Tel/Fax
+381 21 422 989
utorok, 03 február 2015 00:00

Z ustanovujúceho zasadnutia Výboru pre informovanie NRSNM

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Z ustanovujúceho zasadnutia Výboru pre informovanie NRSNM

Prvé zasadnutie nového zloženia Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnilo v utorok 3. februára 2015.

Výbor pre informovanie NRSNM v nadchádzajúcom štvorročnom mandátnom období bude pôsobiť v nasledovnom zložení: Anna Jašková (predsedníčka), Oto Filip (podpredseda), Svetlana Surová, Milina Florianová, Viera Dorčová-Babiaková, Ján Balca, Jarmila Hromčíková, Anna Simonovićová. Národnostnou radou do Výboru pre informovanie je zvolená aj Vladimíra Dorčová-Valtnerová, ktorá na túto funkciu podala demisiu. Namiesto Dorčovej-Valtnerovej predsedníčka Jašková navrhla (a Výbor návrh schválil), aby členkou VPI bola Tatiana Bovdišová, redaktorka programu v slovenskej reči Rádio-televízie Obce Kovačica. Toto rozhodnutie bude právoplatné až po schválení NRSNM.

Na prvom, ustanovujúcom zasadnutí VPI boli prítomní všetci členovia výboru a členka Výkonnej rady NRSNM poverená informovaním Anna Chrťanová-Leskovac. Na začiatku zasadnutia členovia výboru schválili Rokovací poriadok VPI NRSNM a programovú koncepciu predsedníčky VPI. Keď ide o štruktúru pôsobenia výbor bude aj naďalej fungovať prostredníctvom niekoľkých komisií. Komisie sú pozmenené a také výborom schválené. Komisia pre produkciu bude mať na starosti distribúciu prostriedkov určených na výrobu televíznych, rozhlasových, printových, hraných, hudobných a iných obsahov. Možnosť uchádzať sa o prostriedky budú mať jednotlivci, súkromné produkcie, mimovládne združenia, asociácie. Predseda tejto komisie zatiaľ nie je určený, čiže navrhnutý kandidát v čase zasadnutia nepotvrdil, respektíve neodmietol miesto predsedu komisie.

Permanentné vzdelávanie novinárov a hlásateľov bude hlavným zámerom Komisie pre edukáciu. Predsedníčkou tejto komisie bude Milina Florianová. Podporou novinárov, študentov a pracovníkov v médiách v najširšom zmysle slova sa bude zaoberať Komisia pre jednorazové granty pre školenie a prax. Predsedníčka výboru zdôvodnila že, komisia bude podporovať osobnú iniciatívu našich terajších a budúcich novinárov v ich úsilí zdokonaliť sa doma a v zahraničí. Predsedníčkou tejto komisie bude Viera Dorčová-Babiaková. Súťaže, ktoré Výbor pre informovanie priamo organizuje alebo finančne podporuje, bude mať na starosti Komisia pre súťaže. Ide o súťaž o Cenu Anny Nemogovej-Kolárovej, súťaž Asociácie slovenských novinárov, Moja najfotka a Zornička open. Na miesto predsedníčky tejto komisie je navrhnutá a schválená Anna Simonovićovú.

Predsedníčka Jašková opodstatnila formovanie aj Komisie pre web tým, že je v rámci Stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016 stanovená podpora zakladania a zveľaďovania internetových produkcií a obsahov. Podporovať sa budú obsahy – blog, portál, klasická webová stránka, advertising a predsedníčkou tejto komisie bude Svetlana Surová.

Do jednotlivých komisií sú navrhnutí a Výborom schválení nasledovní členovia:

  • Do Komisie pre produkciu: Michal Babiak (predseda), Zuzana Týrová, Stevan Lenhart, Ján Čeman, Annamária Boldocká-Grbićová a Marína Melichova.
  • Do Komisie pre edukáciu: Milina Florianová (predsedníčka), Katarína Verešová, Blaženka Dierčanová, Ján Špringeľ a Zdenka Kožíková.
  • Do Komisie pre jednorázové granty pre školenie a prax: Viera Dorčová-Babiaková (predsedníčka), Jasna Uhláriková, Jana Žiaková, Jaroslav Zaťko a Anna Struharová.
  • Do Komisie pre web: Svetlana Surová (predsedníčka), Miroslav Dobroňovský, Vladimír Valihora, Jasmina Paniková a Branko Mucha.
  • Do Komisie pre súťaže: Anna Simonovićová (predsedníčka), Rastislav Durman, Vladimír Marko, Juraj Bartoš a Pavel Matúch.

Z navrhnutých členov členstvo v komisii odmietli Annamária Boldocká-Grbićová a Katarína Verešová, a do dnes sme nedostali žiadnu odpoveď v súvislosti s predsedníctvom Komisie pre produkciu. Navrhnutý predseda Michal Babiak je oboznámený a o návrhu ešte stále uvažuje a z toho dôvodu iný návrh na tuto funkciu predsedníčka VPI ešte nepodala. VPI sa bude usilovať navrhnúť jednotlivca, ktorý svojou odbornou integritou opodstatní návrh koncepcie práce Výboru pre informovanie a bude pôsobiť proti konfliktu záujmov v tejto oblasti.

130

Diety a cestovné trovy pre členov Výboru pre informovanie

14.900,00 RSD

foto: Jasmina Pániková

Čítať 2290 krát
top