Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - streda, 10 február 2021
streda, 10 február 2021 12:53

Ministerka Čomićová navštívila NRSNM

Ministerka Čomićová navštívila NRSNM

Dňa 8. februára 2021 ústredie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade navštívila ministerka pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg Gordana Čomićová spolu so svojimi spolupracovníkmi. V delegácii s pani ministerkou boli štátni tajomníci rezortného ministerstva Ninoslav Jovanović a Olena Papugová, tiež Ivana Antićová a Aleksandra Raškovićová z ministerského kabinetu. Vzácnu hostku so spolupracovníkmi privítala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová v spoločnosti podpredsedov rady – Tatiany Vujačićovej a Zlatka Šimáka, Svetlany Zolňanovej, členky NR a Výkonnej rady NRSNM poverenej vzdelávaním ako i predsedov výborov – Anny Čapeľovej, Anny Horvátovej, Vladimíra Francistyho a Janka Kolárika.

Ministerka Čomićová slovenskú národnostnú radu navštívila v rámci plánovaných oficiálnych návštev všetkých národnostných rád v bežnom roku. Aj keď je toto ministerstvo ešte vždy vo fáze formovania, pani ministerka prejavila dobrú vôľu vyjsť v ústrety národnostným radám v prípade potreby. Prioritou rozhovoru s predstaviteľmi NRSNM boli prípravy na blížiaci sa súpis obyvateľstva, ktorý je kvôli pandémii spôsobenej vírusom corona odročený na október tohto roka. Do súpisu okrem lokálnych samospráv budú zapojené aj národnostné rady a pani ministerka prítomných stručne poinformovala o jednotlivých technických veciach, čiže mechanizmoch, týkajúcich sa priebehu samotného sčítania obyvateľstva. Od samotnej kampane po osoby, ktoré budú vykonávať súpis až po používanie materinského jazyka a písma. V pokračovaní sa dotkli i tém blížiacich sa volieb do národnostných rád národnostných menšín, ktoré sa uskutočnia v roku 2022. Osobitne si pohovorili o predstavovaní národnostných rád národnostných menšín v programe RTS, aby sa teda vytvoril programový tím a aby rady mali možnosť navrhovať o obsahu týchto vysielaní. Predsedníčka L. Lakatošová vzácnych hostí z ministerstva poinfrmovala o činnosti národnostnej rady a jednotlivých výborov. V rozhovore sa dotkli i problematiky dopravných tabúľ vypísaných v cyrilskom písme v obciach, v ktorých je slovenčina v úradnom použití.

2 1

 

3

Zverejnené vNRSNM
streda, 10 február 2021 12:42

Z 20. zasadnutia NRSNM

Z 20. zasadnutia NRSNM

Dňa 3. februára 2021 so začiatkom o 17.00 hodine v priestoroch Slovenského národného domu v Starej Pazove sa za prítomnosti 24 členov uskutočnilo dvadsiate zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorým predsedala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM. Program rokovania, pôvodne pozostávajúci z 15 bodov, doplnený bol o dva ďalšie body – o Návrh na odvolanie Pavla Surového z postu podpredsedu NRSNM ako i o Voľbu volebnej komisie. Totiž na začiatku rokovania zástupca splnomocneného navrhovateľa predložil podpísaný návrh na odvolanie z funkcie podpredsedu NRSNM Pavla Surového šestnástimi členmi NRSNM a vysvetlil návrh na odvolanie podpredsedu NRSNM. Po preskúmaní predloženej dokumentácie a diskusii, s prihliadnutím na uvedené dôvody a stanoviská, zahájená bola voľba Volebnej komisie, ktorá uskutočnila hlasovanie na základe článkov 12 a 13 Rokovacieho poriadku NRSNM. Po ukončení tajného hlasovania boli prečítané výsledky hlasovania. Tak z 24 prítomných členov NRSNM si hlasovacie lístky prevzalo 21 členov NRSNM, kým traja členovia odmietli prevziať hlasovacie lístky. Za odvolanie podpredsedu NRSNM Pavla Surového, člena NRSNM, hlasovalo 17 členov rady. Proti návrhu na odvolanie hlasovali 2 členovia rady, pričom 2 hlasovacie lístky boli neplatné. Takže na základe uvedených výsledkov hlasovania P. Surový bol odvolaný z tejto funkcie. V pokračovaní zasadnutie prebiehalo podľa jednotlivých bodov. Členovia rady schválili zápisnice zo 14. riadnej ako i z 15., 16., 17., 18. a 19. elektronickej schôdze NRSNM; v rámci osobitného bodu boli schválené výročné správy – NRSNM a všetkých štyroch výborov NRSNM – pre kultúru, vzdelávanie, informovanie a úradné používanie jazyka a písma za rok 2020; schválená bola finančná správa NRSNM za rok 2020; schválené bolo Rozhodnutie o hmotnom a finančnom hospodárení NRSNM v roku 2020; osobitne boli schválené plány a programy práce na rok 2021 výborov pre kultúru, vzdelávanie, informovanie a úradné používanie jazyka a písma a v rámci osobitného bodu bol schválený plán a program práce a finančný plán NRSNM na rok 2021. Člen NRSNM Juraj Červenák navrhol doplniť plán a program práce NRSNM na r. 2021 iniciatívou, aby sa do volebného zákona RS dostala možnosť slovenskej menšine dostať svojho predstaviteľa do republikového parlamentu, čo bolo aj schválené. V pokračovaní boli schválené Pravidlá na reguláciu postupu verejného obstarávania v NRSNM a podaná bola Informácia o angažovaní nezávislého revízora. Osobitný bod rokovania bol venovaný Plánu a programu a Finančnému plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021, ktoré členovia NRSNM tiež schválili. V rámci bodu Informácia o podávaní demisie členky Výboru pre informovanie NRSNM – Aničky Chalupovej a po zdôvodnení tejto demisie, navrhnutá bola nová členka tohto výboru – Anna Lešťanová, redaktorka týždenníka Hlasu ľudu, ktorý návrh členovia NR jednoznačne schválili. Predsedníčka Lakatošová podala informáciu o doterajších etapách na príprave výstavby a o vybavovaní majetkovo-právnej dokumentácie pre Slovenské centrum v Novom Sade spolu s novosadským evanjelickým cirkevným zborom. Stručne prezentovala ideový návrh projektu budovy, v ktorej budú slovenské ustanovizne sídliace v Novom Sade a ubytovacie priestory pre študentov, ktorí sa rozhodnú študovať v Novom Sade. V rámci spoločného bodu Mienky a stanoviská NRSNM členovia schválili mienky týkajúce sa dokumentov prislúchajúcich výborom pre vzdelávanie a to mienky k voľbe riaditeľov základných škôl a predškolskej ustanovizne, sieť verejných ustanovizní základných škôl, členov školských výborov ako i na stanoviská a odborné posúdenia kvality jednotlivých učebníc. V rámci bodu Rôzne okrem iných členka NR a riaditeľka NVU Hlas ľudu Anna Huďanová poinformovala prítomných o jednotlivých aktivitách v tejto ustanovizni, ktorej priamym zakladateľom je NRSNM.

 

Zverejnené vNRSNM
top