)

 

                   e) z 18. elektronickej schôdze NRSNM

 Zápisnica z 18. elektronickej schôdze NRSNM je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 2, nehlasoval: 1)

 

                   f) z 19. elektronickej schôdze NRSNM

Zápisnica z 19. elektronickej schôdze NRSNM je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 2, nehlasoval: 1)

 

 6Výročné správy:

a) Výročná správa NRSNM za rok 2020

                b)Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM za rok 2020

                c)Výboru pre vzdelávanie NRSNM za rok 2020

                d)Výboru pre informovanie NRSNM za rok 2020

 e) Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2020

 

Diskusie sa zúčastnili J. Červenák, L. Lakatošová, J. Šuľan, J. Havran.

 

a) Výročná správa NRSNM za rok 2020 je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 2, zdržaných: 1)

b) Výročná správa Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM za rok 2020 je schválená väčšinou hlasov (za: 20, proti: 0, zdržaných: 3, nehlasoval:1)

c) Výročná správa Výboru pre vzdelávanie NRSNM za rok 2020 je schválená väčšinou hlasov (za: 22, proti: 0, zdržaných: 2)

d) Výročná správa Výboru pre informovanie NRSNM za rok 2020 je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 3)

e) Výročná správa Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2020 je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 3)

 

 6. Schvaľovanie finančnej správy NRSNM za rok 2020

 

L. Lakatošová otvorila rozpravu. Rozpravy sa nikto nezúčastnil.

Finančná správa NRSNM za rok 2020 je schválená väčšinou hlasov (za: 22, proti: 1, zdržaných: 1).

 

 7. Vynesenie rozhodnutia o schválení Správy o hmotnom a finančnom hospodárení v roku 2020

 

L. Lakatošová otvorila rozpravu. Rozpravy sa nikto nezúčastnil.

Správa o hmotnom a finančnom hospodárení v roku 2020 je schválená väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 3).

 

  8. Schvaľovanie plánu a programu práce :

                  a)Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM na rok 2021

                  b)Výboru pre informovanie NRSNM na rok 2021

                  c) Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2021

       d) Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2021

 

Diskutovali J. Červenák, L. Lakatošová, B. Slivka, J. Makan, S. Zolňanová, A. Čapeľová.

 

a) Plán a program práce Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM na rok 2021 je schválený väčšinou hlasov (za: 22, proti: 0, zdržaných: 2).

b) Plán a program práce Výboru pre informovanie NRSNM na rok 2021 je schválený väčšinou hlasov (za: 22, proti: 0, zdržaných: 2).

c) Plán a program práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2021 je schválený väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 1, nehlasoval: 2).

d) Plán a program práce Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2021 je schválený väčšinou hlasov (za: 20, proti: 0, zdržaných: 3, nehlasoval: 1).

 

 9. Schvaľovanie plánu a programu práce NRSNM na rok 2021

 

J. Červenák navrhol, aby národnostná rada dala iniciatívu na patričné ministerstvo a iné štátne orgány, aby sa zmenil volebný zákon v RS tak, aby si autochtóne menšiny žijúce na území Republiky Srbsko priamo volili legitímneho predstaviteľa svojej menšiny.

 

Plán a program práce NRSNM na rok 2021 s doplnením je schválený jednohlasne.

 

 10. Schvaľovanie finančného plánu NRSNM na rok 2021

 L. Lakatošová otvorila diskusiu.

Diskutovali J. Červenák, L. Lakatošová.

Finančný plán NRSNM na rok 2021 je schválený väčšinou hlasov (za: 21, proti: 0, zdržaných: 2, nehlasoval: 1).

 

 11. Schválenie pravidiel na reguláciu postupu verejného obstarávania v NRSNM

 L. Lakatošová otvorila rozpravu. Rozpravy sa nikto nezúčastnil.

 Pravidlá na reguláciu postupu verejného obstarávania v NRSNM sú jednohlasne schválené.

 

12. Informácia o angažovaní nezávislého revízora

 L. Lakatošová otvorila rozpravu. Rozpravy sa nikto nezúčastnil.

 

 13. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov:

 

 1. a)schválenie Plánu a programu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021
 2. b)schválenie Finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021

 

Diskutovali J. Červenák, L.Lakatošová, A. Huďanová.

 

a) Plán a program Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021 je schválený väčšinou hlasov (za: 22, proti: 0, zdržaných: 2).

b) Finančný plán Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021 je schválený väčšinou hlasov (za: 22, proti: 0, zdržaných: 2).

 

 1. Informácia o podávaní demisie člena Výboru pre informovanie NRSNM a voľba nového člena Výboru pre informovanie NRSNM

 

L. Lakatošová oboznámila členov NRSNM, že členka VPI Anička Chalupová podala demisiu na členstvo z dôvodu, že sa odsťahovala do zahraničia. Demisia je neodvolateľná. Rozoberal to aj Výbor pre informovanie, ktorý navrhol, aby sa novou členkou výboru stala Anna Lešťanová, novinárka Hlasu ľudu zo Starej Pazovy.

 Návrh, aby Anna Lešťanová bola zvolená za členku VPI NRSNM je jednohlasne schválený (za:24).

 

15.Informácia o doterajších etapách na príprave výstavby Slovenského centra v Novom Sade

L. Lakatošová informovala členov NRSNM o momentálnej situácii, keď ide o dohovory s cirkevným zborom, a o ideové riešenia na budovu, ako aj o tom, že sa začiatkom marca očakáva návšteva predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Milana Jána Pilipa.

 

 16. Mienky a stanoviská NRSNM:

 

 • Mienka k voľbe riaditeľa Základnej školy Ľudovita Štúra v Kysáči.
 • Mienka k voľbe riaditeľa Predškolskej ustanovizne Ľubu Stanića v Beočine.
 • Mienka k voľbe riaditeľa Základnej školy Jána Amosa Komenského v kulpíne.
 • Mienka k voľbe riaditeľa Základnej školy Prvá Vojvodinská Brigáda v Novom Sade.
 • Stanovisko a odborné posúdenie kvality učebníc v slovenskom vyučovacom jazyku -  2. ročník ZŠ – Čítanka zo slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry s multimediálnym dodatkom a cd k učebnici, 2. ročník – Moja prvá gramatika - pracovný zošit pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry.
 • Stanovisko a odborné posúdenie kvality a používania učebnice Hudobnej kultúry a CD k učebnici Hudobná kultúra 5 a multimediálny dodatok.
 • Mienka na návrh na Sieť verejných ustanovizni základných škôl – na území obce Báčska Topola.
 • Mienka na rozriešenie a vymenovanie člena školského výboru Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade

 

Mienky a stanoviská su schválené väčšinou hlasov (za: 22, proti: 0, zdržaných: 1, nehlasoval: 1).

 

17.Rôzne

 

A.Huďanová informovala členov NRSNM, že je v NVU Hlas ľudu v minulom roku vykonaná inšpekcia práce v období, keď riaditeľom bol Samuel Žiak, o čom existuje zápisnica.

 

 

Zapísala

Lidija Damijanová

                                                                                                                                                                                                           Libuška Lakatošová

                                                                                                                                                                                                           predsedníčka NRSNM

 

 

Zverejnené vZasadnutia
Výstava v kultúrno-umelecký program v Selenči

Dňa 2. júla 2021 o 18. hodine v Etno-odbočke MOMS Selenča v Selenči sa uskutočnila výstava pri príležitosti 20. výročia vystavovania v etno-priestore v tamojšom Dome kultúry. Podujatie poctila aj predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, ktorá sa aj prihovorila. Okrem nej v mene NRSNM boli prítomní aj Svetlana Zolňanová, Katarína Vrabčeniaková, Anna Horvátová, Anna Čapeľová a Juraj Súdi. Podujatie poctili i hostky z Lalite a zo Starej Pazovy. Slovo mali i vedúca etno-odbočky Viera Streharská a Marína Vrabčeniaková, selenčská richtárka. V pokračovaní dňa vo večerných hodinách sa v Dome kultúry uskutočnil kultúrno-umelecký program za účasti početných kultúrno-vzdelávacích inštitúcií v Selenči. Prítomný bol i riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimír Francisty a prihovorila sa i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová. Uvedená výstava a kultúrno-umelecký program boli vzácnym príspevkom k zaznamenávaniu osláv Dňa Selenče.

web 28-2021dsZvonySpevokol

 

Zverejnené vNRSNM
štvrtok, 01 júl 2021 08:55

Konkurzy v oblasti informovania

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje:

 • KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – PRODUKCIA
 • KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – JEDNORAZOVÉ GRANTY PRE ŠKOLENIE A PRAX
 • KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – WEB PRODUKCIAKONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – PRODUKCIA

 

Vážení mediálni pracovníci,

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 v oblasti informovania.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií ako súčastí verejného záujmu Slovákov žijúcich v Srbsku bude podpora produkcie s cieľom zveľadenia kvality v oblasti verejného informovania.

Na výrobu televíznych, rozhlasových, printových, hraných, hudobných a iných obsahov v roku 2021 je vyčlenených 200.000,00 RSD.

Možnosť uchádzať sa o tieto prostriedky budú mať jednotlivci, súkromné produkcie, mimovládne organizácie, združenia a asociácie. O prostriedky sa nemôžu uchádzať médiá financované štátnym a pokrajinským rozpočtom. Tieto médiá však môžu byť distributérmi podporených obsahov.

Základnou podmienkou súbehu je verejný záujem tunajších Slovákov, kvalita a inovácia v oblasti produkcie. Distribúcia materiálov musí byť zaručená zmluvou medzi tvorcom a médiami, resp. vydavateľom.

Prioritu pri hodnotení projektov budú mať inovatívne návrhy, ktoré oblasť produkcie programov v slovenskej reči pozdvihnú na vyššiu úroveň, a to predovšetkým svojou žurnalistickou kvalitou, jazykovou a technologickou vyspelosťou.

Tlačivo konkurzu si môžete zaobstarať TU.

Žiadosti bude hodnotiť komisia Výboru pre informovanie NRSNM.

Súbeh bude otvorený do 15. novembra 2021. Účelovosť prostriedkov bude hodnotiť komisia VPI NRSNM.

Všetky dodatočné informácie si môžete zaobstarať telefonicky na číslo 021 422 989.

Žiadosti treba odoslať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  a poštou na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (pre konkurz VPI NRSNM)
Bulevar Mihajla Pupina 1/V
21 000 Nový Sad

 


 

KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – JEDNORAZOVÉ GRANTY PRE ŠKOLENIE A PRAX


Vážení mediálni pracovníci a študenti,

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 v oblasti informovania.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií ako súčastí verejného záujmu Slovákov žijúcich v Srbsku bude podpora osobnej iniciatívy mediálnych pracovníkov a študentov v ich úsilí zdokonaliť sa doma a v zahraničí. Týmto spôsobom, na základe osobnej požiadavky podporíme aj volontérsku študentskú prax v tunajších médiách.

Na tieto účely v roku 2021 je vyčlenených 50.000,00 RSD.

Možnosť uchádzať sa o tieto prostriedky budú mať iba jednotlivci.

Základnou podmienkou  a prioritou súbehu je osobná iniciatíva v zdokonaľovaní doma a v zahraničí a odbornej praxi v slovenských redakciách v médiách vo Vojvodine.

Tlačivo konkurzu si môžete zaobstarať TU.

Žiadosti bude hodnotiť komisia Výboru pre informovanie NRSNM. Súbeh bude otvorený do 15. novembra 2021. Účelovosť prostriedkov bude hodnotiť komisia VPI NR SNM.

Všetky dodatočné informácie si môžete zaobstarať telefonicky na číslo 021 422 989.

Žiadosti treba odoslať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  a poštou na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (pre konkurz VPI NRSNM)
Bulevar Mihajla Pupina 1/V
21 000 Nový Sad

 


 

KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – WEB PRODUKCIA


Vážení profesionálni a neprofesionálni novinári,

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 v oblasti informovania.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií ako súčastí verejného záujmu Slovákov žijúcich v Srbsku bude podpora web produkcie s cieľom zveľadenia kvality v oblasti verejného informovania.

Na tieto účely v roku 2021 je vyčlenených 60.000,00 RSD.

Možnosť uchádzať sa o tieto prostriedky budú mať jednotlivci, súkromné produkcie, mimovládne organizácie, združenia a asociácie. O prostriedky sa nemôžu uchádzať médiá financované štátnym a pokrajinským rozpočtom. Tieto média však môžu byť distributérmi podporených obsahov.

Prioritu pri hodnotení projektov budú mať kvalitné a inovačné obsahy od formy blogu, portálu, klasickej webovej stránky, advertisingu prostredníctvom spoločenských sietí (facebook, twitter, youtube..).

Tlačivo konkurzu si môžete zaobstarať TU.

Žiadosti bude hodnotiť komisia Výboru pre informovanie NRSNM. Súbeh bude otvorený do 15. novembra 2021. Účelovosť prostriedkov bude hodnotiť komisia VPI NRSNM.

Všetky dodatočné informácie si môžete zaobstarať telefonicky na číslo 021/422-989.

Žiadosti treba odoslať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  a poštou na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (pre konkurz VPI NRSNM)
Bulevar Mihajla Pupina 1/V
21 000 Nový Sad

 

 

 

 

Zverejnené vVýzvy
top