Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

streda, 01 september 2021 12:12

STRETNUTIE NOVINÁROV 2021

STRETNUTIE NOVINÁROV 2021

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v rámci 59. slovenských národných slávností aj tohto roku organizoval tradičné Stretnutie novinárov. Toto podujatie sa konalo v sobotu, 14. 8. 2021 vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.

Tohto roku stretnutie bolo venované trom jubilujúcim médiám: spoločensko-zábavnému časopisu pre mládež Vzlet za prínos v oblasti informovania mladých ľudí – príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku pri príležitosti 50. výročia založenia, 50-ročnému kovačickému rozhlasu za prínos v oblasti informovania slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Televízii Obce Kovačica za prínos v oblasti informovania slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku k 20. výročiu pôsobenia.

Hostí privítala predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM Anna Horvátová, ktorá bola aj moderátorkou tohto stretnutia. Prítomným sa prihovorila aj predsedníčka NRSNM, Libuška Lakatošová.

V ústrednej časti programu Miroslava Ožvátová a Andrea Miháľová prečítali texty o našich jubilujúcich médiách: text Jasminy Pánikovej, zodpovednej redaktorky Vzletu, pod názvom 50-ročný, a stále mladý a text Olinky Glózikovej-Jonášovej o RTV Kovačica.

Na záver, predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová udelila plakety národnostnej rady predstaviteľkám troch jubilujúcich médií – Milane Arňašovej, riaditeľke Novinovo–vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu, Anne Suchánekovej, zodpovednej redaktorke Rádia Kovačica a Tatiane Bovdišovej, redaktorke RTV Obce Kovačica.

V rámci hudobného programu vystúpila ženská spevácka skupina zo Starej Pazovy a ľudový orchester Kalapoši zo Selenče.

 IMG 6392-min

IMG 6391-min

piatok, 22 január 2021 12:03

Schôdza Výboru pre informovanie

Schôdza Výboru pre informovanie

V utorok, 19. januára 2021, v miestnostiach národnostnej rady zasadal Výbor pre informovanie NRSNM. Zasadnutím predsedala Anna Horvátová, predsedníčka výboru, a zúčastnila sa aj predsedniíčka NRSNM, Libuška Lakatošová, ako aj člen Výkonnej rady NRSNM poverený informovaním, Zlatko Lenhart. Členovia urobili súvahu minuloročných aktivít, schválili správu o jeho činnosti v roku 2020, a zaoberali sa aj plánom a programom na tento rok, ktoré tiež schválili. Oboznámení boli aj o tom, že národnostná rada sa tohto roku zúčastnila na súbehu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s ôsmimi projektmi v oblasti informovania.

Témou zasadnutia bola aj demisia členky výboru, Aničky Chalupovej, z osobných dôvodov, ako aj návrh na nového člena, o čom bude národnostná rada rokovať neskoršie.

                                                                                             

Pomoc Redakcii programu v slovenskom jazyku Rádia Nový Sad

Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová v utorok 29. septembra 2020 v priestoroch NRSNM predstaviteľovi Redakcie programu v slovenskom jazyku Rádia Nový Sad Rastislavovi Zorňanovi odovzdala dve profesionálne zvukové nahrávačky. Totiž v dôsledku znížených príjmov z rozpočtu Republiky Srbsko v tomto roku Verejný mediálny servis Rádio–televízia Vojvodiny sa ocitol v nepriaznivej finančnej situácii a preto národnostná rada vyčlení prostriedky, ktorými sa pomôže redakciám rádia a televízie, ktoré svoj program vysielajú po slovensky prekonať toto obdobie. Časťou tejto podpory sú aj základné technické pomôcky pre prácu rozhlasových novinárov. Ide o zvukové nahrávačky, ktoré redakcia bude používať na neurčitú dobu.

nahravacky fotka 2-min

Schôdza Výboru pre informovanie Koordinácie národnostných rád národnostných menšín

Na iniciatívu niekoľkých národnostných rád, a v súvislosti s aktuálnou situáciou vo VMS RTV Vojvodina, v Novom Sade sa 2. septembra v roku 2020 v priestoroch Rusínskeho kultúrneho centra uskutočnila schôdza Výboru pre informovanie Koordinácie národnostných rád národnostných menšín s jednym bodom rokovacieho programu: Zmenšenie získaných práv týkajucich sa fungovania redakcií, ktoré svoj program vysielajú v jazykoch národnostných menšín v rámci RTV Vojvodina. Schôdzi predsedal Stefan Stojkov, predseda Koordinácie a predseda Národnostnej rady bulharskej národnostnej menšiny. Účinkovali predstavitelia šesťnástich národnostných rád. Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny predstavovali predsedníčka Libuška Lakatošová, predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM Anna Horvátová a koordinátorka Výboru pre informovanie NRSNM Lidija Damijanová. Schôdze sa zúčastnili aj predstavitelia RTV Vojvodina – hlavný a zodpovedný redaktor druhého programu Televízie Mirko Kanjuh, hlavný a zodpovedný redaktor tretieho programu Rádia Vojin Popović a pomocníčka hl. a zodp. redaktora tretieho programu Rádia Zlatica Njaradi.

Po dôkladnej analýze chvíľkového stavu v RTV Vojvodina keď došlo k nútenému zmenšeniu počtu zamestnaných – angažovaných prostredníctvom agentúry pre zamestnávanie, a o čom hovoril Mirko Kanjuh, prítomní sa uzhodli na tom, že sa vedenie RTV snaží situáciu zjemniť. Ide však o to, že na dlšiu dobu hrozí nebezpečenstvo zníženia kvality a rozsahu programu. Okrem toho, sú obavy, že dôjde k nenávratnému odlivu novinárskeho kadra, ktorý je aj ináč v radoch národnostných menšín deficitný.

Po diskusii, prítomní sa uzhodli na tom, aby sa súrne požiadalo o prijatie delegácie Výboru pre informovanie Koordinácie u premiérky Ani Brnabićovej, ktorá je zároveň aj predsedníčkou Republikovej rady pre národnostné menšiny, kvôli riešeniu dvoch pálčivých otázok:

1.vrátenie odňatých finančných prostriedkov vo výške 201 miliónov dinárov Radio-televízii Vojvodinačím kratšej lehote

2.stanovenie spôsobu, akým Komisia pre dávanie súhlasu na zamestnávanie Vlády Republiky Srbsko budebudúcnosti automaticky dávať súhlas na obsadenie pracovných miest uvoľnených následkom prirodzeného odlivu v RTV Vojvodina.

2_koordinacia_02092020.jpg

Predstavitelia Slovenskej redakcie RNS navštívili NRSNM

V pondelok 31. augusta 2020 sa v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnilo stretnutie štvorčlennej delegácie Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad s predsedníčkou NRSNM Libuškou Lakatošovou a predsedníčkou Výboru pre informovanie NRSNM Anou Horvátovou. Delegácia v zložení Martin Prebudila – zodpovedný redaktor, Katarína Pucovská – pomocníčka zodpovedného redaktora, a novinári – autori vysielania, Rastislav Zorňan a Marína Melichová, podala informáciu o aktuálnej neprajnejsituácii, v ktorej sa ocitla tak Slovenská redakcia Rádia Nový Sad, ako aj Rádio- televízia Vojvodiny všeobecne. Ide o príkaz vedenia Verejného mediálnehoservisu Rádio-televízie Vojvodiny súrne znížiť počet zamestnaných. Ide totiž o to, aby sa všetkým spolupracovníkom, angažovaným prostredníctvom agentúry pre zamestnávanie, od 1. septembra 2020 dala výpoveď. V prípade slovenskej redakcie to by vynieslo takmer tretinu z celkového počtu zamestnaných, päť zamestnancov, čo by mohlo vážne ohroziť kvalitu a kvantitu programu, ale táto ustanovizeň súrne našla dočasné riešenie pre troch zamestnancov, a tak v tejto chvíli treba riešiť státus iba dvoch spolupracovníkov.

Predstavitelia zamestnancov slovenskej redakcie veria, že sa situácia o niekoľko mesiacov stabilizuje a že je ona iba následkom aprílovej rebalancie republikového rozpočtu, keď Rádio-televízii Vojvodiny boli zmenšené príjmy. Veria totiž, že sa novou rebalanciou republikového rozpočtu do konca roka prostriedky, ktoré boli plánované na začiatku roka, tejto ustanovizni predsa vrátia. Keď ide o výrobu programu a v súvislosti s tým i o počet zamestnancov, všetci prítomní na zasadnutí sa uzhodli, že v tomto kritickom období treba vynaložiť veľké úsilie, aby sa doterajšia situácia aspoň zachránila. Dohodnuté je, že národnostná rada v rámci svojich možností finančne podporí redakciu, čiže priamo novinárov, ktorých angažovanie sa zaniklo 1. septembra. Zároveň tým umožní, aby výroba programu aj naďalej nehatene prebiehala.

Strana 1 z 20
top