Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

streda, 12 máj 2010 15:51

Plán práce a finančný plán

Plán práce a finančný plán Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2010

 1. Finančná účasť NRSNM pri vydávaní časopisu Dolnozemský Slovák v podobe hradenia honorárov autorom zo Srbska
 2. Reprezentatívne zájazdy víťazov našich najväčších hudobno-tanečných a divadelných festivalov na popredné festivaly do Slovenskej republiky :

• Víťaz Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj odchádza na Podpolianske slávnosti v Detve
• Víťaz Detského folklórneho festivalu Zlatá brána odchádza na Detský folklórny festival do Duloviec
• Víťaz Prehliadky slovenských divadiel Vojvodiny odchádza na Scénickú žatvu do Martina
• Víťaz  Festivalu detských divadelných inscenácií 3xĎ odchádza s pravidla do Šale na festival  Divadelná Šaľa, prípadne na iné festivaly rovnakého obsahu.
 3. Zabezpečiť účasť Slovákov zo Srbska na manifestácii Na jarmoku v Rumunsku v     roku 2010
 4. Pracovné a finančné koncipovanie a participácia v realizácii SNS

Hlavné ciele v oblasti kultúry a umenia vojvodinských Slovákov na rok 2010

 Podobne ako i v minulých rokoch VPK plánuje podporiť naše tradičné festivaly, prehliadky a iné manifestácie.

 Inštitucionalizácia Slovenských národných slávností ( SNS ) sa z roka na rok ukazuje ako všetko viac potrebná, takže sa VPK znovu pokúsi to spraviť a bude to jedna z priorít v bežnom roku.

 Hlavnou a najväčšou prioritou VPK NRSNM v roku 2010 bude oficiálne, systémové doriešenie štatútu NÁRODNÉHO MÚZEA v Báčskom Petrovci, inštitúcie celoslovenského a širšieho významu, aby sa naša jediná muzeálna inštitúcia v právnickom zmysle osamostatnila ( v súčasnosti pôsobí v rámci Slovenského vojvodinského divadla ). V minulom roku Národné múzeum   na používanie na neurčitú dobu dostalo priestor  chmeľového skladu v Báčskom Petrovci a preto sa  VPK NRSNM zúčastní vo vyriešovaní problému adaptácie a rekonštrukcie tohto skladu.
Predseda Výboru pre kultúru NRSNM
Miroslav Mikľan

streda, 12 máj 2010 15:49

Plán a program Výtvarnej komisie

Plán a program Výtvarnej komisie Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2010

• Výstavy: Galéria Zuzky Medveďovej
1. Výstava Mire Brtkovej- monografický katalóg, prop. materiál     
2. Výstava Jaroslava Supeka – katalóg,prop. mater                             
3. Prvé bienale slovenských výtvarnikov amatérov - katalóg, propagačný materiál 
4. Výstava Miška Bolfa, autorova päťdesiatka                                     
• Reštaurácia obrazov Z.Medveďovej                                          
• Umelecká výstava v záhraničí, Slovensko – cesta, katalóg          
                            
V Novom Sade
3.9.2009 
Predseda Komisie
Mgr. Pavel Čáni

Plán práce a finančný plán Spolkovo – folklórnej komisie Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2010

1. Podpora spolkom v  zabezpečovaní prostriedkov pre realizovanie aktivít členstva (zariadenie miestností, adaptácie a rekonštrukcie priestorov).
Spôsob: - prostredníctvom projektov
 a) USŽZ
 b) Pokrajinské sekretariáty
 c) SLOVAK  AID
poznámka: určiť prioritu, akceptovať aj eventuálnu finančnú pomoc na základe jednotlivých požiadaviek a podľa možnosti NRSNM z vlastných príjmov
2. Spolupráca VPK s Ústavom pre kultúru
(web – stránka, jednotlivé manifestácie)
3. Pokračovanie projektu Spolkografia V (nové kolo)
- konkurovať na USŽZ
- Pokrajinské sekretariáty
4. Spolupráca s Ústavom:
príprava na vydanie publikácie Slovenské tance vo Vojvodine.
5.  II. Konferencia spolkov
6. Podpora NRSNM manifestáciam Festivalu Tancuj, tancuj... v Hložanoch din, Zlatá brána v Kysáči, Stretnutie v pivnickom poli v Pivnici, ktoré si prostriedky zabezpečia prostredníctvom projektov vypísaných na ÚSŽZ a Pokrajinské sekretariáty.
7. Podporiť založenie Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj...ako osobitnej inštitúcie ( združenie občanov).
8. Realizovať VIII. Seminár pre umeleckých vedúcich folklórnych súborov z prosriedkov projektu napísaného na ÚSŽZ.
9. Podporiť cestu na Slovensko, Kurz pre choreografov v Martine.
10. Podporiť návrh, aby VPK mal dva odbory spolky  a folklór.
11. Realizovať spoluprácu s Asociáciou spolkov žien.

 Predseda Spolkovo folklórnej komisie
Jaroslav Listavský

 

Plán a program Komisie pre národopisno - muzeálnu činnost Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2010

Predbežný návrh:

1. Revízia zbierkových fondov Národného múzea v Báčskom Petrovci
2. Svadba ako obrad prechodu Slovákov vo Vojvodine, pokračovanie projektu Obrady prechodu Slovákov vo Vojvodine  
3. Výstava Obrady prechodu Slovákov vo Vojvodine  (zájazd- transport, diety/ 4 minimum osady )     

Doplnenie Plánu a programu na rok 2010
4. V rámci medzinárodnej spolupráce v Liptovskom Hrádku bude realizovaná výstava Odev detí v minulosti.

Revízía zbiekových fondov múzea ako i tlač propagačného materiálu pre potreby múzea by sa realizovali spolu s Ustavom pre kultúru.

V Novom Sade
3.9.2009

                            Predsedníčka Komisie
                              Tatiana Mitićová

Plán práce a finančný plán Literárno-vydavateľskej komisie Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2010

  V roku 2010 Literárno-vydavateľská komisia plánuje vykonať nasledovné aktivity:

  1. Vypísanie súbehu pre pôvodnú literárnu tvorbu vojvodinských Slovákov (poéziu a prózu) v spolupráci s redakciami časopisov Nový život a Zornička.
Odmeny sú vypísané tak pre poéziu ako aj pre prózu:
                       1. cena 15.000,00 din netto
                       2. cena 10.000,00 din netto
                       3. cena 5.000,00 din netto
 2. Nákup nových kníh slovenských vojvodinských autorov pre knižnice v slovenských osadách v Srbsku.
 3.Účasť VPK v realizovaní  literárneho snemovania, ktoré každoročne organizuje časopis Nový život.
  4. Zima s knihou v spoluorganizácii s SVC.

Vedúci komisie
Vladimír Valentík

Plán a program práce Komisie pre divadelnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na rok 2010
Komisia pre divadelnú činnosť si na tento rok naplánovala dve divadelné
prehliadky:
1. 41. Prehliadka slovenských vojvodinských divadiel – (marec – apríl)
2. XVII Prehliadka detských divadelných súborov 3xĎ – Stará Pazova 
Divadelné prehliadky lokálneho rázu:

DIDA – Pivnica                                              
Festival Zuzany Kardelisovej – Kysáč                        
Memoriál Tomáša Hriešika – Máška – Kovačica    
Memoriál Juraja Ondíka – Stará Pazova    
Naplánované semináre:
 Divadelný tábor,  seminár by mal byť prispôsobený dospelým  
Ostatné programy a projekty:
• Zabezpečiť prepravu pre našich divadelníkov na Seminár pre réžiu v Čadci (august)
• Okrúhly stôl na tému stratégia slovenského divadla vo Vojvodine – (september)
• Založenie redakcie, zbieranie materiálu, konzultácie a prípravy na vydanie knihy História  divadelnej prehliadky Slovákov vo Vojvodine
• Finančná úhrada režisérom, ktorí poskytnú pomoc menším prostrediam vo vytváraní divadelných predstavení
• Dramatizácia prozaického textu

 V pláne Komisie pre divadelnú činnosť je aj formovať Kolégium divadla  (poradový orgán) zostavený podľa možností z divadelných odborníkov a skúsených afirmovaných ochotníkov zo Sriemu, Banátu a Báčky a samozrejme niekto z Komisie pre divadelnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM. Tento orgán okrem iného by mal možnosť spolu s Umeleckou radou SVD vytvoriť koncepciu a stratégiu týkajúcu sa všetkých zložiek činnosti SVD a doriešiť problémy slovenských ochotníckych divadiel.
Vedúci Komisie pre divadelnú činnosť VPK NRSNM
              Alexander Bako

top