Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - marec 2021

19. marca sa konalo elektronické zasadnutie s predstaviteľkami OEBS Milicou Rodićоvou a Zuzanou Pavlíkovou. Na tému vzdelávania hovorila koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová a o súpise obyvateľstva koordinátorka pre úradné používania jazyka a písma a tajomníčka Mária Poptešinová.

Zverejnené vNRSNM
Podmienky na získanie štipendia Vlády SR na akademický rok 2021/2022

Podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je od 26. 03. – 30. 05. otvorený portál na podávanie žiadostí na štipendium Vlády SR v akademickom roku 2021/2022.

V priestoroch NRSNM zasadala 25.03.2021 Komisia pre štipendiá a vyniesla nasledovné závery:

 

Podmienky na získanie štipendia Vlády SR na akademický rok 2021/2022

 

         Na návrh Komisie pre štipendiá NRSNM a veľvyslanectva SR v Belehrade a Matice slovenskej v Srbsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na svojom elektronickom zasadnutí, zo dňa 25.03.2021 rozhodla, aby sa pri získavaní odporúčania na štipendium Vlády SR na akademický rok 2021/2022 uprednostňovali kandidáti, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

-          občania Srbska slovenského pôvodu

-          priemerný prospech v priebehu celého školenia na strednej škole viac ako 4.00 –pre študentov základných štúdií a viac ako 8.00 v priebehu štúdia – pre študentov magisterských a doktorandských štúdií

-          zvolený študijný odbor

1. maturantom stredných škôl sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. ročníka a polrok zo 4. ročníka a vydelí 4

2. ukončeným stredoškolákom sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4. ročníka a známky z maturitnej skúšky a vydelí 5

3. študentom 1. a 2. ročníka sa prospech vypočíta sčítaním strednej známky z 1., 2., 3. a 4. ročníka a známky z maturitnej skúšky a vydelí 5. Potom sa pripočíta prospech zo študijných výsledkov z potvrdenia z fakulty a vydelí 2

4. pre uchádzačov o štipendium na magisterské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z bakalárskeho štúdia

5. pre uchádzačov o štipendium na doktorandské štúdium sa budú brať do úvahy študijné výsledky z magisterského štúdia

Prednosť získajú kandidáti, ktorí nadobudli základné alebo stredné vzdelanie v slovenskom jazyku alebo navštevovali hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry nasledovne:

-          za navštevovanie výuky v slovenskej triede alebo hodín slovenčiny s prvkami národnej kultúry na ZŠ 2 body /dokladovať fotokópiou vysvedčenia/,

-          za navštevovanie výuky v slovenskej triede na SŠ alebo za navštevovanie hodín slovenčiny s prvkami národnej kultúry na SŠ 1 bod /dokladovať fotokópiou vysvedčenia odoslanou na mail/.

 

V prípade, že viacej kandidátov bude mať rovnaký počet bodov, uprednostnia sa kandidáti, ktorí sú držiteľmi diplomov z kultúrnych podujatí na pokrajinskej, republikovej alebo medzinárodnej úrovni a z podujatí, ktoré organizuje Národnostná rada a ďalšie inštitúcie Slovákov s cieľom zachovať svoju národnostnú identitu. /dokladovať skenovaním diplomu/

 

Kandidátom budú pridelené body (za prospech maximálne 50 bodov za navštevovanie výuky na základnej a strednej škole v slovenskej triede maximálne 3 body) a na základe získaných bodov sa formuje poradovník.

Odporúčania sa prioritne budú dávať študentom, ktorí sa zapisujú do 1. ročníka základného štúdia. Študenti, ktorí už študujú, môžu získať odporúčanie ako náhradníci.

 

POTREBNÉ DOKLADY K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE ŠTIPENDIÍ VLÁDY SR

 

na stránke www.vladnestipendia.sk

 

Prihlášky je potrebné odovzdať elektronicky na www.vladnestipendia.sk najneskôr do 30. mája.

 

Kópie diplomov zo súťaží a kultúrnych podujatí a vysvedčení o zakončení slovenskej ZŠ a SŠ /absolvovaných hodinách slovenčiny /stačí po jedno vysvedčenie/ treba poslať skenované na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 30. mája. Po tomto termíne sa dokumentácia nebude brať do úvahy.

 

Oneskorené a neúplné prihlášky nedostanú súhlas krajanskej organizácie.

 

Rozhodnutím Vlády SR je neštipendijné zubné lekárstvo, farmácia a právo, ako aj jazyk v kombinácii s prírodnými vedami. Udelí sa 20 štipendií na magisterské štúdium a 2 štipendiá na doktorandské štúdium.

 

            Od akademického roku 2016/2017 sa udeľuje štipendium na všeobecné lekárstvo (číslo študijného odboru 7.1.1.) - základné štúdium a lekárstvo (číslo študijného odboru 7.1.2. - 7.1.28.) - doktorandské štúdium a od roku 2017/2018 aj učiteľstvo slovenského jazyka v kombinácii so všeobecnovzdelávacími  predmetmi a spoločenskými vedami vrátane cudzích jazykov. Učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy/ 1.1.1 - 1.1.10

 

 

 

 

 

 

 

Príklad dištančného vzdelávania po slovensky v UNICEF-e

Ministerstvo osvety, vedy  a technologického rozvoja podalo do UNICEF-u správu o realizácii vyučovacieho procesu počas pandémie, ktorá trvá už celý jeden rok. Súčasťou správy z Belehradu so schválením kabinetu ministra bolo aj kratučké video po slovensky, ktoré natočili žiaci – členovia Orchestríka zo Selenče so svojim učiteľom Jurajom Súdim a odoslali ako ukážkový materiál v rámci projektu Dištančného vzdelávania v organizácii NRSNM. Takto sa ukážka z oblasti vzdelávania po slovensky stala súčasťou správy ministerstva a dostala sa na medzinárodné hodnotenie. 

V pokrajinskej vláde odovzdané dohody o pridelení prostriedkov na rok 2021

Dňa 18.03.2021 v pokrajinskej vláde v Novom Sade predsedom národnostných rád národnostných menšín slávnostne boli odovzdané dohody o pridelení finančných prostriedkov. Na realizáciu celoročných aktivít sedemnástim národnostným radám, ktoré majú sídlo na území AP Vojvodiny, bolo z pokrajinského rozpočtu vyčlenených 61,6 milióna dinárov. Odovzdal ich podpredseda vlády pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník Zsolt Sakalas. Pridelené prostriedky sú určené na spolufinancovanie bežných aktivít a pravidelnej činnosti národnostných rád a budú sa vyplácať kvartálne, v štyroch rovnakých častiach, do konca roka 2021. V mene NRSNM dohodu podpísala predsedníčka Libuška Lakatošová.

 IMG 20210319 102020-min

Zverejnené vNRSNM

Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na www.vladnestipendia.sk, kde je dostupný aj manuál pre uchádzačov o štipendium vlády SR so všetkými aktuálnymi informáciami. Každý uchádzač a užívateľ portálu má v prípade potreby k dispozícii technickú podporu na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  alebo tel. č.: +421907 551 404.

 

Uchádzač o poskytnutie vládneho štipendia môže svoju prihlášku odosielať v elektronickej podobe od 26.3. 2021. Posledný termín elektronickej registrácie a odoslania prihlášky kompletnými materiálmi je 30.5. 2021. Prihláška aj s príslušnými materiálmi, ktorá nebude zaslaná elektronicky, nebude akceptovaná. Elektronické nominácie uzatvárajú príslušné krajanské organizácie najneskôr 4.6. 2021. V prípade teritórií, kde aktívna spolupráca s krajanskými organizáciami zatiaľ neprebieha, si dovoľujeme o uzavretie nominácií požiadať príslušný zastupiteľský úrad SR v zahraničí.

 

Podmienky pre udelenie vládneho štipendia na vysokoškolské štúdium v SR upravuje zákon č.392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienkou pre získanie vládneho štipendia na štandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia je zvládnutie slovenského jazyka na požadovanej úrovni a prijatie na štúdium vo zvolenom študijnom programe verejnej vysokej školy v SR. Uchádzači zo Srbska majú možnosť absolvovať intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie komunikačných schopností potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia v slovenskom jazyku. Pre vybraných uchádzačov je kurz bezplatný a organizuje ho pracovisko Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (JOP CĎV UK v Bratislave) v termíne od 5.7. 2021 do 16. 7. 2021. Kurz sa uskutoční dištančnou online formou cez aplikáciu MSTeams.

 

MŠVVaŠ SR súčasne upozrňuje predstaviteľov krajanských organizácií, ktorí budú zostavovať zoznam odporučených kandidátov, že výberová komisia MŠVVaŠ SR bude žiadosti posudzovať v súlade so základnými podmienkami pre získanie vládneho štipendia, ktoré sú:

1) nominácia krajanskej organizácie;

2) dosiahnuté študijné výsledky počas predchádzajúceho stredoškolského, resp. vysokoškolského

štúdia študijný priemer do 4,00 z 5,00 alebo 8 z 10 (80 %);

3) zvolený študijný program (odbor).

 

Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú vyhovovať uvedeným kritériám, nebudú výberovou komisiou posudzovanéElektronicky odoslané doklady akceptovaný uchádzač predloží papierovej forme Sekcii medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR alebo ich zašle poštou. Rezort školstva si dovoľuje zahraničných partnerov, ako aj jednotlivé zastupiteľské úrady SR upozorniť, že bez predloženia originálnych dokladov nebude možné uskutočniť výplatu štipendia. Výšky poskytovaných štipendií sú uvedené v priložených finančných podmienkach pre akad. rok 2021/2022. Štipendista je povinný dodržať termín nástupu na štúdium určený školou, v odôvodnených prípadoch je možný nástup najneskôr 30.9. 2021. Svojvoľné skracovanie doby štúdia oneskoreným nástupom na štúdium nie je možné akceptovať.

Zverejnené vVýzvy
streda, 17 marec 2021 11:37

Projekt Hrajme sa spolu

Projekt Hrajme sa spolu

V priebehu decembra r. 2020 Národnostná rada slovenskej národnostnejh menšiny za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizovala projekt pod názvom Hrajme sa spolu – prispievanie k skvalitneniu výučby a pozdvihnutiu slovenskosti v materských školách v Srbsku. Náplňou projektu bolo zabezpečenie detských ihrísk a rekvizít pre ihriská – šmýkačiek, hojdačiek, trampolín a iných v deviatich materských škôlkach. V Padine, Kovačici, Starej Pazove, Kysáči, Selenči, Laliti, Hložanoch, Vojlovici a Báčskom Petrovci, kde sa v slovenskej – materinskej reči vyučuje 200 našich ratolestí.

IHRISKO

 

Zabezpečením takýchto kvalitných, reprezentatívnych a moderných detských ihrísk i rekvizít pre uvedené materské školy je podporený výchovno-vzdelávací proces pri výučbe slovenčiny v slovenských skupinách v materských školách v prostrediach, kde žije značný počet Slovákov v Srbsku. Je to zároveň i jeden zo stimulov podpory otvorenia slovenských skupín v materských školách v perspektíve. Tieto pomôcky by zároveň mali podporovať ducha tolerancie a znášanlivosti majoritnej a minoritnej slovenskej spoločnosti v otázke používania slovenského jazyka a s cieľom zachovať jazykovú a kultúrnu identitu v slovenských prostrediach v Srbsku.

Projekt Hrajme sa spolu v nemalej miere prispeje k skvalitneniu podmienok práce, vytvoreniu podnetov pre vyučovanie v slovenskom jazyku v materských školách a v neposlednom rade i ku zvýšeniu počtu slovenských detí v materských školách. Zároveň sa ním prispeje i k upevňovaniu národného povedomia slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

TRAPOLINA

 

Zverejnené vNRSNM
Online rokovanie predstaviteľov NRSNM s ÚSŽZ

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade dňa 10. marca 2021 sa uskutočnilo online rokovanie predstaviteľov našej strešnej celomenšinovej inštitúcie s predstaviteľmi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v čele s ich predsedami – Libuškou Lakatošovou a Milanom Jánom Pilipom. Na konferencii participovali aj predstavitelia Ministerstva financií a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorá si vyžaduje obmedzenie fyzického kontaktu a na význam problematiky z druhej strany, využité boli dostupné digitálne nástroje a zúčastnené strany rokovali online. Vďaka uvedenej platforme došlo k vzájomnému zdieľaniu informácií ohľadom pokračovania príprav výstavby Slovenského centra so sídlom v Novom Sade.

Pred uvedeným online rokovaním Národnostná rada Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí predostrela diagramy aktivít vyjadrené v časových a finančných rámcoch spolu s vizualizáciou samotnej budovy. V diagramoch sú detailne rozpracované všetky fázy prípravy a výstavby uvedeného objektu. Od prijatia ponuky a podpísania zmluvy, ideového riešenia, podmienok umiestnenia budovy, projektu stavebného povolenia, registrácie stavebných prác, samotného projektu realizácie, vykonávania stavebných prác až po samotné povolenie na používanie.

Zúčastnené strany marcového online rokovania sa dopracovali i ku konkrétnym záverom. Okrem iného bolo dohodnuté, že v priebehu apríla bežného roka resp. v najbližšej dobe na pôde Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny ohľadom tejto záležitosti dôjde k bilaterálnemu stretnutiu predsedu ÚSŽZ s predsedníčkou NRSNM. Nasleduje podpísanie zmluvy po ktorej by sa mal uskutočniť presun finančných prostriedkov. Z prvej finančnej transakcie prostriedky budú usmernené na prípravu projektovej dokumentácie výstavby Slovenského centra.

2 online rokovanie

Zverejnené vNRSNM
Spoločenský dialóg na tému vzdelávania

V paláci Srbsko v Belehrade 15. 03. 2021 Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva usporiadalo tematický spoločenský dialóg na tému návrhu Stratégie vzdelávania 2030. Na stretnutí sa zúčastnili ministerka pre ľudské a menšinové práva, minister vzdelávania, štátne tajomníčky oboch ministerstiev, predstavitelia Ústavu pre zveľadenie vzdelávania a výchovy, Ústavu pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy, Vojvodinského pedagogického ústavu, Pokrajinského sekretariátu, Rady Európy a národnostných rád národnostných menšín.

V mene Koordinácie národnostných rád národnostných menšín hovoril predseda koordinácie Borče Veličkovski. Návrh na zmeny a doplnky Stratégie vzdelávania 2030 prezentovala Svetlana Zolňanová, členka Národnej osvetovej rady v mene Koordinácie národnostných rád národnostných menšín, ktorá zastupovala aj Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny. Do diskusie sa zapojili aj predstavitelia bosniackej, bunjevskej, rusínskej, macedónskej, bulharskej, maďarskej, českej, ruskej a vlašskej národnostnej rady.

IMG-2739d78173fe3621c3dd895027e98c35-V

Strana 1 z 2
top