Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

 

 41. Folklórny festival Tancuj, tancuj..., ktorého tohtoročný organizátor je vojlovický Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan sa  uskutoční v sobotu 28. mája vo Vojlovici. Festival sa koná pod záštitou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
Na festivale vystúpi 20 tanečných súborov (Kovačica, Padina, Jánošík, Hajdušica, Vojlovica, Stará Pazova, Šíd, Lug, Hložany, Pivnica, Kysáč, Kulpín, Nový Sad, Erdevík, Báčsky Petrovec), 26 speváckych skupín, 4 ľudové orchestre a 1 spevácky zbor. V programe vystúpia aj hosťujúce súbory a to Kultúrno umelecký spolok Ľudovíta Štúra (Miestny odbor Matice slovenskej Ilok, Chorvátsko),  Maďarský Kultúrno umelecký spolok Tamási Áron (Pančevo), Kultúrno umelecký spolok  DAK (Banátsko Novo selo), Kultúrno umelecký spolok Bunjevačko kolo (Subotica), Kultúrno umelecký spolok Stanko Paunović (Pančevo), Folklórny súbor Zobor, (Nitra, Slovenská republika) a Folklórny súbor Hriňovčan ( Hriňová, Slovenská republika).

 

 Knihovníčky zo Srbska, členky Komisie pre knižničnú činnosť Mária Ďurišová z Kovačice, Alena Uhláriková z Kysáča, Nataša Filipová zo Starej Pazovy a Eva Taubertová z Padiny sa zúčastnili 36. medzinárodného informatického sympózia slovenských knihovníkov o postavení a úlohách pamäťových inštitúcií v oblasti rozvoja kultúry, vedy, techniky a vzdelávania INFOS 2011, ktoré sa uskutočnilo od 9. do 12. mája 2011 pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky v kongresovom centre Academia v Starej Lesnej - Vysoké Tatry.
 Účasť na sympóziu bola príležitosťou stretnúť sa s kolegami z profesie, vymeniť si skúsenosti, získať prehľad o nových tendenciách z tejto oblasti, nadviazať nové známosti a spoluprácu, ale aj prezrieť si stánky vystavovateľských firiem, ktoré prišli predviesť svoje nové produkty.

 

Folklórny festival Tancuj, tancuj... (ďalej iba FF TT) sa bežného roku uskutoční vo Vojlovici. O jeho príprave a plánovaných novinkách sa hovorilo aj v sobotu 30. apríla 2011 na zasadnutí Zhromaždenia festivalu.
Zasadnutie, ktoré sa konalo v miestnostiach Slovenského kultúrno osvetového spolku Detvan vo Vojlovici viedol predseda Zhromaždenia festivalu Tancuj, tancuj... Michal Hataľa. Predseda Organizačného výboru tohtoročného FF TT Michal Spišiak prítomných poinformoval o prípravách festivalu, realizovaných a plánovaných aktivitách a časovom harmonograme festivalu.
Ako zisťujeme zo zasadnutia, na festival sa prihlásilo 20 tanečných súborov (Kovačica, Padina, Jánošík, Hajdušica, Vojlovica, Stará Pazova, Šíd, Lug, Hložany, Pivnica, Kysáč, Kulpín, Nový Sad, Erdevík, Báčsky Petrovec, Biele Blato), 24 speváckych skupín, 3 orchestre a 1 spevácky zbor. V programe vystúpia aj hosťujúce súbory a to KUS Bunjevačko kolo, MKUS Tomaši Aron, KUS Stanka Paunovića, FS Zobor Nitra a FS Hriňovčan.

 

V stredu  20. apríla  2011 v miestnostiach úradu NRSNM v Novom  Sade  sa  uskutočnila druhá schôdza komisie pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
Členovia komisie rokovali o organizačných záležitostiach týkajúcich sa Literárneho snemovania, ktorého spoluorganizátormi sú Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM, Slovenské vydavateľské centrum, redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Výbor pre kultúru NRSNM prednedávnom navrhol Literárne snemovanie zaradiť do zoznamu celomenšinových kultúrnych podujatí Slovákov v Srbsku. Tohtoročné snemovanie  sa uskutoční v sobotu 18. júna  v Novom Sade. Témou snemovania bude Slovenská literatúra v prvom desaťročí 21. storočia a dôležitou súčasťou jeho programovej náplne aj tento-krát bude zaznamenávanie jubileí významných literárnych osobností  Slovákov v Srbsku.

štvrtok, 21 apríl 2011 11:47

Vansovej Lomnička 2011 v Banskej Bystrici

 

Asociácia slovenských spolkov žien (ďalej iba ASSŽ) sa v spoluprácii s Úniou žien Slovenska, už štvrtý raz zúčastnila celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy pre ženy Vansovej Lomnička v Banskej Bystrici.
Súťaž Vansovej Lomnička prebiehala už 44. krát a zúčastnilo sa jej  40 účastničiek z celého územia Slovenska a dve predstaviteľky ASSŽ z Vojvodiny.
Šúťaž prebiehala v miestnostiach Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici  v dňoch 15. až 16. apríla 2011.
ASSŽ tohto roku predstavovali dve finalistky:
• Mária Galasová z Padiny s prednesom  úryvku z prózy Whisky s príchuťou dymu  od Viery Benkovej
• Anita Mišićová Jonášová z Bieleho Blata s prednesom básne Krajanom od Andreja Sládkoviča
Obe súťažiace boli zaradené do strieborného pásma, čím potvrdili kvalitu svojho prednesu a adekvátny výber textu.

 

 Na tohtoročnej 42. Prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín Stará Pazova 2011 súťažilo osem divadelných predstavení.
 Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Peter Janků, scénograf zo SR - predseda a členovia Jano Čáni, režisér z Báčskeho Petrovca a Milan Belegišanin, režisér z Nového Sadu udelila šesť  rovnoprávnych diplomov za herecký výkon a to:
 
• Ivanovi Privizerovi, za úlohu Menata v hre Komédia o láske z Kysáča
• Andrejovi Matúšovi, za úlohy Tomassa v predstavení Komedia o láske v podaní súboru z Kysáča a úlohu Prvého v predstavení Tip-top biotop v predvedení ochotníkov z Báčskeho Petrovca
• Ivanovi Sabolčkému za úlohu Tretieho v predstavení Tip-top biotop z B. Petrovca
• Denise Gálikovej za úlohu Denisa v predstavení 5 chlapcov.si z Kovačice

top