Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

 

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov vo štvrtok 28. apríla 2011 v Novom Sade zorganizovali okrúhly stôl pod názvom Interkultúrnosť v médiách menšinových národnostných spoločenstiev: ÁNO – MOŽNO – NIE.

Predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a úradujúca predsedníčka Asociácie slovenských novinárov Vladimíra Dorčová na úvod objasnili, že cieľom okrúhleho stola je vynajdenie spôsobu ako prispieť tak k zvýšeniu povedomia o interkultúrnosti ako vzťahu medzi kultúrami a o nutnosti ich interakcie v menšinových médiách a v širšej verejnosti, ako aj k nadviazaniu dialógu zvlášť medzi redakciami printových médií menšinových národnostných spoločenstiev. Na tomto stretnutí sa zúčastnili predstavitelia slovenského týždenníka Hlasu ľudu, rusínskych novín Ruske slovo, rumunskej Liberatatey, bunjevského informačného strediska Bunjevačke novine a chorvártskej novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hrvatska riječ.

 

V Báčskom Petrovci v stredu 20. apríla 2011 na 2. schôdzi Komisie pre lokálne médiá Výboru pre informovanie NRSNM členky rokovali o návrhu štatútu Asociácie slovenských lokálnych médií.
Ide o štatút združenia médií, ktoré sa z iniciatívy predsedníčky komisie Kataríny Melegovej-Melichovej plánuje založiť v dohľadnej dobe a o ktorú väčšina médií, ktoré produkujú program (aj) v slovenskej reči prejavili záujem. Prítomné členky s niekoľkými pripomienkami schválili návrh stanov, ktoré svoju konečnú podobu dostanú na zakladajúcom zhromaždení v máji. Na stretnutí predstaviteľky lokálnych médií pripravili návrh na predsedníčku novej asociácie, ktorou by sa mala stať Katarína Melgová-Melichová, ako aj návrh na členov Správnej rady (Viera Dorčová-Babiaková,  Zdenka Kožíková, Anna Barcová, Jarmila Pálenkášová a Anna Lačoková) a Dozornej rady (Anna Chrťanová-Leskovac, Marína Hríbová a Anna Fodorová).
Na schôdzi sa debatovalo aj o probléme potrebe doriešenia problémov slovenského programu lokálnych médií v Zrenjaninje, Šíde a Báčskej Palanke.

štvrtok, 21 apríl 2011 11:36

10. kurz jazykovej kultúry v Novom Sade

 

Dňa 20. apríla 2011 v Novom Sade prebiehalo desiate kolo kurzu jazykovej kultúry, ktorý aj naďalej organizuje Výbor pre informovanie NRSNM a Asociácia slovenských novinárov. Prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. tento-krát pre dvadsiatich účastníkov hovoril na tému frazeologických jednotiek. Ďalšie stretnutie si účastníci doholdi na 18. mája 2011 v Novom Sade.

 

V utorok 19. apríla 2011 predseda a členka Výboru pre informovanie NRSNM Samuel Žiak a Vladimíra Dorčová, ako aj členka NRSNM Erka Viliačiková navštívili regionálnu rozhlasovú stanicu Rádio Zrenjanin, ktorá raz týždenne vysiela aj program v slovenskom jazyku. O možnostiach spolupráce hovorili s riaditeľkou verejného podniku Ljiljanou Popovićovou, hlavnou a zodpovednou redaktorkou Arankou Molnarovou a novinárkou Silvanou Kováčovou. Ako poznamenal predseda VPI Žiak, možnosti na spoluprácu vidí zvlášť pri asociácii slovenských lokálnych médií, ktorú Výbor pre informovanie a jeho Komisia pre lokálne médiá menia založiť v dohľadnej dobe. Predstavitelia VPI a NRSNM navštívili aj regionálny týždenník List Zrenjanina, kde riaditeľ novín Dalibor Bubnjević ozrejmil, že v týždenníku raz do mesiaca jedna strana vychádza aj v slovenčine.

 

Vo štvrtok 14. apríla 2011 v Novom Sade sa na svojej prvej schôdzi stretli členovia tímu pre vypracovanie stratégie rozvoja slovenských médií, ktorý predstavuje operačné teleso Výboru pre informovanie NRSNM.
Prítomní členovia si rozdelili prácu na šesť segmentov, ktoré zahŕňujú popis a opis printových médií, lokálnych médií a pokrajinského verejného servisu, ako aj oblasť etických novinárskych noriem, možností zveľaďovania médií prostredníctvom konkurzov a grantov a možnosti odborného zdokonaľovania mediálnych pracovníkov. Prvým krokom bude zber údajov o médiách, ktoré celkovo alebo čiastočne informujú po slovensky formou dotazníkov, ktoré sa následne budú spracovať. Členovia sa dohodli, že sa stretnú koncom mája, keď vyprší lehota na vyplnenie dotázníkov médiami, aby na stretnutí konkretizovali zoznam médií, prípadne určili, ktoré údaje chýbajú.
Na štvrtkovom stretnutí si členovia tímu zvolili koordinátorku aktivít, spätých s prípravou a vypracovaním novinárskej stratégie, ktorou sa stala Vladimíra Dorčová, členka a koordinátorka Výboru pre informovanie NRSNM.

 

Predseda a dvaja členovia Výboru pre informovanie Samuel Žiak, Oto Filip a Vladimíra Dorčová sa zúčastnili na verejnej debate pod názvom Decentralizácia – aktuálna chvíľa, perspektívy, šance, prekážky a úloha médií, ktorú vo štrvtok 14. apríla 2011 v Zhromaždení AP Vojvodiny zorganizoval Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny.
Na úvod sa prihovoril predseda NSNV Dinko Gruhonjić a potom k veci hovorili panelisti Maja Sedlarovićová, podpredsedníčka Zhromaždenia APV, Michael Davenport, veľvyslanec Veľkej Británie v Belehrade, Nataša Čorbićová, riaditeľka Nacionálnej kancelárie pre decentralizáciu, Saša Paunović, predseda Stálej konferencie miest a obcí, a Aleksandar Popov, riaditeľ Strediska pre regionalizmus.  Davenport zvlášť zdôraznil, že decentralizáciu, ktorá predstavuje efektívnejšie uplatňovanie zákona, rozhodovanie na lokálnej úrovni, ktoré je bližšie občanom a zásadu subsidárnosti, netreba pozerať ako cieľ, ale ako prostriedok pre efektívnejšie a kompetentnejšie  spravovanie na úrovni lokálnej samosprávy.
Panelisti a prítomní účastníci konštatovali, že veľkú úlohu pri približovaní a objasňovaní pojmu decentralizácia občanom majú zvlášť médiá.

top